Valberedning

Valberedning

Valberedning

Enligt Koden ska Bolaget ha en valberedning som har till syfte att lämna förslag beträffande ordföranden på bolagsstämmor, kandidater till styrelseledamöter (inklusive ordföranden), arvoden och övrig ersättning till varje styrelseledamot samt ersättning för utskottsarbete, val av och ersättning till externa revisorer samt förslag till valberedning för den nästföljande årsstämman. Valberedningens förslag redovisas i kallelse till årsstämman.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, av vilka tre ska utses av Bolagets till röstetalet tre största aktieägare och den fjärde ska vara styrelseordföranden. Styrelseordföranden ska så snart det rimligen kan ske efter utgången av det tredje kvartalet på lämpligt sätt kontakta de tre till röstetalet största ägarregistrerade aktieägarna eller ägargrupperingarna i den av Euroclear förda aktieboken vid denna tidpunkt och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen till valberedningen namnge den person aktieägaren eller ägargrupperingen önskar utse till ledamot av valberedningen. Om en av de tre största aktieägarna eller ägargrupperingarna inte önskar utnyttja sin rätt att utse en ledamot av valberedningen, ska nästa aktieägare respektive ägargruppering i följd erbjudas rätten att utse en ledamot av valberedningen. För det fall flera aktieägare eller ägargrupperingar avstår från sin rätt att utse ledamöter av valberedningen ska styrelsens ordförande inte behöva kontakta fler än åtta aktieägare, såvida det inte är nödvändigt för att få ihop en valberedning bestående av minst tre ledamöter.

Såvida inte annat har avtalats mellan ledamöterna, ska den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren utses till valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska aldrig vara valberedningens ordförande.

Om en ledamot av valberedningen avgår innan valberedningen har fullföljt sitt uppdrag, på grund av andra skäl än de som anges i stycket ovan, ska den aktieägare som utsåg en sådan ledamot ha rätt att självständigt och enligt eget gottfinnande utse en ersättningsledamot. Om styrelsens ordförande avgår från styrelsen, ska ersättaren till denne även ersätta styrelsens ordförande i valberedningen. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Bolaget ska inte betala arvode till någon ledamot av valberedningen. Bolaget ska dock bära alla skäliga kostnader förknippade med valberedningens arbete.

VALBEREDNING 2024:

Valberedningen, som är utsedd enligt de principer som antogs på extra bolagstämma 30 november 2018, består av:

  • Jan Hummel, valberedningens ordförande, utsedd av Paradeigma Partners AB
  • Peter Lindell, utsedd av Cidro Förvaltning AB (ersatte Oskar Börjesson, Skandia Fonder, i mars 2024)
  • Johan Martinsson, utsedd av JCE Asset Management AB
  • John Dueholm, styrelsens ordförande

 

Aktieägare som önskar lägga fram förslag till valberedningen inför årsstämman kan göra det via e-post till agm@jetpak.se.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämma samt på Bolagets hemsida, http://www.jetpakgroup.com.