Valberedning

Valberedning

Enligt Koden ska Bolaget ha en valberedning som har till syfte att lämna förslag beträffande ordföranden på bolagsstämmor, kandidater till styrelseledamöter (inklusive ordföranden), arvoden och övrig ersättning till varje styrelseledamot samt ersättning för utskottsarbete, val av och ersättning till externa revisorer samt förslag till valberedning för den nästföljande årsstämman. Valberedningens förslag redovisas i kallelse till årsstämman.

Styrelsen har föreslagit att den extra bolagsstämman som planeras att hållas den 30 november ska anta principer för utseende av valberedningen:

Bolaget ska ha en valberedning med uppgift att bereda och lämna förslag till årsstämmans, och i förekommande fall, extra bolagsstämmas beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedning ska föreslå:

» ordförande vid årsstämman;
» kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter av styrelsen;
» styrelsearvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna;
» arvode till ledamöter av utskott inom styrelsen;
» val och arvodering av Bolagets revisor; och
» principer för valberedningen.

Valberedningen, som ska tillsättas för tiden intill dess att ny valberedning utsetts, ska bestå av fyra ledamöter, av vilka tre ska utses av Bolagets till röstetalet tre största aktieägare och den fjärde ska vara styrelseordföranden. Inför årsstämman 2019 ska styrelseordföranden så snart det rimligen kan ske efter utgången av det fjärde kvartalet på lämpligt sätt kontakta de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperingarna i den av Euroclear förda aktieboken vid denna tidpunkt och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen till valberedningen namnge den person aktieägaren eller ägargrupperingen önskar utse till ledamot av valberedningen. Om en av de tre största aktieägarna eller ägargrupperingarna inte önskar utnyttja sin rätt att utse en ledamot av valberedningen, ska nästa aktieägare respektive ägargruppering i följd erbjudas rätten att utse en ledamot av valberedningen. För det fall flera aktieägare eller ägargrupperingar avstår från sin rätt att utse ledamöter av valberedningen ska styrelsens ordförande inte behöva kontakta fler än åtta aktieägare, såvida det inte är nödvändigt för att få ihop en valberedning bestående av minst tre ledamöter.

Efter årstämman 2019 och framgent ska valberedningen, som ska tillsättas for tiden intill dess att ny valberedning utsetts, bestå av fyra ledamöter, av vilka tre ska utses av Bolagets till röstetalet tre största aktieägare och den fjärde ska vara styrelseordföranden. Styrelseordföranden ska så snart det rimligen kan ske efter utgången av det tredje kvartalet på lämpligt sätt kontakta de tre till röstetalet största ägarregistrerade aktieägarna eller ägargrupperingarna i den av Euroclear förda aktieboken vid denna tidpunkt och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen till valberedningen namnge den person aktieägaren eller ägargrupperingen önskar utse till ledamot av valberedningen. Om en av de tre största aktieägarna eller ägargrupperingarna inte önskar utnyttja sin rätt att utse en ledamot av valberedningen, ska nästa aktieägare respektive ägargruppering i följd erbjudas rätten att utse en ledamot av valberedningen. For det fall flera aktieägare eller ägargrupperingar avstår från sin rätt att utse ledamoter av valberedningen ska styrelsens ordförande inte behöva kontakta fler an åtta aktieägare, såvida det inte är nödvändigt för att få ihop en valberedning bestående av minst tre ledamöter.

Såvida inte annat har avtalats mellan ledamöterna, ska den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren utses till valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska aldrig vara valberedningens ordförande.

Om en ledamot av valberedningen avgår innan valberedningen har fullföljt sitt uppdrag, på grund av andra skäl än de som anges i stycket ovan, ska den aktieägare som utsåg en sådan ledamot ha rätt att självständigt och enligt eget gottfinnande utse en ersättningsledamot. Om styrelsens ordförande avgår från styrelsen, ska ersättaren till denne även ersätta styrelsens ordförande i valberedningen. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Bolaget ska inte betala arvode till någon ledamot av valberedningen. Bolaget ska dock bära alla skäliga kostnader förknippade med valberedningens arbete.

VALBEREDNING 2019

Enligt de principer för valberedning i Jetpak Top Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”Jetpak”) som antogs på extra bolagsstämma den 30 november 2018 ska valberedningen bestå av fyra ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna per den 31 december 2018. Den fjärde ledamoten ska vara styrelsens ordförande.

Baserat på ovanstående har valberedningen inför årsstämman 2019 fastställts till att bestå av följande personer som tillsammans representerar cirka 59 procent av antalet aktier och röster i Bolaget per den 31 december 2018:

  • Henrik Bonnerup, utsedd av Polaris Private Equity III K/S
  • Jan Hummel utsedd valberedningens ordförande av Paradigm Capital
  • Ulf Strömsten utsedd av Nordic Cross Asset Management
  • John Dueholm, styrelseordförande

Styrelseordföranden har kontaktat de sex största aktieägarna i enlighet med principerna för valberedningen varvid två aktieägare tackat nej till att utse ledamöter av valberedningen. Valberedningen består därmed enligt ovan av fyra ledamöter i enlighet med de av årsstämman antagna principerna.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2019 samt på Bolagets hemsida, http://www.jetpakgroup.com.

Jetpaks årsstämma kommer hållas i Stockholm den 29 april 2019.