« Nyheter

Jetpak Top Holding AB (publ):Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

Kvartal 1: 1 januari – 31 mars 2022

· Totala intäkter ökade med 19,4 % till 299 107 (250 430) TSEK
· Den organiska tillväxten uppgick till 10,2 % (7,2 %)
· Bruttomarginalen uppgick till 31,2 % (29,6 %)
· Rörelseresultatet uppgick till 30 231 (21 847) TSEK
· Justerat EBITA resultat uppgick till 30 231 (22 555) TSEK
· Periodens resultat uppgick till 21 583 (14 419) TSEK
· Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,80 (1,20) SEK
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,78 (1,19) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 13 138 (-5 272) TSEK
· Likvida medel uppgick till 127 184 (80 019) TSEK
· Nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA R12: 0,9 (1,6)

VD kommentar

Jetpak hade ett starkt första kvartal med en total tillväxt på 19,4 % och med en underliggande organisk tillväxt på 10,2 %. Totala intäkter uppgick till 299107 TSEK och rörelseresultatet till
30 231 TSEK – en resultatökning gentemot föregående år med 38 %.
Rörelsemarginalen uppgick till 10,1 %.

CTS Express ingår från och med detta kvartal i våra konsoliderade tal och bidrog med drygt
14 miljoner i omsättning och 860 TSEK i rörelseresultat.

Rysslands krig i Ukraina har haft en indirekt påverkan på Jetpak i form av ökade drivmedels-kostnader för våra åkare och franchisetagare, men även från våra flygleverantörer via ökade flygbränsletillägg. Vi har tagit initiativ till prisökningar och pristillägg för att neutralisera bränsle-kostnadsökningarna, inklusive att från den 1 april införa en generell, indexbaserad ”Fuel & Sustainability surcharge” för vägtransporter. Hållbarhetsdelen av tillägget täcker den ökade användningen avvätebehandlad vegetabilisk olja (HVO) som tillsätts i dieselbränslet.
Express Air segmentet redovisade under kvartalet en omsättning uppgående till 154,8 MSEK, motsvarade en tillväxt på 37 % och med en bruttomarginal på 40,5 (39,5) %.
Stark tillväxt kom från Europa, Finland och Danmark. Särskilt europaverksamheten hade en god tillväxt tack vare högre aktivitet hos stora kunder med en ökad ad-hoc aktivitet. I Danmarks fall drevs tillväxten av CTS Express samt av en ökad flygkapacitet. Även Finland uppvisade en stark post-pandemisk tillväxt, särskilt för ad-hoc produkter. Fortsatta störningar i leveranskedjorna för större industrikunder gav tillväxt för våra snabbaste lösningar.
De stora inrikesmarknaderna uppvisade dock lägre tillväxttal då Sverige fortsatt påverkas av bristen på flygkapacitet och Norge hade lägre vaccindistribution under kvartalet.
Express Road redovisade en omsättning på 136,9 MSEK, motsvarande en tillväxt på 6,2 % och med en bruttomarginal på 19,6 (19,0) %.
Återöppningen av de nordiska marknaderna minskade efterfrågan på hemleveranser för våra retailkunder, vilket pressade tillväxten för segmentet, inte minst i Sverige, som kom in på en motsvarande omsättningsnivå som föregående år. Jämförelsetalet från föregående år innehöll dessutom positiva effekter från distributionen av tester och covid-19 vaccin, framför allt i Norge, som också låg på samma nivå som föregående år. I stället var det Danmark som stod för nettotillväxten, tack vare nya kunder och ökad försäljning.
Leveranskedjestörningar under kvartalet fortsatte att bidra till tillväxten av ad-hoc produkter inom segmentet.
Vi fortsatte vårt hållbarhetsarbete under kvartalet med fokus på hur vi kan erbjuda leverans-lösningar med ett mindre CO2-avtryck, genom bland annat en ökad inblandning av HVO-bränsle och projekt för ökad användning av elfordon inom tättbefolkade områden. Utvecklingen av drönare följs noga och vi är väl förberedda att ändra vår leveransmodell när drönartekniken väl är kommersiellt tillgänglig för kurirtransporter.

Omkostnadskvoten förblev stabil under kvartalet då kostnadsökningar noggrant har vägts av mot ökad aktivitetsnivå och omsättningstillväxt.

Tillgänglig flygkapacitet ökade under kvartalet, men förblev betydligt under pre-pandemiska nivåer, då våra viktigaste flygbolagspartners fortsatte att kämpa med resultatförbättrings-program och brist på personal. Många europeiska flygbolag har aviserat minskningar i planerad kapacitet för sommarmånaderna på grund av personalbrist. Vår huvudleverantör SAS räknar med att minska sin planerade kapacitet med 5 %. Dylika kapacitetsminskningar förväntas dock inte ha någon väsentlig påverkan för Jetpaks huvudmarknader Sverige och Norge, eftersom potentiellt behov av kompletterande kapacitet kan erhållas via andra leverantörer.

Vårt senaste förvärv, det danskbaserade CTS Express, har utvecklats tillfredsställande under kvartalet och drev på våra ansträngningar att öka M&A-aktiviteterna. Vårt fokus på M&A aktiviteter har intensifierats under kvartalet med fokus på att fastställa kriterier för ideala förvärvskandidater. För närvarande byggs en pipe-line och initiala samtal äger rum med några potentiella målbolag.

Ett starkt första kvartal och ett gott momentum ger förväntningar om fortsatta starka resultat under kommande kvartal. Den makroekonomiska utvecklingen med ökad inflation och högre räntenivåer kan potentiellt påverka tillväxten, något som vi noggrant kommer att följa för att kunna vidta avhjälpande åtgärder på både kostnads- och intäktssidan.
Första kvartalet är normalt lite svagare, men en stark utveckling och vår förväntning om fortsatt tillväxt understryker vår förmåga att nå våra långsiktiga tillväxt- och EBITA-mål.

Den 9 juni genomför Jetpak sin årsstämma. Mot bakgrund av en fortsatt risk för nya utbrott av covid-19 och med stöd av tillfälliga lagregler så genomförs stämman endast baserat på poströstning och utan fysisk närvaro. Allt nödvändigt material inför årsstämman finns tillgängligt på vår IR hemsida, www.jetpakgroup.com, inklusive koncernårsredovisningen och hållbarhetsrapporten för 2021.
Kenneth Marx,
Verkställande direktör
Telefonkonferens

Idag klockan 10:00 kommer VD Kenneth Marx, tillsammans med finanschef Håkan Mattisson, att presentera Jetpaks resultat. Presentationen kommer att hållas på engelska.
Vänligen ring in på något av följande nummer för att komma in till telefonkonferensen:
Sverige: +46 (0)8 5051 0086
Norge: +47 2 156 3319
Danmark: +45 3272 9274
Tyskland: +49 (0) 30 3001 90613
Belgien: +32 (0) 2792 0435
Holland: +31 (0) 20708 5074
USA: +1 646 843 4609
England: +44 (0) 33 0551 0202
Inloggningskod (samma kod gäller för samtliga ovan angivna nummer): 4143679#
Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in till konferensen några minuter innan den börjar.
Bolagets certified advisor är FNCA Sweden AB, email: info@fnca.se, telefon: 08-5280 03 99.

Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2022 kl. 06.30 CET. Informationen är sådan information som Jetpak Top Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
För ytterligare information
Håkan Mattisson, finanschef
telefon: +46 (0)85558 5220
e-mail: ir@jetpak.com
Om Jetpak
Jetpak är det enkla och snabbaste alternativet för prioriterade leveranser dörr till dörr.
Vi erbjuder lösningar för både spontana transportbehov och skräddarsydd logistik.
Jetpak finns representerat på fler än 170 orter runt om i Norden och Europa.
Jetpak Top Holding AB:s aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas med ISIN-kod SE0012012508 under kortnamnet JETPAK.
Besök gärna: https://jetpakgroup.com