« Nyheter

Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperioden

ABG Sundal Collier AB (”Sole Global Coordinator”) utnyttjar övertilldelningsoptionen avseende 213 aktier i Jetpak Top Holding AB (publ) (”Jetpak” eller ”Bolaget”). Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att utföras.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om att förvärva av stamaktier i Bolaget och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier (”Erbjudandet”) har ABG Sundal Collier möjlighet att, i egenskap av Sole Global Coordinator, genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Sådana stabiliseringstransaktioner har kunnat genomföras på Nasdaq First North Premier och OTC-marknaden eller på annat sätt, när som helst under perioden som började första dagen för handel i aktierna 5 december 2018 och avslutades 30 kalenderdagar därefter (”Stabiliseringsperioden”), vilket innebär att sista handelsdagen då stabilisering kunde ske inföll den 4 januari 2019 och att Stabiliseringsperioden är därmed avslutad. Sole Global Coordinator har dock inte haft någon skyldighet att genomföra någon stabilisering och har heller inte lämnat några garantier om att stabilisering skulle genomföras. Påbörjad stabilisering har kunnat avbrytas när som helst utan förvarning. Inga transaktioner har genomförts till ett pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet.

För att täcka eventuell övertilldelning åtog Huvudägarna[1] sig att, på begäran av Sole Global Coordinator, sälja ytterligare högst 15 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”), motsvarande högst 1 078 000 aktier, till priset per aktie i Erbjudandet, vilket fastställdes till 45 kronor. Övertilldelningsoptionen har kunnat utnyttjas av Sole Global Coordinator helt eller delvis inom Stabiliseringsperioden. Sole Global Coordinator meddelar nu att Övertilldelningsoptionen avseende 213 befintliga aktier har utnyttjats. Därmed kommer 1 077 787 aktier som Sole Global Coordinator har lånat av huvudägarna i syfte att täcka övertilldelning i samband med Erbjudandet att återlämnas.

ABG Sundal Collier har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder har utförts i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014, på Nasdaq First North Premier enligt nedan. Utförda stabiliseringsåtgärder meddelades även den 14 och den 21 december. Kontaktperson på ABG Sundal Collier är Erik Skog (tel: +46 (0) 8 56 62 94 71).

+———————–+—————————-+
|Stabiliseringsinformation: |
+———————–+—————————-+
|Emittent: |Jetpak Top Holding AB (publ)|
+———————–+—————————-+
|Instrument: |Aktier (SE0012012508) |
+———————–+—————————-+
|Erbjudandestorlek: |7 222 000 aktier |
+———————–+—————————-+
|Övertilldelningsoption |1 078 000 aktier |
+———————–+—————————-+
|Erbjudandepris: |45 SEK |
+———————–+—————————-+
|Ticker: |JETPAK |
+———————–+—————————-+
|Stabiliseringsansvarig:|ABG Sundal Collier |
+———————–+—————————-+

+———-+———+——–+——–+————+——+————-+
|Stabiliseringstransaktioner: |
+———-+———+——–+——–+————+——+————-+
|Datum |Kvantitet|Pris |Pris |Pris |Valuta|Handelsplats |
| | |(högsta)|(lägsta)|(volymviktat| | |
| | | | |genomsnitt) | | |
+———-+———+——–+——–+————+——+————-+
|2018-12-05|507   |44,90  |41,60  |43,73  |SEK |Nasdaq First |
| |000  | | | | |North Premier|
+———-+———+——–+——–+————+——+————-+
|2018-12-06|79   000 |42,70  |42,00  |42,38  |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North Premier|
+———-+———+——–+——–+————+——+————-+
|2018-12-07|25   996 |43,71  |42,20  |43,23  |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North Premier|
+———-+———+——–+——–+————+——+————-+
|2018-12-10|21   000 |42,90  |42,70  |42,83  |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North Premier|
+———-+———+——–+——–+————+——+————-+
|2018-12-11|26   275 |43,59  |42,85  |43,28  |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North Premier|
+———-+———+——–+——–+————+——+————-+
|2018-12-12|5   095  |43,52  |43,50  |43,50  |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North Premier|
+———-+———+——–+——–+————+——+————-+
|2018-12-13|25   733 |43,50  |43,20  |43,47  |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North Premier|
+———-+———+——–+——–+————+——+————-+
|2018-12-14|8 000 |43,00 |42,80 |42,90 |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North Premier|
+———-+———+——–+——–+————+——+————-+
|2018-12-18|61   993 |43,50  |42,80  |43,33  |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North Premier|
+———-+———+——–+——–+————+——+————-+
|2018-12-19|17   908 |43,50  |43,40  |43,48  |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North Premier|
+———-+———+——–+——–+————+——+————-+
|2018-12-20|1   856  |43,00  |43,00  |43,00  |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North Premier|
+———-+———+——–+——–+————+——+————-+
|2018-12-21|34 204 |43,00 |43,50 |43,29 |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North Premier|
+———-+———+——–+——–+————+——+————-+
|2018-12-27|16 968  |43,40  |43,00  |43,08  |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North Premier|
+———-+———+——–+——–+————+——+————-+
|2018-12-28|71 125  |44,50  |43,00  |43,76  |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North Premier|
+———-+———+——–+——–+————+——+————-+
|2019-01-02|40 847  |44,00  |44,00  |44,00  |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North Premier|
+———-+———+——–+——–+————+——+————-+
|2019-01-03|40 000  |44,70  |43,80  |44,34  |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North Premier|
+———-+———+——–+——–+————+——+————-+
|2019-01-04|94 787 |45,00 |44,60 |44,92 |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North Premier|
+———-+———+——–+——–+————+——+————-+

För mer information vänligen kontakta:

Kenneth Marx, VD Jetpak.
+46 (0) 73 368 54 00, kenneth.marx@jetpak.com 

Peter Hallman, CFO Jetpak.

+46 (0) 73 368 52 10, peter.hallman@jetpak.se 

Denna information är sådan information som Jetpak Top Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 januari 2019, klockan [18:00] CET. 

Om Jetpak

Jetpak är en ledande aktör inom tidskritiska expressleveranser i Norden med en historik som sträcker sig tillbaka till 1979. Jetpak erbjuder snabba, enkla och precisa lösningar för både spontana transportbehov och skräddarsydd logistik. Jetpak specialiserar sig på flygbaserade långdistansleveranser från dörr till dörr och är primärt verksamt inom B2B-segmentet. Bolaget erbjuder sina kunder kurir- och expresstjänster, genom den egenutvecklade IT-plattformen JENA, vilken kopplar samman flertalet flyg- och bilrutter för att hitta snabbast möjliga transportsträcka. Jetpak anser att dess ledande ställning inom kurir- och expresstjänster möjliggör fortsatt expansion inom såväl befintliga som nya geografier.

Jetpak har sitt huvudkontor i Stockholm, samt säljkontor i Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. För det tredje kvartalet 2018 redovisade Jetpak justerade totala intäkter om 819,4 MSEK på rullande tolvmånadersbasis, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 8,6 procent jämfört med motsvarande period 2017, och en justerad EBITA om 81,0 MSEK, vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal om 9,9 procent.

Jetpaks intäkter fördelar sig på två segment; Express Ad-hoc och Express Systemized. Express Ad-hoc omfattar spontana beställningar av flexibla och tidskritiska expressleveranser medan Express Systemized omfattar systematiska, regelbundna expressleveranser. För det tredje kvartalet 2018 uppgick nettoomsättningen på rullande tolvmånadersbasis för segmentet Express Ad-hoc till 386,0 MSEK och för segmentet Express Systemized uppgick nettoomsättningen till 415,9 MSEK.

FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EU (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, ”Prospektdirektivet”), riktar sig detta pressmeddelande endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets definition.

Ett erbjudande av värdepapper enligt detta pressmeddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt Prospektdirektivet. Investerare bör inte investera i några värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats, och kommer inte att registreras, i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Bolaget har ingen avsikt att registrera något erbjudande i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta pressmeddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

———————————————————————-

[1] ”Huvudägarna” avser i) Polaris Private Equity III K/S och Kommanditselskabet af 1. marts 2009 (CIV), som representeras av sin general partner Polaris III Invest Fonden, Polaris Private Equity II K/S, och ii) Kommanditselskabet (CIV) af 8 februar 2005, som representeras av sina general partners Polaris Invest II ApS och Polaris II Invest Fonden.