Bolagsstämma

Bolagsstämma

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämma utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Årsstämma måste hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan det kallas till extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Jetpak Groups webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

Samtliga dokument nedan är i pdf-format.

 

Årsstämma 2023

Årsstämma i Jetpak Top Holding AB (publ) hölls den 9 juni 2023 i Stockholm.

Dokument

Kommuniké från årsstämma 2023

Protokoll från årsstämma 2023

Kallelse till årsstämma 2023

Fullmaktsformulär

Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande inför årsstämma 2023


 

Årsstämma 2022

Årsstämma i Jetpak Top Holding AB (publ) hölls den 9 juni 2022.
Baserat på en fortsatt försiktighet rörande covid-19-pandemin genomfördes årsstämman enbart genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

Dokument

Kommuniké från årsstämma 2022

Protokoll från årsstämma 2022

Kallelse till årsstämma 2022

Formulär för förhandsröstning

Fullmaktsformulär

Valberedningens fullständiga förslag samt motiverade yttrande avseende förslag till styrelse inför årsstämma 2022


 

Årsstämma 2021

Årsstämma i Jetpak Top Holding AB (publ) hölls den 4 juni 2021.
Mot bakgrund av covid-19-pandemin genomfördes årsstämman enbart genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

Dokument

Kommuniké från årsstämma 2021

Protokoll från årsstämma 2021

Kallelse till årsstämma 2021

Formulär för förhandsröstning

Fullmaktsformulär

Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämma 2021

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse inför årsstämma 2021

 


 

Årsstämma 2020

Årsstämma i Jetpak Top Holding AB (publ) hölls den 4 juni 2020.
Mot bakgrund av covid-19-pandemin genomfördes årsstämman enbart genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

Dokument

Kommuniké från årsstämma 2020

Protokoll från årsstämma 2020

Kallelse till årsstämma 2020

Formulär för förhandsröstning

Fullmaktsformulär

Valberedningens motiverande yttrande

Valberedningens fullständiga förslag

Utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare

 


 

Extra bolagsstämma juni 2019

Extra bolagsstämma i Jetpak Top Holding AB (publ) hölls den 4 juni 2019 i Stockholm.

Dokument

Kommuniké från extra bolagstämma 2019

Protokoll från extra bolagsstämma 2019

Kallelse till extra bolagsstämma

Styrelsens fullständiga förslag till extra bolagsstämma

 


Årsstämma 2019

Årsstämman i Jetpak Top Holding AB (publ) hölls den 29 april 2019 i Stockholm.

Dokument

Kommuniké från årsstämma 2019

Protokoll från årsstämma 2019

Kallelse till årsstämma 2019

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningens fullständiga förslag

Utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsens fullständiga förslag inför årsstämma 2019