« Nyheter

Kommuniké från årsstämman i Jetpak Top Holding AB (publ)

Årsstämman i Jetpak Top Holding AB (publ) (”Jetpak” eller ”Bolaget”) hölls idag den 11 juni 2024 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Jetpak samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition
Årsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att disponibla medel förs över i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fyra bolagsstämmovalda ledamöter och att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 600 000 kronor exklusive arvode för utskottsarbete (1 505 000 kronor föregående år), och utgå till styrelsens och inrättade utskotts ledamöter med följande belopp:

· 300 000 kronor (285 000 kronor) till envar icke anställd styrelseledamot och 700 000 kronor (650000 kronor) till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd,
· 50 000 kronor (40 000 kronor) till envar icke anställd ledamot av ersättningsutskottet och 90000 kronor (80 000 kronor) till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd, och
· 100 000 kronor (75 000 kronor) till envar icke anställd ledamot av revisionsutskottet och 180000 kronor (150 000 kronor) till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd.

Vidare beslutades det, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes John Dueholm, Christian Høy och Lone Møller Olsen, samt nyvaldes Isabel Hummel, i enlighet med valberedningens förslag. John Dueholm omvaldes som styrelseordförande. Bolaget har även två arbetstagarrepresentanter i styrelsen, Tiina Camilla Grönroos och Morten Werme, vilka inte utses av bolagsstämman.

Det beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att välja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som ny revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har anmält auktoriserade revisorn Victor Lindhall som huvudansvarig revisor.

Principer för valberedningen
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för valberedningen. Principerna är oförändrade från föregående år.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive konvertera till aktier i Bolaget, motsvarande högst 10 procent av Bolagets aktiekapital efter utspädning baserat på antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv.

Utgivande av nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.
Beslut om kontantbaserat incitamentsprogram
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att implementera ett kontantbaserat incitamentsprogram (Long Term Incentive Program, “LTIP 2024/2026”).

Incitamentsprogrammet ska löpa under perioden 2024–2026 och vara baserat på Bolagets EBITA-resultat samt kassaflöde från den löpande verksamheten.

Det högsta antalet deltagare i incitamentsprogrammet är 15 personer och utbetalning kan ske med upp till 7,5 MSEK per individ (olika tak för olika ledningspersoner). Den maximala utbetalningen före skatt för samtliga deltagare uppgår till 35 MSEK. Utbetalning ska ske under det första kvartalet 2027, baserat på reviderade helårssiffror för år 2026.

Den maximala kostnaden för Bolaget för programmet är 48 MSEK, vilket även inkluderar kostnad för sociala avgifter, pensionskostnader och särskild löneskatt, vilka kan variera beroende på skattemässig hemvist för respektive incitamentstagare.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen, valberedningens förslag, styrelsens förslag samt årsredovisningen för 2023 som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.jetpakgroup.com

Konstituerande styrelsesammanträde
Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i direkt anslutning till årsstämman valdes John Dueholm och Christian Høy till ledamöter i ersättningsutskottet med John Dueholm som utskottets ordförande.
Lone Møller Olsen och John Dueholm valdes till ledamöter i revisionsutskottet med Lone Møller Olsen som utskottets ordförande.
För ytterligare information, vänligen kontakta

Håkan Mattisson, CFO

Telefon: 08-5558 52 20

e-mail: ir@jetpak.se

Front page

Bolagets Certified Adviser
FNCA Sweden AB
Om Jetpak

Jetpak är en logistikkoncern som finns på fler än 170 orter runt om i Norden och Europa.
Jetpak har ett unikt och flexibelt kunderbjudande, normalt baserat på tillgången till cirka
4 000 dagliga flygavgångar samt ett omfattande distributionsnätverk med cirka 950 budbilar.
Detta är något som möjliggör för Jetpak att 24/7/365 kunna leverera den snabbaste och mest omfattande sammadagstjänsten.
Detta kan kompletteras ytterligare med en unik skräddarsydd nästadagstjänst för systemsatta transporter.
Jetpaks verksamhet är uppdelat i ett Express Air segment, där kundens normalt mycket snabba transportbehov har lösts med hjälp av flygfrakt, samt i ett Express Road segment där kundens transportbehov har lösts med hjälp av en renodlad kurirtransport på mark.
Koncernens moderbolag, Jetpak Top Holding AB (publ), är sedan den femte december 2018 noterad till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.
Aktien handlas med ISIN-koden SE0012012508 under kortnamnet JETPAK.
Besök gärna: https://jetpakgroup.com