« Nyheter

Kommuniké från årsstämman i Jetpak Top Holding AB (publ)

Årsstämman 2019 i Jetpak Top Holding AB (publ) (”Jetpak” eller ”Bolaget”) hölls idag den 29 april 2019 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Jetpak samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att balanserat resultat, överkursfond samt årets resultat, totalt 229 954 011 kronor, balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan styrelsesuppleanter, i enlighet med valberedningens förslag. Beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutades, enligt valberedningens förslag, att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 845 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete (900 000 kronor föregående år, då Henrik Bonnerup ej erhöll arvode), och utgå till styrelsens och inrättade utskottsledamöter med följande belopp:

· 250 000 kronor (200 000 kronor) till envar icke anställd styrelseledamot och 500 000 kronor (500 000 kronor) till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd;

· 40 000 kronor (0 kronor) till envar icke anställd ledamot av ersättningsutskottet och 80 000 kronor (0 kronor) till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd; och

· 75 000 kronor (0 kronor) till envar icke anställd ledamot av revisionsutskottet och 150 000 kronor (0 kronor) till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd.

Vidare beslutades att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Henrik Bonnerup, John Dueholm och Christian Høy. Lone Møller Olsen och Shaun Heelan valdes till nya ledamöter. John Dueholm omvaldes som styrelseordförande.

Deloitte AB valdes till revisor för Bolaget. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Jonas Ståhlberg kommer vara huvudansvarig.

Principer för inrättande av valberedning

Det beslutades att anta riktlinjer för utseende av en valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Det beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive konvertera till aktier i Bolaget, motsvarande högst 10 procent av Bolagets aktiekapital efter utspädning baserat på antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden.

Incitamentsprogram till anställda

Vid stämman beslutade styrelsen, efter underhandskontakter med större aktieägare, att dra tillbaka sitt förslag till beslut om incitamentsprogram genom emission av högst 300 000 teckningsoptioner.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.jetpakgroup.com.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Kenneth Marx, CEO, telefon +46 (0) 73 368 54 00, e-mail kenneth.marx@jetpak.com

Peter Hallman, CFO, telefon + 46 (0) 73 368 52 10, e-mail peter.hallman@jetpak.se

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, e-mail info@fnca.se, telefon +46 8 528 003 99

Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2019 kl.17:30 CET.

Om Jetpak:

Jetpak är det enkla och snabbaste alternativet för prioriterade leveranser dörr till dörr. Vi erbjuder lösningar för både spontana transportbehov och skräddarsydd logistik. Jetpak finns representerat på fler än 170 orter runt om i Norden och Europa. Jetpak har ett unikt och flexibelt kunderbjudande baserat på tillgången till cirka 4000 flygavgångar dagligen och ett omfattande distributionsnätverk med cirka 700 budbilar. Detta är något som möjliggör att för marknaden kunna leverera den snabbaste och mest omfattande sammadagstjänsten. Detta kan kompletteras ytterligare med en unik skräddarsydd nästadagstjänst för systemsatta transporter. Din leverans är vår viktigaste prioritet. Vi är Jetpak – enkla, snabbast & mest precisa. Jetpak Top Holding AB är sedan 5e december 2018 noterat på Nasdaq First North Premier och handlas med ISIN-koden SE0012012508 och under kortnamn JETPAK.

Release

101.9 KB