Hållbarhet

Miljö

Jetpak arbetar på ett medvetet och hänsynsfullt sätt i alla beslut inom verksamheten som antingen direkt eller indirekt påverkar miljön. Bolaget är kvalitets- och miljöcertifierat i enlighet med ISO 9001/14001. I vår kvalitets- och miljöpolicy finns krav på att vara miljömedvetna, förbättra interna processer och lyssna på våra kunder, partners och medarbetares önskemål. Miljöanpassning är en given del i Jetpaks affär och verksamhet där den som skickar ett paket med Jetpak får en koldioxiddeklaration för varje försändelse. Chaufförer utbildas i sparsam körning och bränsleförbrukning mäts i alla fordon. Internt minskas miljöpåverkan genom till exempel att använda grön el, minska antalet tjänsteresor genom att mötas via video samt köra miljöklassade tjänstebilar.

Bolagets mål är att öka antal utbildade chaufförer i sparsam körning, minska CO2-utsläpp med 20 procent till år 2022 samt hålla åldern på fordonsflottan på mellan tre till åtta år, beroende på fordonsmodell. Jetpak har även börjat titta på alternativa fordon såsom elbilar och möjligheter för att byta till förnybart bränsle i syfte att bidra till en hållbar utveckling, möta kundernas krav samt möjliggöra anpassning till ny lagstiftning

Medarbetare

Varje medarbetares insatser är avgörande för att Jetpak ska nå målen om långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft. Vi ska därför engagera rätt medarbetare och utveckla dem och deras kompetens. Företagskulturen präglas av enkelhet och engagemang. Jetpak har en uppförandekod och diskriminationspolicy där det slås fast att Bolaget har nolltolerans mot diskriminering. Varje medarbetare har rätt att bli behandlad och bedömd utifrån kompetens, prestationer och ambitioner. Ingen ska särbehandlas på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller andra ovidkommande faktorer. Alla som arbetar på Jetpak har ett ansvar för att detta följs och ett särskilt ansvar ligger på chefer med personalansvar.

En viktig prioritering är att medarbetarna ska känna att de deltar i utvecklingen av verksamheten och att det finns ett personligt incitament. Jetpaks medarbetarundersökning följer upp ledarskap, humankapital och organisation

Samhällsengagemang och mänskliga rättigheter

Jetpak vill vara ett företag som till omvärlden signalerar vikten av att integrera nyanlända, unga och personer som stått utanför samhället under lång tid. Bolaget arbetar enligt en uppförandekod som hänvisar till arbetet mot ett hållbart samhälle. I det hållbara samhället ingår att tillvarata ny kompetens som kommer ut på arbetsmarknaden. Bolaget har samarbete med Arbetsförmedlingen, högskolor och universitet där målet är att få in praktikanter inom logistik, transport och inköp för att kunna ge dem en bra erfarenhet inför arbetslivet inom respektive område.

Under 2021 planerar Jetpak att anpassa sin uppförandekod för leverantörer och partners samt utveckla uppföljningen av leverantörer. Detta för att minimera risken att Jetpak medverkar till, och/eller associeras med, människorättskränkningar genom att Jetpaks partners avviker från gällande lagar och normer på medarbetar- och/eller människorättsområdena.

Motverkande av korruption

I Jetpaks inköpspolicy regleras representation som endast får vara motiverad och modest. Jetpaks CFO är ansvarig för att inköpspolicyn uppdateras löpande. Otillåtna transaktioner regleras genom att det alltid finns två olika personer som processar och godkänner en transaktion. Under 2020 framkom inga incidenter gällande inköpspolicyn eller otillåtna transaktioner.

Uppförandekod

Ladda ner Jetpaks uppförandekod (dokumentet är på engelska) här.