Mission, vision, strategi och finansiella mål

Mission och vision

Jetpaks övergripande uppdrag eller mission är att tillhandahålla tidskritiska transportlösningar inom samma dags- och nästa dags-marknaden inom Norden och intra Europa.

Jetpaks vision är att  vara den föredragna flygtransportleverantören av europeisk samma dagslogistik samt den föredragna premiumleverantören av nästa dags logistiklösningar till och från samt inom Norden.

Strategi

Jetpak har en övergripande strategi för en kunddriven tillväxt baserad på Jetpaks flygnätverk och expresstjänster inom Norden och Europa.
Affärsmodellen är ”asset light” och präglas av en hög grad av digitalisering.
Inom alla leveransprocesser söker Jetpak finna koldioxidneutrala lösningar och teknik.
Jetpak har fokus på sitt samhällsansvar för att skapa miljövänliga transportlösningar, vilket ger förutsättningar för att säkerställa Jetpaks långsiktiga konkurrensfördel.

Jetpaks övergripande strategi stöds av åtta understrategier;

 • Sälj-och marknadsstrategi
  Jetpaks säljstrategi syftar till att bidra till ökat kundvärde genom att tillhandahålla vertikal logistikexpertis för att därigenom uppnå bästa möjliga kundlösning.
  Jetpaks marknadsstrategi ska säkerställa en hög varumärkesmedvetenhet via sociala medier, samt driva aktiviteter för att säkerställa sällanköpskunder i kombination med olika direktmarknadsföringsåtgärder.
 • Produkt- och tillväxtstrategi
  Jetpak ska erbjuda snabba, enkla och precisa expressleveranser baserade på Jetpaks flyg- och vägnätverk för att lösa både kundernas spontana logistikbehov såväl som deras mer systemsatta och unika transportlösningsbehov med geografiskt fokus på Norden och Europa.
 • Prissättningsstrategi
  Jetpak ska erbjuda priser som balanserar lönsamheten i förhållande till ett flexibelt och högkvalitativt kunderbjudande, samtidigt som prisvapnet ska kunna användas för att vinna volym i konkurrensutsatta kund- och marknadssegment.
 • Nätverksstrategi
  Jetpak ska för sina kunders transportbehov, säkerställa att ha tillgång till ett flexibelt, stabilt, standardiserat och ”asset -light” flygnätverk, till övervägande del baserat på kommersiell flygkapacitet.
 • Förvärvsstrategi
  Jetpaks marknadsposition i Norden och i Europa skall ökas genom en organisk tillväxt, kompletterat med förvärv inom både flyg (Air) – och inom vägtransportsegmenten (Road).
  Potentiella förvärvsobjekt ska sökas och analyseras för att säkerställa en ideal geografisk och produktmässig match, samt där kommersiella och produktionsmässiga synergier kan uppnås.
 • Kostnadsstrategi
  Jetpak ska kontinuerligt sträva efter en kostnads- och processeffektivitet för att säkerställa en låg och variabel kostnadsbas, genom ett högt teknologiutnyttjande och digitalisering.
  Jetpak ska fortsätta att utveckla ett kundfokuserat, långsiktigt stabilt, skalbart och flexibelt produktionssystem – för att säkerställa en framtida processoptimering och kostnadseffektivitet.
 • Medarbetarstrategi
  Jetpak ska attrahera och bibehålla medarbetare med en hög kompetensgrad och marknadsinsikt för att säkerställa ett verksamhetsnära- och kommersiellt fokus, i kombination med effektiva medarbetarprocesser.
 • Hållbarhetsstrategi
  Jetpak fokuserar på hållbarhet inom FN:s Global Compact ramverk, med målet att säkra en långsiktigt CO2 neutral produktionsmodell genom ett effektivt användande av ny teknologi och socialt ansvarsfulla investeringar, baserat på en väldefinierad governance model.

Finansiella mål

Styrelsen för Jetpak har fastställt följande finansiella mål:

Tillväxt
Koncernens målsättning är att ha en genomsnittlig årlig organisk försäljningstillväxt om minst 5 procent över en konjunkturcykel.

Lönsamhet
Koncernens långsiktiga målsättning är att uppnå en justerad EBITA-marginal om 12 procent.

Skuldsättningsgrad
Koncernens nettoskuld i relation till justerad EBITDA (på rullande 12-månadersbasis) ska inte överstiga 2,5 gånger.
Koncernens skuldsättningsnivå ska dock tillåta tillfälliga avvikelser kopplat till förvärv.