« Nyheter

Kommuniké från årsstämman i Jetpak Top Holding AB (publ) 4 juni 2021

Årsstämman i Jetpak Top Holding AB (publ) (”Jetpak” eller ”Bolaget”) hölls idag den 4 juni 2021 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Jetpak samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att balanserat resultat balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan styrelsesuppleanter, och att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutades, i enlighet valberedningens förslag, att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 595 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete (1 595 000 kronor föregående år), och utgå till styrelsens och inrättade utskottsledamöter med följande belopp:

· 250 000 kronor (250 000 kronor) till envar icke anställd styrelseledamot och 500 000 kronor (500 000 kronor) till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd,

· 40 000 kronor (40 000 kronor) till envar icke anställd ledamot av ersättningsutskottet och 80 000 kronor (80 000 kronor) till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd, och

· 75 000 kronor (75 000 kronor) till envar icke anställd ledamot av revisionsutskottet och 150 000 kronor (150 000 kronor) till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd.

Vidare beslutades att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes John Dueholm, Shaun Heelan, Christian Høy och Lone Møller Olsen. John Dueholm omvaldes som styrelseordförande. Bolaget har även två arbetstagarrepresentanter i styrelsen, Bjarne Warmboe och Morten Werme, vilka inte utses av bolagsstämman.

Deloitte AB valdes till revisor för Bolaget. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Alexandros Kouvatsos kommer vara huvudansvarig.

Principer för inrättande av valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta de i kallelsen intagna principerna för valberedning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta de i kallelsen intagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive konvertera till aktier i Bolaget, motsvarande högst 10 procent av Bolagets aktiekapital efter utspädning baserat på antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv.

Utgivande av nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden.

Beslut om kontantbaserat incitamentsprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att implementera ett kontantbaserat incitamentsprogram som ska löpa under 2021-2023 och baseras på Bolagets externa kommunicerade och verifierade långsiktiga affärsmål, vilka är:

· 12 procent justerad EBITA marginal,
· 5 procent organisk tillväxt (över en affärscykel), och
· Utdelning som överstiger 50 procent av vinsten för perioden

Utbetalning under incitamentsprogrammet beräknas ske under Q1 2024 och ska baseras på reviderade helårssiffror för räkenskapsåret 2023. Det ska inte vara några mellanliggande betalningar eller delbetalningar från programmet under treårsperioden. Utbetalning kan ske upp till 7 500 000 MSEK per individ (olika tak för olika ledningspersoner). Upp till tio personer kan ingå i incitamentsprogrammet. Inga andra långsiktiga incitamentsprogram kommer lanseras före 2024. Incitamentsprogrammet kommer vara öppet för nya anställda till och med juni 2022.

Den maximala kostnaden för programmet beräknas till 32 MSEK. Beloppet anges före individernas skattenivåer men exklusive sociala avgifter och pensionskostnader (upp till och med 50 procent av programmets kostnad). Inklusive sociala kostnader bedöms högsta totalkostnaden för programmet över tre år till 48 MSEK (beräknad med 50 procents tilläggskostnader, en nivå som varierar beroende på vilket land som deltagare är skatteskyldig i; Sverige, Norge, Danmark och Finland).

Beslut om ändring av bolagsordning

Årsstämman beslutade att inte ändra Bolagets bolagsordning.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen, valberedningens förslag samt årsredovisningen för 2020 som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.jetpakgroup.com.
 

Konstituerande styrelsesammanträde
Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes John Dueholm och Christian Høy till ledamöter i ersättningsutskottet med John Dueholm som utskottets ordförande.
Lone Møller Olsen och John Dueholm valdes till ledamöter i revisionsutskottet med Lone Møller Olsen som utskottets ordförande.
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Mattisson, CFO
Telefon: +46 (0) 8-555 85 220
e-mail: ir@jetpak.se

Front page


 

Bolagets Certified Adviser:
FNCA Sweden AB
telefon: +46 8 528 003 99
e-mail: info@fnca.se
Om Jetpak

Jetpak är det enkla och snabbaste alternativet för prioriterade leveranser dörr till dörr.
Vi erbjuder lösningar för både spontana transportbehov och skräddarsydd logistik.
Jetpak finns representerat på fler än 170 orter runt om i Norden och Europa.
Jetpak Top Holding AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas med ISIN-koden SE0012012508 under kortnamnet JETPAK.