Revisions- och ersättningsutskott

Revisionsutskott

Bolagets revisionsutskott består av två medlemmar: Lone Møller Olsen (ordförande), och John Dueholm. Revisionsutskottet är främst ett förberedande organ och tar fram förslag till styrelsen. Revisionsutskottet arbetar enligt en arbetsordning som antagits av styrelsen. Dess huvudsakliga uppgifter är, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, att:

  • övervaka Bolagets finansiella rapportering,
  • med avseende på den finansiella rapporteringen, övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll och riskhantering,
  • hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen,
  • informera styrelsen om resultatet av revisionen och på vilket sätt revisionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet samt om vilken funktion utskottet har haft,
  • granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revisionstjänster,
  • godkänna revisorns rådgivningstjänster samt fastställa en policy för revisorns rådgivningstjänster,
  • biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisor,
  • årligen utvärdera behovet av en intern funktion revision, och
  • kvalitetssäkra bokslutskommunikéer och delårsrapporter inför styrelsebeslut.

Ersättningsutskott

Bolagets ersättningsutskott består av två medlemmar: John Dueholm (ordförande), och Christian Høy. Ersättningsutskottet är främst ett förberedande organ och tar fram förslag till styrelsen. Ersättningsutskottet arbetar enligt en arbetsordning som antagits av styrelsen. De huvudsakliga uppgifterna för ersättningsutskottet är att bereda styrelsens beslut i frågor som rör ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, övervaka och utvärdera pågående program för rörlig ersättning till bolagsledningen samt sådana program som beslutats om under året, samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om samt gällande ersättningsstrukturer och -nivåer i Bolaget.