Bolagsstämma

Bolagsstämma

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämma utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Årsstämma måste hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan det kallas till extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Jetpak Groups webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

 

Årsstämma 2023

Årsstämma i Jetpak Top Holding AB (publ) kommer att hållas den 9 juni 2023 kl. 14.00 i Baker McKenzies Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

Dokument

Kallelse till årsstämma 2023 (pdf)

Fullmaktsformulär (pdf)

Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande till årsstämma 2023 (pdf)


 

Årsstämma 2022

Årsstämma i Jetpak Top Holding AB (publ) hölls den 9 juni 2022.
Baserat på en fortsatt försiktighet rörande covid-19-pandemin genomfördes årsstämman enbart genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

Dokument

Kommuniké från årsstämma 9 juni 2022

Kallelse till årsstämma 2022 (pdf)

Formulär för förhandsröstning (pdf)

Fullmaktsformulär (pdf)

Valberedningens fullständiga förslag samt motiverade yttrande avseende förslag till styrelse inför årsstämma 2022 (pdf)


 

Årsstämma 2021

Årsstämma i Jetpak Top Holding AB (publ) hölls den 4 juni 2021.
Mot bakgrund av covid-19-pandemin genomfördes årsstämman enbart genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

Dokument

Kommuniké från årsstämma 4 juni 2021 

Kallelse till årsstämma 2021 (pdf)

Formulär för förhandsröstning (pdf)

Fullmaktsformulär (pdf)

Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämma 2021 (pdf)

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse inför årsstämma (pdf)

 


 

Årsstämma 2020

Årsstämma i Jetpak Top Holding AB (publ) hölls den 4 juni, 2020 kl. 14.00 i Baker & McKenzies Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

Dokument

Kallelse till årsstämma 2020 (PDF)

Formulär för förhandsröstning (PDF)

Fullmaktsformulär (PDF)

Valberedningens motiverande yttrande (PDF)

Valberedningens fullständiga förslag (PDF)

Utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare (PDF)

 

 


 

Extra bolagsstämma juni 2019

Extra bolagsstämma i Jetpak Top Holding AB (publ) hölls den 4 juni, 2019 kl 10.00 i Baker & McKenzies Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

Dokument

Kallelse (PDF)

Styrelsens fullständiga förslag extra bolagsstämma (PDF)

Kommuniké från extra bolagstämma Jetpak (PDF)

Protokoll extra bolagsstämma 2019 (PDF)

 


Årsstämma 2019

Årsstämman i Jetpak Top Holding AB (publ) hölls den 29 april, 2019 kl. 14.00 i Baker & McKenzies Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

Dokument

Kommuniké från årsstämma 29 april 2019

Kallelse (PDF)

Valberedningens motiverade yttrande (PDF)

Valberedningens fullständiga förslag (PDF)

Utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare (PDF)

Styrelsens fullständiga förslag inför årsstämman (PDF)

Protokoll årsstämma 2019 (PDF)