Aktien

Jetpak är sedan den femte december 2018 noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Aktien handlas med kortnamnet JETPAK och ISIN kod SE 0012012508. Det finns bara ett aktieslag där varje aktie motsvarar en röst. Totalt antal aktier uppgår till 11 999 781 stycken.

Aktuell aktiekurs

För aktuell aktiekurs, vänligen följ denna länk: Nasdaq/Jetpak Top Holding AB

Aktieägare

De 10 största aktieägarna Antal aktier Andel %
1. Skandinaviska Enskilda Banken AB 5 049 408 42,1 %
2. Carnegie Investment Bank AB 3 783 157 31,5 %
3. Nordnet Bank AB  931 728 7,8 %
4. Swedbank AB 869 083 7,2 %
5. Pareto Securities AB 572 615 4,8 %
6. Invima AB 180 000 1,5 %
7. Avanza Bank AB 174 085 1,5 %
8. Danske Bank A/S (Sv filial) 146 773 1,2 %
9. Citibank Europe PLC (Sv filial) 84 396 0,7 %
10. Erik Penser Bank AB 67 000 0,6 %
10 största ägare summa: 11 858 245 98,8 %
Summa övriga aktieägare 141 536 1,2 %
Summa aktier: 11 999 781 100,0 %

 

Förvaltarregistrerade konton eller aktieägare finns inte med i denna sammanställning.
Källa: Offentlig aktiebok via Euroclear Sweden AB per 2022-03-31.

Aktierelaterat program (Teckningsoptioner)

På extra bolagsstämma den 4 juni 2019 beslöts att emittera max 300 000 teckningsoptioner för ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner i Bolaget.

Löptiden för detta optionsprogram är tre år och teckningsperiod för detta program ”LTIP 2019/2022” är i juni 2022.

Teckningsoptionerna har marknadsvärderats enligt Black & Scholes modell.

Optionens pris fastställdes till 4,68 SEK per option och lösenpriset till 48,49 SEK per aktie.

Maximal aktieutspädning till följd av detta incitamentsprogram uppgår till 2,44 %.

Totalt tecknades 187 894 teckningsoptioner.

Återstående optioner, 112 106 stycken, innehas av Bolaget.

Inga andra optionsprogram existerar inom Bolaget.