« Nyheter

Kommuniké från extra bolagsstämma i Jetpak

Extra bolagsstämman i Jetpak Top Holding AB (publ) (”Jetpak” eller ”Bolaget”) hölls idag den 4 juni 2019 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Incitamentsprogram till anställda

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera högst 300 000 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 300 000 kronor. Teckningsoptionerna medför rätt till nyteckning av aktier i Bolaget under perioden 1 juni 2022 till och med 30 juni 2022. Teckningskursen för att teckna aktier ska fastställas till ett belopp motsvarande 112 procent av den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Premier under perioden från och med den 14 juni 2019 till och med den 28 juni 2019.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner i Bolaget och koncernen samt Bolaget med rätt och skyldighet att, vid ett eller flera tillfällen, vidareöverlåta teckningsoptioner till ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner, som är eller blir anställda i Bolaget eller i koncernen, till ett pris som inte understiger optionens marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell och i övrigt på samma villkor som i emissionen.

Den maximala utspädningseffekten av incitamentsprogrammet uppgår till högst ca 2,44 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, förutsatt full teckning och förvärv samt utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner.

För detaljerade villkor avseende beslutet enligt ovan hänvisas till kallelsen och det fullständiga förslaget som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.jetpakgroup.com.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Kenneth Marx, CEO, telefon +46 (0) 73 368 54 00, e-mail kenneth.marx@jetpak.com

Peter Hallman, CFO, telefon + 46 (0) 73 368 52 10, e-mail peter.hallman@jetpak.se

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, e-mail info@fnca.se, telefon +46 8 528 003 99

Om Jetpak:

Jetpak är det enkla och snabbaste alternativet för prioriterade leveranser dörr till dörr. Vi erbjuder lösningar för både spontana transportbehov och skräddarsydd logistik. Jetpak finns representerat på fler än 170 orter runt om i Norden och Europa. Jetpak har ett unikt och flexibelt kunderbjudande baserat på tillgången till cirka 4000 flygavgångar dagligen och ett omfattande distributionsnätverk med cirka 700 budbilar. Detta är något som möjliggör att för marknaden kunna leverera den snabbaste och mest omfattande sammadagstjänsten. Detta kan kompletteras ytterligare med en unik skräddarsydd nästadagstjänst för systemsatta transporter. Din leverans är vår viktigaste prioritet. Vi är Jetpak – enkla, snabbast & mest precisa. Jetpak Top Holding AB är sedan 5e december 2018 noterat på Nasdaq First North Premier och handlas med ISIN-koden SE0012012508 och under kortnamn JETPAK.

Release

81.93 KB