Affärsidé, strategi och mål

Affärsidé

Jetpak ska vara det enklaste och snabbaste alternativet för paketleveranser och försändelser dörr till dörr. Bolaget erbjuder lösningar för både spontana transportbehov och kundanpassad expresslogistik.

Strategi

Jetpak har en övergripande strategi för en kunddriven tillväxt baserad på Jetpaks flygnätverk och expresstjänster inom Norden och Europa. Verksamheten ska vara ”asset light” och med en hög grad av digitalisering. Jetpak ska därutöver upprätthålla ett kompletterande vägtransportnätverk för att kunna erbjuda ett fullservicekoncept till och från Norden.

Jetpaks övergripande strategi stöds av sju understrategier;

 • Sälj-och marknadsstrategi
  Jetpaks säljstrategi syftar till att bidra till ökat kundvärde genom att tillhandahålla vertikal logistikexpertis för att därigenom uppnå bästa möjliga kundlösning.Jetpaks marknadsstrategi ska säkerställa en hög varumärkesmedvetenhet via sociala medier, samt driva aktiviteter för att säkerställa sällanköpskunder i kombination med olika direktmarknadsföringsåtgärder.
 • Produkt- och tillväxtstrategi
  Jetpak ska erbjuda snabba, enkla och precisa expressleveranser baserade på Jetpaks flyg- och vägnätverk för att lösa både kundernas spontana logistikbehov såväl som deras mer systemsatta och unika transportlösningsbehov med geografiskt fokus på Norden och Europa.
 • Prissättningsstrategi
  Jetpak ska erbjuda priser som balanserar lönsamheten i förhållande till ett flexibelt och högkvalitativt kunderbjudande, samtidigt som prisvapnet ska kunna användas för att vinna volym i konkurrensutsatta kund- och marknadssegment.
 • Nätverksstrategi
  Jetpak ska för sina kunders transportbehov, säkerställa att ha tillgång till ett flexibelt, stabilt, standardiserat och ”asset -light” flygnätverk, till övervägande del baserat på kommersiell flygkapacitet.
 • Förvärvsstrategi
  Jetpaks marknadsposition i Norden och i Europa skall ökas genom en organisk tillväxt, kompletterat med förvärv inom både flyg (Air) – och inom vägtransportsegmenten (Road).
  Potentiella förvärvsobjekt ska sökas och analyseras för att säkerställa en ideal geografisk och produktmässig match, samt där kommersiella och produktionsmässiga synergier kan uppnås.
 • Kostnadsstrategi
  Jetpak ska kontinuerligt sträva efter en kostnads- och processeffektivitet för att säkerställa en låg och variabel kostnadsbas, genom ett högt teknologiutnyttjande och digitalisering.
  Jetpak ska fortsätta att utveckla ett kundfokuserat, långsiktigt stabilt, skalbart och flexibelt produktionssystem – för att säkerställa en framtida processoptimering och kostnadseffektivitet.
 • Medarbetarstrategi
  Jetpak ska attrahera och bibehålla medarbetare med en hög kompetensgrad och marknadsinsikt för att säkerställa ett verksamhetsnära- och kommersiellt fokus, i kombination med effektiva medarbetarprocesser.

Finansiella mål

Styrelsen för Jetpak har fastställt följande finansiella mål:

Tillväxt
Koncernens målsättning är att ha en genomsnittlig årlig organisk försäljningstillväxt om minst 5 procent över en konjunkturcykel.

Lönsamhet
Koncernens långsiktiga målsättning är att uppnå en justerad EBITA-marginal om 12 procent.