« Nyheter

Jetpak Top Holding AB (publ):Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023

Första kvartalet: 1 januari – 31 mars 2023

· Totala intäkter ökade med 4,7 % till 313 123 (299 107) TSEK
· Den organiska tillväxten blev 2,9 % (10,2 %)
· Bruttomarginalen uppgick till 30,6 % (31,2 %)
· Rörelseresultatet uppgick till 30 677 (30 231) TSEK
· Periodens resultat uppgick till 24 706 (21 583) TSEK
· Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,03 (1,80) SEK
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,03 (1,78) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 706 (13 138) TSEK
· Likvida medel uppgick till 153 079 (127 184) TSEK
· Nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA R12: 0,4 (0,9)
· Reservering för det långsiktiga incitamentsprogrammet uppgick till -2 210 (-2 170) TSEK

Jämförelsesiffrorna inom parentes avser motsvarande period föregående år, om ej annat anges.

VD kommenterar
Totala intäkter för första kvartalet uppgick till 313 123 TSEK, motsvarande en tillväxt på 4,7 %. Rörelseresultatet, liksom justerad EBITA, uppgick till 30 677 TSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 9,8 %. Kvartalets resultat påverkades av kostnadsreserveringar för det långsiktiga incitamentsprogrammet uppgående till 2 210 (2 170) TSEK, vilket påverkade kvartalets rörelseresultat negativt med 0,7 procentenheter.
Express Air-segmentet redovisade en omsättning på 164,7 MSEK, motsvarande en tillväxt på 6,4 % och med en bruttomarginal på 38,2 (40,5) %.
Största tillväxtfaktorn var Europa (Nederländerna och Belgien), tack vare ökande aktivitetsnivåer för större kunder inom både systematiserade och ad hoc-tjänster.
Segmentets bruttomarginal minskade på grund av ökade intäkter från stora europeiska kunder med lägre genomsnittliga marginaler.
Tillgänglig flygkapacitet var fortsatt en utmaning på grund av den fortsatta ekonomiska pressen på många flygbolag, något som också bidrog till SAS pågående Chapter 11-process. Denna situation resulterade i en högre volatilitet i form av nät- och kapacitetsförändringar, vilket fortsatte att ha en viss negativ inverkan på specifika kundflöden, särskilt på den svenska marknaden.
Segmentet Express Road redovisade en omsättning på 141,3 MSEK, motsvarande en tillväxt på 3,2 % och en bruttomarginal på 20,3 (19,6) %.
Tillväxten drevs främst av större svenska B2B- och B2C-kunder med efterfrågan på både systematiska och ad hoc-tjänster. Även Finland visade tillväxt tack vare försenad bagage-distribution. Tillväxten för segmentet påverkades ytterligare positivt av införandet av ”Fuel &; Sustainability surcharge” från april 2022, vilket infördes för att neutralisera kostnadsökningar. Danmark Road hade en negativ tillväxt på 3 MSEK på grund av vissa förlorade kunder. En förbättringsplan finns därför på plats för att förbättra både intäkter och marginaler för den danska vägverksamheten.
Express Road-segmentets bruttomarginal förbättrades något tack vare en bra kundmix samt prishöjningar.
Omsättningstillväxten fortsatte för båda segmenten under kvartalet, även om vårt Express Road-segment hade en mer blygsam tillväxt främst på grund av ökad konkurrens samt kundförluster i Danmark.
Konkurrensen inom vårt Express Air-segment var fortsatt stabil, även om ad hoc-verksamheten påverkades något av den volatila kapacitetsutvecklingen.

Jetpaks ESG-strategi bygger på vårt långsiktiga engagemang för miljöansvar samt engagemang för våra kunder, anställda och övriga intressenter. Vi har lanserat vår ESG-strategi för att ytterligare integrera hållbarhet i alla våra affärsprocesser.

Hållbarhetsarbetet inom ramen för FN:s Global Compact-program har under denna period fokuserat på fortsatt optimering av försörjningskedjan baserat på ökat kapacitetsutnyttjande samt CO2-reducerande aktiviteter inklusive förbrukning av HVO-bränsle och projekt för att öka användningen av elfordon i tätbefolkade områden.
Vidare har den miljövänliga körutbildningen för förare fortsatt under kvartalet.
Vår ESG-strategi bygger på transformativa mål som driver våra prioriteringar, beslut och åtgärder. Det är vår avsikt att årligen rapportera våra utvalda mål inom miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.
Jetpak samarbetar med ett antal aktörer inom drönarindustrin – med syfte att delta i utvecklingen av branschstandarden för drönarlogistikdistribution och därmed skapa en position när väl drönarlogistik kommer att bli ett standardalternativ för leverans inom vissa marknadssegment. Pilotprojekt pågår för närvarande i Sverige där Jetpak deltar, och vi är väl förberedda för att integrera drönarleveranser i våra supply chain-lösningar, så snart som de är operativt och kommersiellt gångbara.

Förvärv har fortsatt att vara en viktig del av vår tillväxtstrategi och under kvartalet har vi ökat vår nordiska och europeiska förvärvspipeline och fört ingående diskussioner med bolag.
Dessa diskussioner har nu resulterat i vårt senaste förvärv av den Malmöbaserade budfirman Budakuten som förra året hade en omsättning på 25,6 MSEK och ett rörelseresultat på 3,8 MSEK. Budakuten har positionerat sig som en stark aktör inom expresslogistik i södra Sverige och kommer att ge ett värdefullt bidrag till Jetpaks tillväxtstrategi.
Det initiala förvärvsbeloppet uppgick till 10 MSEK, med en tilläggsköpeskilling om max 15 MSEK, beroende på uppnådda resultat under åren 2023 – 2025. Förvärvet betalades kontant.
Vi kommer under kommande kvartal intensifiera arbetet med att söka intressanta M&A-kandidater, då värderingarna börjar blir alltmer attraktiva, drivet av rådande marknads-förutsättningar och ökande räntenivåer.
Under detta kvartal har vi upplevt en ökad intäktsvolatilitet, i kombination med periodisk omsättningsminskning för vissa större konton. De senaste delårsrapporterna från stora multinationella logistikföretag understryker vår oro, då dessa rapporter ofta pekat på betydligt minskande volymer och lönsamhet inom både flyg- och vägsegmenten. Nordisk och europeisk BNP-tillväxt förväntas under kommande kvartal vidare vara fortsatt blygsam, vilket potentiellt kan leda till ökad prispress och uppskjutna affärskontrakt.
Baserat på nuvarande osäkra marknadsförhållanden förväntar vi oss därför konservativt en nolltillväxt alternativt en något negativ organisk tillväxt under kommande kvartal.
Vi fortsätter därför att noggrant följa utvecklingen och vi kommer att söka minimera möjliga negativa effekter genom att ytterligare öka våra strategiska initiativ:

· Realisera M&A-möjligheter för att stärka vår marknadsposition och vårt produkterbjudande samt erhålla operativa och kommersiella fördelar.
· Lansera nya tjänster för att säkerställa organisk tillväxt, stärka vårt erbjudande och våra marginaler.
· Optimera kostnadseffektiviteten genom förbättrade och automatiserade teknikdrivna lösningar samt genom ett förbättrat kapacitetsutnyttjande.

Trots dessa störningar och utmanande marknadsförhållanden bibehåller vi våra långsiktiga mål avseende organisk tillväxt och kontinuerligt förbättrat EBITA.
Kenneth Marx,
Verkställande direktör
Telefonkonferens

Idag klockan 10:00 kommer VD Kenneth Marx, tillsammans med finanschefen Håkan Mattisson, att presentera Jetpaks resultat. Presentationen kommer att hållas på engelska.
Vänligen ring in på något av följande nummer för att komma in till telefonkonferensen:
Sverige:    020-089 63 88
Norge: +47 2 156 3319
Danmark: +45 3272 9274
Tyskland: +49 (0) 69 6677 75757
Frankrike:+33 (0) 1 7099 4742
Belgien: +32 (0) 2792 0435
USA: +1786496 5601
England: +44 (0) 33 0551 0202
Inloggningskod (samma kod gäller för samtliga ovan angivna nummer): 27 43124 #
Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in några minuter innan konferensen börjar.
Bolagets certified advisor är FNCA Sweden AB.
Denna information lämnades, genom nedan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2023 kl. 06.30 CET.
Informationen är sådan information som Jetpak Top Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Rapporten i sin helhet finns bilagd här nedan, samt även på bolagets hemsida: https://jetpakgroup.com/investerare/finansiella-rapporter/

För ytterligare information
Håkan Mattisson, finanschef
telefon: +46 (0)85558 52 20
e-mail: ir@jetpak.com
Om Jetpak
Jetpak är en logistikkoncern som finns på fler än 170 orter runt om i Norden och Europa.
Jetpak har ett unikt och flexibelt kunderbjudande, normalt baserat på tillgången till cirka
4 000 dagliga flygavgångar samt ett omfattande distributionsnätverk med cirka 950 budbilar. Detta är något som möjliggör för Jetpak att 24/7/365 kunna leverera den snabbaste och mest omfattande sammadagstjänsten.
Detta kan kompletteras ytterligare med en unik skräddarsydd nästadagstjänst för systemsatta transporter.
Jetpaks verksamhet är uppdelat i ett Express Air segment, där kundens normalt mycket snabba transportbehov har lösts med hjälp av flygfrakt, samt i ett Express Road segment där kundens transportbehov har lösts med hjälp av en renodlad kurirtransport på mark.
Koncernens moderbolag, Jetpak Top Holding AB (publ), är sedan den femte december 2018 noterad till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.
Aktien handlas med ISIN-koden SE0012012508 under kortnamnet JETPAK.
Besök gärna: https://jetpakgroup.com