Bolagsstämma

Bolagsstämma

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämma utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Årsstämma måste hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan det kallas till extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Jetpak Groups webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

 

Extra bolagsstämma juni 2019

Extra bolagsstämma i Jetpak Top Holding AB (publ) hålls 4 juni, 2019 kl 10.00 i Baker & McKenzies Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

Dokument

Fullmaktsformulär (pdf)

Kallelse (pdf)

Styrelsens fullständiga förslag extra bolagsstämma (pdf)

Kommuniké från extra bolagstämma Jetpak (pdf)

 

Anmälan

Anmälan för att delta vid den extra bolagsstämman skickas till agm@jetpakgroup.com eller per post med adress ”EGM 2019 Jetpak Top Holding AB (publ), c/o Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Att: Ian Gulam, Box 180, 101 23 Stockholm” senast den 28 maj 2019.

 

Årsstämman 2019

Årsstämman i Jetpak Top Holding AB (publ) hålls 29 april, 2019 kl. 14.00 i Baker & McKenzies Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

 

Dokument

Fullmaktsformulär (PDF)
Kallelse (PDF)
Valberedningens motiverande yttrande (PDF)
Valberedningens fullständiga förslag (PDF)
Utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare (PDF)
Styrelsens fullständiga förslag inför årsstämman (PDF)

 

Anmälan

Anmälan för att delta vid årsstämman skickas till agm@jetpakgroup.com eller per post med adress AGM 2019 Jetpak Top Holding AB (publ), c/o Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Att: Ian Gulam, Box 180, 101 23 senast den 23 april 2019.