« Nyheter

Kommuniké från årsstämman i Jetpak Top Holding AB (publ)

Årsstämman i Jetpak Top Holding AB (publ) (”Jetpak” eller ”Bolaget”) hölls idag den 9 juni 2022 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Jetpak samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att resultatet förs över i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Det beslutade att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutades, i enlighet valberedningens förslag, att arvodet till styrelsens ledamöter uppgår till totalt 1 770 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete (1 595 000 kronor föregående år), och utgår till styrelsens och inrättade utskottsledamöter med följande belopp:

 

  • 275 000 kronor (250 000 kronor) till envar icke anställd styrelseledamot och 600 000 kronor (500 000 kronor) till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd;

 

  • 40 000 kronor (40 000 kronor) till envar icke anställd ledamot av ersättningsutskottet och 80 000 kronor (80 000 kronor) till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd; och

 

  • 75 000 kronor (75 000 kronor) till envar icke anställd ledamot av revisionsutskottet och 150 000 kronor (150 000 kronor) till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd.

 

Vidare beslutades det att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes John Dueholm, Shaun Heelan, Christian Høy och Lone Møller Olsen. John Dueholm omvaldes som styrelseordförande. Bolaget har även två arbetstagarrepresentanter i styrelsen, Tiina Grönroos och Morten Werme, vilka inte utses av bolagsstämman.

Deloitte AB omvaldes till revisor för Bolaget. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Alexandros Kouvatsos fortsätter som huvudansvarig revisor.

 

Principer för inrättande av valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principerna för utseende av valberedning.

 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive konvertera till aktier i Bolaget, motsvarande högst 10 procent av Bolagets aktiekapital efter utspädning baserat på antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv.

Utgivande av nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen, valberedningens förslag samt årsredovisningen för 2021 som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.jetpakgroup.com.

 

Konstituerande styrelsesammanträde
Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i direkt anslutning till årsstämman valdes John Dueholm och Christian Høy till ledamöter i ersättningsutskottet med John Dueholm som utskottets ordförande.
Lone Møller Olsen och John Dueholm valdes till ledamöter i revisionsutskottet med Lone Møller Olsen som utskottets ordförande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Mattisson, CFO

Telefon: 08-5558 52 20

e-mail: ir@jetpak.se

https://jetpakgroup.com
Bolagets Certified Adviser:
FNCA Sweden AB
telefon: 08-5280 03 99
e-mail: info@fnca.se

Om Jetpak

Jetpak är det enkla och snabbaste alternativet för prioriterade leveranser dörr till dörr.
Vi erbjuder lösningar för både spontana transportbehov och skräddarsydd logistik.
Jetpak finns representerat på fler än 170 orter runt om i Norden och Europa.
Jetpak Top Holding AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas med ISIN-koden SE0012012508 under kortnamnet JETPAK.