« Nyheter

Uttalande från styrelsen i Jetpak Top Holding AB (publ) med anledning av budpliktserbjudande från Pak Logistik Intressenter AB

Styrelsen för Jetpak Top Holding AB (publ) (”Jetpak” eller ”Bolaget”) rekommenderar aktieägarna i Jetpak att inte acceptera det kontanta budpliktserbjudande som lämnats av Pak Logistik Intressenter AB (”Pak Logistik Intressenter”) den 7 juni 2024.

Detta uttalande görs av styrelsen i Jetpak i enlighet med punkt II.19 i Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar antagna av Aktiemarknadens självregleringskommitté och utgivna den 1januari2024 (”Takeover-reglerna”).

Bakgrund

Den 30 maj 2024 offentliggjorde Pak Logistik Intressenter, ett bolag som är helägt av Paradeigma Partners AB (”Paradeigma”), att bolaget hade förvärvat 527042 aktier i Jetpak genom att utnyttja en återköpsrätt avseende tidigare sålda aktier och därigenom uppnått ett med Paradeigma sammanlagt aktieinnehav i Jetpak om 4182344 aktier, motsvarande ett totalt innehav om cirka 34,32 procent av det totala antalet aktier och röster i Jetpak. Genom förvärvet av ytterligare aktier i Jetpak uppstod en skyldighet för Pak Logistik Intressenter, enligt Takeover-reglerna, att inom fyra veckor från förvärvet lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Jetpak (ett så kallat budpliktsbud).

Den 7 juni 2024 lämnade Pak Logistik Intressenter ett kontant offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Jetpak att överlåta samtliga sina aktier i Jetpak för 93,32 kronor per aktie (”Budpliktserbjudandet”). I samma pressmeddelande angavs att Pak Logistik Intressenter sedan den 30maj 2024 förvärvat ytterligare 1 700 000 aktier i Jetpak, innebärandes att Pak Logistik Intressenter och Paradeigma tillsammans innehade aktier motsvarande cirka 48,26 procent av det totala antalet aktier och röster i Jetpak per dagen för offentliggörandet av Budpliktserbjudandet. PakLogistik Intressenter beräknas offentliggöra en erbjudandehandling avseende Budpliktserbjudandet den 15 juli 2024.

Budpliktserbjudandet värderar samtliga 12 187675 aktier i Jetpak till 1 137 353831 kronor.

Vederlaget per aktie i Budpliktserbjudandet motsvarar en premie om:

· cirka 0,89 procent jämfört med stängningskursen om 92,50 kronor för Jetpaks aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market den 7 juni 2024, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Budpliktserbjudandet, och
· cirka -0,04 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 93,36kronor för Jetpaks aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under de sista 30 handelsdagarna fram till och med den 7 juni 2024, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Budpliktserbjudandet.

Acceptfristen för Budpliktserbjudandet beräknas påbörjas den 16 juli 2024 och avslutas den 13augusti 2024.

Budpliktserbjudandets fullföljande är villkorat av att samtliga erforderliga godkännanden från relevanta myndigheter för utländska direktinvesteringar erhålls, i varje enskilt fall på villkor som enligt Pak Logistik Intressenters uppfattning är acceptabla.

Den 19 juni 2024 offentliggjorde Goldcup 35626 AB (under namnändring till Notalp Logistik AB) (”Notalp Logistik”)[1] ett frivilligt offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Jetpak till ett pris om 98,00kronor kontant per aktie (det ”Frivilliga Erbjudandet”). Med anledning av det FrivilligaErbjudandet offentliggjorde Pak Logistik Intressenter samma dag att om det Frivilliga Erbjudande accepteras i sådan utsträckning att Konsortiet (vilket alltså inkluderar Pak Logistik Intressenter) blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Jetpak samt att det Frivilliga Erbjudandet förklaras ovillkorat och fullföljs, kommer vederlaget i Pak Logistik Intressenters Budpliktserbjudande att höjas till 98,00 kronor kontant per aktie för att motsvara vederlaget i det Frivilliga Erbjudandet. Vederlaget i Budpliktserbjudandet kommer även att höjas för att motsvara vederlaget i det Frivilliga Erbjudandet om Notalp Logistik fullföljer det Frivilliga Erbjudandet på en acceptnivå som understiger 90 procent.

För ytterligare information om Budpliktserbjudandet, inklusive hur det förhåller sig till Frivilliga Erbjudandet från Notalp Logistik hänvisas till hemsidan som Pak Logistik Intressenter upprättat: www.logistics-offer.com. För ytterligare information om det Frivilliga Erbjudandet hänvisas till hemsidan som Notalp Logistik upprättat: www.notalp-transportation-offer.com.

Styrelsen har anlitat advokatfirman TM & Partners som legal rådgivare i samband med Budpliktserbjudandet. Med anledning av Budpliktserbjudandet och det Frivilliga Erbjudandet har styrelsen inhämtat ett oberoende värderingsutlåtande (s.k. fairness opinion) från Deloitte AB (”Deloitte”) i enlighet med punkt IV.3 i Takeover-reglerna. Värderingsutlåtandet är bilagt detta uttalande. För värderingsutlåtandet erhåller Deloitte ett fast arvode oberoende av erbjudandevederlagets storlek och anslutningsgraden i Budpliktserbjudandet.

Styrelsens uttalande om Budpliktserbjudandet

Styrelseledamoten Isabel Hummel, som utsågs till ledamot på årsstämman som hölls den 11 juni 2024, har med anledning av sin koppling till bolag inom budgivarkoncernen samt sitt deltagande i det Frivilliga Erbjudandet från Notalp Logistik en intressekonflikt som innebär att hon, enligt punkten II.18 i Takeover-reglerna, inte får delta i styrelsens handläggning av frågor relaterade till Budpliktserbjudandet.

Styrelsen har beslutat att rekommendera aktieägarna i Jetpak att inte acceptera det Frivilliga Erbjudandet om 98,00 kronor per aktie från Notalp Logistik då erbjudandet inte anses reflektera den långsiktiga potentialen eller det underliggande värdet i Jetpak, vilket även stödjs av värderingsutlåtandet upprättat av Deloitte. För mer information hänvisas till styrelsens uttalande avseende Notalp Logistiks Frivilliga Erbjudande som offentliggjordes tidigare idag genom ett separat pressmeddelande och som finns tillgängligt på www.jetpakgroup.com.

Mot ovanstående bakgrund rekommenderar styrelsen aktieägarna i Jetpak att inte acceptera PakLogistik Intressenters Budpliktsbud.

Inverkan på Jetpak och dess anställda

Enligt Takeover-reglerna ska styrelsen, baserat på vad Pak Logistik Intressenter uttalat i pressmeddelandet avseende offentliggörandet av Budpliktserbjudandet eller i erbjudandehandlingen avseende Budpliktserbjudandet, redovisa sin uppfattning om den inverkan som genomförandet av Budpliktserbjudandet kommer att ha på Bolaget, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om Pak Logistik Intressenters strategiska planer för Bolaget och de effekter som dessa kan tänkas få på sysselsättningen och de platser där Jetpak bedriver sin verksamhet. Pak Logistik Intressenter har därvid uttalat bland annat följande:

”Pak Logistik Intressenters planer för den framtida affärs- och den allmänna strategin omfattar för närvarande inte några väsentliga förändringar avseende de platser där Jetpak bedriver sin verksamhet, eller Jetpaks ledning och anställda, inklusive deras anställningsvillkor.”

Styrelsen utgår från att detta är en korrekt beskrivning och har i relevanta hänseenden ingen anledning att ha en annan uppfattning.

_____

Detta uttalande ska i alla avseenden regleras av och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av detta uttalande ska exklusivt avgöras av svensk domstol.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Mattisson, CFO

Tel: 08-5558 52 20

Epost: ir@jetpak.se

Om Jetpak

Jetpak är en logistikkoncern som finns på fler än 170 orter runt om i Norden och Europa. Jetpak har ett unikt och flexibelt kunderbjudande, normalt baserat på tillgången till cirka 4 000 dagliga flygavgångar samt ett omfattande distributionsnätverk med cirka 950 budbilar. Detta är något som möjliggör för Jetpak att 24/7/365 kunna leverera den snabbaste och mest omfattande sammadagstjänsten. Detta kan kompletteras ytterligare med en unik skräddarsydd nästadagstjänst för systemsatta transporter.

Jetpaks verksamhet är uppdelat i ett Express Air segment, där kundens normalt mycket snabba transportbehov har lösts med hjälp av flygfrakt, samt i ett Express Road segment där kundens transportbehov har lösts med hjälp av en renodlad kurirtransport på mark.

Jetpaks aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.
Bolagets certified advisor är FNCA Sweden AB.

[1] Notalp Logistik kommer att ägas av ett konsortium som leds av Paradeigma och som vidare inkluderar Pak Logistik Intressenter och Aktiebolaget Tuna Holding (tillsammans ”Konsortiet”).