Alternativa finansiella nyckeltal

Bolaget presenterar vissa alternativa finansiella nyckeltal (APM, Alternative Performance Measures) i bolagets rapporter som inte definieras enligt IFRS eller via Finansinspektionens föreskrifter. Bolaget anser att dessa mått ger en värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av bolagets prestation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. Nedan rubriceras de nyckeltal som inte definieras enligt IFRS, deras definition och syfte.

Ladda ner: Beräkning av alternativa finansiella mått, heltal/kvartal

 

Total Tillväxt, %

Periodens omsättning minus föregående periods omsättning i procent av föregående periods omsättning.

Jetpak anser att nyckeltalet ger en rättvisande bild av bolagets tillväxt.

 

Organisk tillväxt, %

Periodens förändring av totala intäkter i procent justerat för förvärv, avyttringar och valuta, jämfört med jämförelseperiodens totala intäkter.
Den organiska tillväxten i procent redovisas även nedbrutet för respektive segment, Express Air respektive Express Road.

Nyckeltalet används vid analys av underliggande omsättningsförändring driven av jämförbara enheter mellan olika perioder.

 

Bruttoresultat

Summa intäkter minus direkta kostnader (inklusive till segmenten reallokerade personal- och övriga externa kostnader).

Jetpak anser att nyckeltalet speglar en rättvisande bild av segmentens prestation i kronor.

 

Bruttomarginal, %

Summa intäkter minus direkta kostnader (inklusive till segmenten reallokerade personal- och övriga externa kostnader) i procent av summa intäkter.

Jetpak anser att nyckeltalet ger en rättvisande bild av bolagets underliggande lönsamhet före avdrag för kostnader som ej är direkt relaterade till fullföljande av bolagets tjänster.

 

Rörelseresultat

Rörelseresultat före räntor och skatt.

Jetpak anser att nyckeltalet speglar en rättvisande bild av bolagets prestation i kronor som blir kvar för att täcka finansiella poster, skatt och ge vinst.

 

Rörelsemarginal, %

Rörelseresultat före finansiella poster, skatt samt av- och nedskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar i procent av totala intäkter.

Jetpak anser att nyckeltalet speglar hur stor andel i procent av varje omsatt krona som blir kvar för att täcka finansiella poster, skatt, av- och nedskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar och ge vinst.

 

EBITDA

Rörelseresultat före finansiella poster, skatt samt av- och nedskrivningar.

Jetpak anser att nyckeltalet speglar en rättvisande bild av bolagets prestation i kronor som blir kvar för att täcka finansiella poster, skatt, av- och nedskrivningar och ge vinst.

 

EBITA

Rörelseresultat före finansiella poster, skatt och av- och nedskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar.

Jetpak anser att nyckeltalet speglar en rättvisande bild av bolagets prestation i kronor som blir kvar för att täcka finansiella poster, skatt, av- och nedskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar och ge vinst.

 

Justerad EBITA

EBITA justerat för engångsposter som stör jämförelser med andra perioders resultat.

Nyckeltalet används för uppföljning av bolagets resultat genererad av den löpande verksamhetens för att få en rättvis jämförelse av den underliggande utvecklingen i den operativa verksamheten.

 

Nettoskuld/ justerad EBITDA R12

Nettoskuld dividerat med justerad EBITDA på rullande 12-månadersbasis.

Jetpak anser att nyckeltalet speglar en rättvisande bild av bolagets prestation i kronor som blir kvar för att täcka finansiella poster, skatt, av- och nedskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar och ge vinst.

 

Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutningen vid periodens slut.

Jetpak anser att nyckeltalet anger hur stor del av tillgångarna som är finansierad med eget kapital och indikerar hur känsligt bolaget är för ränteförändringar såväl som bolagets långsiktiga stabilitet.