Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Jetpak är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagsstyrningen i Bolaget grundar sig på svensk lag samt interna regler och föreskrifter, per dagen för Prospektet tillämpar inte Bolaget svensk kod for bolagsstyrning (”Koden”). När Bolaget noteras på Nasdaq First North Premier kommer Bolaget även att följa Nasdaq First North Premiers regelverk för emittenter och tillämpa Koden. Bolaget behöver inte följa alla regler i Koden då Koden medger möjlighet till avvikelse från reglerna under förutsättning att sådana eventuella avvikelser samt den alternativa lösningen beskrivs och orsakerna därför förklaras i bolagsstyrningsrapporten (enligt den så kallade följ eller förklara-principen). Avvikelser från Koden kommer att redovisas i Bolagets bolagsstyrningsrapport, vilken kommer att inkluderas för första gången i årsredovisningen för 2018.