« Nyheter

Jetpak Top Holding AB (publ):Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023

Tredje kvartalet: 1 juli – 30 september 2023

· Totala intäkter minskade med -9,2 % till 279 863 (308 371) TSEK
· Organiska tillväxten uppgick till -13,5 % (11,8 %)
· Bruttomarginalen uppgick till 29,4 % (30,0 %)
· Justerat EBITA resultat uppgick till 22 460 (31 572) TSEK
· Rörelseresultatet uppgick till 20 876 (30 718) TSEK
· Periodens resultat uppgick till 15 265 (21 198) TSEK
· Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 1,25 (1,74) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 66631 (34 490) TSEK
· Likvida medel uppgick till 221 955 (140 553) TSEK
· Nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA R12: -0,1 (0,5)
· Ingen avsättning till det långsiktiga incitamentsprogrammet gjordes
under kvartalet; -0 (-2 176) TSEK

Delåret: 1 januari – 30 september 2023

· Totala intäkter minskade med -4,9 % till 886 593 (932 370) TSEK
· Organiska tillväxten uppgick till -5,2 % (13,2 %)
· Bruttomarginalen uppgick till 30,7 % (31,0 %)
· Justerat EBITA resultat uppgick till 88 516 (95 630) TSEK
· Nedskrivning av goodwill uppgick till -51 705 (-) TSEK
· Rörelseresultatet uppgick till 32 762 (93 085) TSEK
· Periodens resultat uppgick till 14499 (65 353) TSEK
· Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 1,19 (5,36) SEK
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 92 880 (80 581) TSEK
· Reservering för det långsiktiga incitamentsprogrammet uppgick till -4 474 (-6 499) TSEK

Jämförelsesiffrorna inom parentes avser motsvarande period föregående år, om ej annat anges.

VD kommenterar
Koncernens totala intäkter för kvartalet uppgick till 279 863 (308371) TSEK, vilket motsvarade en negativ tillväxt på -9,2 % (23,1 %).
Justerad EBITA uppgick till 22 460 (31 572) TSEK, vilket gav en justerad EBITA-marginal på 8,0 % (10,2 %).

Jetpaks kassaflöde från den löpande verksamheten var mycket starkt och uppgick till 66 631 (34 490) TSEK,
motsvarande tre gånger justerat EBITA resultat för kvartalet.
Detta resultat uppnåddes tack vare ett fokuserat arbete i både kund- och leverantörsled.

Nuvarande marknadsförhållanden resulterade under kvartalet i en negativ intäkts- och vinstpåverkan för båda våra rörelsesegment.

Express Air-segmentet hade en nettoomsättning på 138 134 (157881) TSEK, vilket motsvarade en minskning på -12,5 % (36,8 %),
medan bruttomarginalen uppgick till 37,6 (38,9) %.
Den största intäktsminskningen inom segmentet kom från Europa och Danmark, med intäktsminskningar på 34 respektive 26 %.
Vår europeiska verksamhet påverkades fortsatt av minskade intäkter från marknaden för reservdelslogistik, där kunder har initierat kostnadsbesparingsprogram.
Fraktraterna inom vår europeiska verksamhet minskade generellt under kvartalet på grund av överkapacitet och att en del affärer förlorades eftersom kunder efterfrågade standardiserade logistiklösningar till låga priser, något som inte är Jetpaks kärnverksamhet.
I vår danska verksamhet drevs intäktsminskningen av minskade volymer samt att vissa kunder valde mer standardiserade lösningar.

Även Norge och Finland redovisade minskade intäkter, främst drivet av en minskad volym inom sjuk- och hälsovård, medan Sverige som enda geografi, rapporterade ökade intäkter med 6,3 %, tack vare nya kundkontrakt.

Express Road-segmentet hade en nettoomsättning på 135 456 (143099) TSEK, motsvarande en intäktsminskning på -5,3 % (12,3 %),
medan bruttomarginalen ökade till 19,7 % (18,3 %), drivet av förändrad kundmix och en volymminskning inom större kunder med lägre marginaler.

Nedgången inom Road segmentet kom från Sverige, Danmark och Norge, som tillsammans minskade med 7,8 %. Finland och Europa redovisade ökade intäktsnivåer, om än från lägre nivåer.

Resultatförbättringsprogrammen för både Danmark och Europa följer satta tidplaner.

Kostnadsminskningarna i Europa har ökat från slutet av detta kvartal.
Båda länderna arbetar hårt med nya kommersiella initiativ och med sin pipelineuppbyggnad.
Vi har dock noterat under de senaste kvartalen att det tar längre tid att stänga nya affärer.

Jetpaks ESG-strategi är baserad på vårt långsiktiga engagemang för miljön samt engagemang för våra kunder, anställda och andra intressenter.
Vi har lanserat vår ESG-strategi för att ytterligare integrera hållbarhet i alla våra affärsprocesser.
En del av ESG- strategin är att gå mot ny och effektivare teknologi.
Jetpak har under kvartalet fortsatt att undersöka i vilken utsträckning drönartekniken kan stödja Jetpaks framtida leveranskedja.
Vi har ett fortsatt positivt samarbete kring ett svenskt drönarpilotprojekt. Parterna har som gemensam ambition att nyttja drönare i specifika områden inom Sverige. Kommersiellt startdatum är ännu inte definierat men väntar på myndighetsgodkännande samt kommersiellt åtagande från kunder.

Inte minst inom vårt Express Road segment kan stora fördelar vinnas genom att nyttja ny teknologi.
Vi undersöker och analyserar därför AI-baserade lösningar, vilket kan resultera i förbättrad ruttplanering, som i sin tur ger ett bättre fordonsutnyttjande.
Ett avtal har träffats med en av våra större kunder där ett antal elfordon kommer att introduceras under kommande månader.
Dessutom görs en fördjupad analys inom våra tätaste distributionsområden, då en ökad batteriräckvidd och lastkapacitet ger fler möjligheter i framtiden.
Vårt deltagande i drönarprojektet kommer potentiellt att ytterligare kunna förbättra kostnadseffektiviteten för första och sista milen, samt generera nya tjänster till vår produktportfölj.

I början av oktober offentliggjorde Jetpak förvärvet av BudAB, som har sin bas vid Stockholm-Arlanda.
BudAB kommer att bli ett viktigt tillskott för Jetpaks nätverk och marknadsposition både i centrala Sverige och specifikt på Sveriges viktigaste nav för kommersiell flygtrafik: Arlanda.
Vår ambition om fortsatt M&A-tillväxt är fortsatt i fokus och vi är för närvarande förhandlingar med en förvävskandidat, vilket ytterligare kan komma att stärka vår nordiska marknadsposition. Det är vår ambition att kunna nå ett avslut under december.

Generellt sett har vi upplevt fortsatt marknads- och intäktsvolatilitet.
Delårsrapporterna från stora multinationella logistikföretag visar på utmanande marknadsförhållanden, eftersom deras senaste rapporter mestadels pekade på sjunkande volymer, priser och lönsamhetsnivåer.

Den nordiska och europeiska BNP-tillväxten förväntas också bli svag de kommande kvartalen, vilket potentiellt kan resultera i ökad en prispress och lägre efterfrågan på logistiklösningar.

Vi fortsätter därför att noggrant bevaka utvecklingen och vi kommer kontinuerligt att söka minimera eventuella negativa effekter genom att ytterligare utöka våra strategiska initiativ, nämligen:

•         Realisera M&A-möjligheter för att stärka vår marknadsposition och erbjudande samt erhålla operativa och kommersiella skalfördelar.

•         Introducera nya tjänster för att säkerställa organisk tillväxt samt stärka vårt erbjudande och marginaler.

•         Optimera kostnadseffektiviteten genom förbättrade och automatiserade teknikdrivna lösningar samt genom förbättrat kapacitetsutnyttjande.

Vårt kostnadseffektivitetsprogram inkluderar initiativ som personalminskningar och striktare policys för både indirekta och direkta kostnader.
Vägleverantörsmodeller optimeras ytterligare med fokus på förbättrat kapacitetsutnyttjande och därigenom lägre enhetskostnader.

Nya produkter och tjänster introduceras med fokus på att möta efterfrågan på speciallösningar inom temperaturkontroll och reservdelslogistik.
Dessutom justerar vi vår prisstrategi i takt med förändrade marknadsförhållanden och vår egen kostnadsstruktur.

Ytterligare initiativ identifieras och kommer att lanseras under kommande månader, ifall det skulle bli nödvändigt.

Baserat på marknadssituationen förväntar vi oss att resten av 2023 fortsätter att vara utmanande.
Den negativa tillväxten förväntas fortsätta under det kommande kvartalet, men vi räknar med en förbättrad justerad EBITA, jämfört föregående år, tack vare våra kostnadsbesparingsåtgärder.

Trots nuvarande makroekonomiska utmaningar återupprepar vi våra långsiktiga mål för organisk tillväxt samt en kontinuerligt förbättrad justerad EBITA.

Kenneth Marx,
Verkställande direktör

Telefonkonferens

Idag klockan 10:00 kommer VD Kenneth Marx, tillsammans med finanschef Håkan Mattisson, att presentera Jetpaks resultat.
Presentationen kommer att hållas på engelska.
Vänligen ring in på något av följande nummer för att komma in till telefonkonferensen:
Sverige: 020 089 63 88
Norge: +47 2 156 3319
Finland: +358 9 2319 5436
Danmark: +45 3272 9274
Tyskland: +49 (0) 89 2444 32976
Belgien: +32 (0) 2792 0435
Holland +31 (0) 20794 8428
USA: +1786496 5601
England: +44 (0) 33 0551 0202
Inloggningskod (samma kod gäller för samtliga ovan angivna nummer): 816 00 49 #
Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in några minuter innan konferensen börjar.
________________________________________________________________________
Bolagets certified advisor är FNCA Sweden AB.
Denna information lämnades, genom nedan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2023 kl. 06.30 CET.
Informationen är sådan information som Jetpak Top Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Rapporten i sin helhet finns bilagd här nedan, samt även på bolagets hemsida: https://jetpakgroup.com/investerare/finansiella-rapporter/

För ytterligare information
Håkan Mattisson, CFO
telefon: +46 (0)85558 52 20
e-mail: ir@jetpak.com
Om Jetpak
Jetpak är en logistikkoncern som finns på fler än 170 orter runt om i Norden och Europa.
Jetpak har ett unikt och flexibelt kunderbjudande, normalt baserat på tillgången till cirka
4 000 dagliga flygavgångar samt ett omfattande distributionsnätverk med cirka 950 budbilar.
Detta är något som möjliggör för Jetpak att 24/7/365 kunna leverera den snabbaste och mest omfattande sammadagstjänsten.
Detta kan kompletteras ytterligare med en unik skräddarsydd nästadagstjänst för systemsatta transporter.
Jetpaks verksamhet är uppdelat i ett Express Air segment, där kundens normalt mycket snabba transportbehov har lösts med hjälp av flygfrakt, samt i ett Express Road segment där kundens transportbehov har lösts med hjälp av en renodlad kurirtransport på mark.
Koncernens moderbolag, Jetpak Top Holding AB (publ), är sedan den femte december 2018 noterad till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.
Aktien handlas med ISIN-koden SE0012012508 under kortnamnet JETPAK.
Besök gärna: https://jetpakgroup.com