« Nyheter

Jetpak Top Holding AB (publ):Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021

Tredje kvartalet: 1 juli – 30 september 2021

· Totala intäkter ökade med 14,8 % till 250 428 (218 135) TSEK
· Den organiska tillväxten uppgick till 15,1 % (-8,4 %)
· Bruttomarginalen uppgick till 30,5 % (31,0 %)
· Rörelseresultatet uppgick till 24 413 (22 905) TSEK
· Justerat EBITA resultat uppgick till 24413 (23 613) TSEK
· Periodens resultat uppgick till 16 379 (15 110) TSEK
· Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,36 (1,26) SEK
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,36 (1,24) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 34 910 (21 551) TSEK
· Likvida medel uppgick till 112 425 (54 257) TSEK
· Nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA R12: 1,2 (1,8)

Delåret: 1 januari – 30 september 2021

· Totala intäkter ökade med 14,5 % till 757 296 (661 119) TSEK
· Den organiska tillväxten uppgick till 15,5 % (-10,3 %)
· Bruttomarginalen uppgick till 30,2 % (30,5 %)
· Rörelseresultatet uppgick till 71 053 (46 022) TSEK
· Justerat EBITA resultat uppgick till 71 053 (48 146) TSEK
· Periodens resultat uppgick till 47 385 (27 675) TSEK
· Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,95 (2,31) SEK
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,92 (2,28) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 57 528 (51 330) TSEK

VD kommentar

Jetpak hade ett tillfredsställande tredje kvartal med en omsättning på 250 428 TSEK, motsvarande en valutajusterad organisk tillväxt på 15,1 %.
Rörelseresultatet och justerad EBITA för perioden uppgick till 24 413 TSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 9,7 %.
Kvartalets resultat innehöll avsättning till det långsiktiga incitamentsprogrammet på2 154 TSEK, vilket påverkade kvartalets rörelseresultat med 0,9 procentenheter.

Express Air-segmentets tillväxt uppgick till 18,1 %, drivet av logistikkonton och något förbättrat tjänsteutbud. Fortsatta störningar i leveranskedjan gav vissa volym- och efterfrågefluktuationer på flygsegmentet under kvartalet. Därutöver påverkade bristen på halvledare vissa kundkategorier, exempelvis fordonsindustrin, vilket påverkade intäkterna från dessa konton. Den negativa påverkan från globala störningar i försörjningskedjorna mer än uppvägdes dock av en ökad efterfrågan från logistikkunder.

Bruttomarginalen för Express Air-segmentet uppgick till 41,3%, vilket var 1,5 procentenheter lägre än föregående år, drivet av förändringar i kund- och produktmix.

Vår marknadsposition inom Air-segmentet var stabil under kvartalet, även om vi upplevde en något förändrad konkurrens vid upphandlingar för systemsatta tjänster.
Vi upprätthöll en stark position för våra Air ad-hoc tjänster.

Express Road-segmentet växte med 12,2%, genom att segmentet fortsatte att dra nytta av ökade intäkter från befintliga stora distributionskonton med fokus på B2B-segmentet, såväl som B2C hemleveranser. Därutöver byggdes ny försäljningspipeline för framtida tillväxt.

Bruttomarginalen för Express Road-segmentet ökade marginellt upp till 19,2%.

Priskonkurrensen inom Road-segmentet fortsatte, särskilt för kurirlogistiktjänster drivna av ökande e-handelsvolymer B2C. Ändå lyckades Jetpak behålla nuvarande marknadsposition tack vare vårt nischfokus och höga leveranskvalitet.

Distributionen av covid-19-vacciner i Norge fortsatte under kvartalet och gav ett gott intäktsbidrag, samt fortsatte att stärkta Jetpaks image som en pålitlig leverantör. Fortsatta intäkter härifrån förväntas under kommande månader, men kommer att vara beroende av myndighetsbeslut rörande ”booster-injektioner” av covid-19-vaccin och vaccincykler för kommande år.

Leverantörsomförhandlingar fortsatte under kvartalet med ambitionen att stärka vår konkurrenskraft och möjliggöra ytterligare tillväxt inom båda våra segment.

Våra pågående kommersiella aktiviteter relaterade till det europeiska express-nätverket ökar. Nödvändig IT-funktionalitet samt agentnätverk har etablerats, men framtida tillväxt är i hög grad beroende av deltagande från ytterligare passagerarflygbolag – vilket är utmanande givet deras finansiella situation och fokus på sin egen passagerardrivna kärnaffär.

Under kvartalet genomförde Jetpaks styrelse och ledning den årliga översynen av strategi och strategiska fokusområden. I samband med vår granskning identifierade och prioriterade vi de viktigaste områdena för 2022, som ett komplement till våra nuvarande kommersiella initiativ inom Nordic Courier Express och Jetpak Express Europe.
De nya områdena inkluderar bland annat en kommersiell satsning på att utveckla avancerade temperaturkontrollerade lösningar i Norge och Sverige.
Prissättningsflexibilitet kommer också att vara ett prioriterat område med införandet av en automatiserad ”prissättningscockpit”, som säkerställer kostnadseffektivitet och möjliggör en mer dynamisk prissättning.

Vi kommer att fortsätta bygga ytterligare kompetens och effektivitet i vår organisation då vi kommer att fokusera på processoptimering och automatisering.
Det kommer att vara en viktig förutsättning för att säkerställa en effektuering av våra strategiska fokusområden – och dess förväntade fördelar.

Vi kommer fortsätta att prioritera vårt hållbarhetsarbete inom ramen för FN:s Global Compact-program. Vi har etablerat tågdistribution med det statliga finska järnvägsbolaget VR-Group och vi har för närvarande nästan 100 dagliga tåglinjer bokningsbara i vårt produktionssystem JENA som ett alternativ till vårt redan etablerade flyg- och vägdistributionsnät.
Vi fortsätter vår resa mot att bli CO2-neutrala, och vi inför HVO-bränsle för vårt Road segment, samt kontinuerligt söker efter effektivare distributionsmodeller.

Under kommande kvartal förväntar vi oss en långsam, men stabil ökning av flygkapaciteten, tack vare minskade reserestriktioner, även om potentiellt ökande infektionstal ger viss osäkerhet. Vi förväntar oss dock inte pre-pandemiska kapacitetsnivåer under kommande kvartal eftersom affärs- och fritidsresandet fortfarande är långt ifrån normaliserat.

Vårt resultat för kvartalet var i linje med våra förväntningar och vi rekonfirmerar vårt långsiktiga finansiella mål om en årlig organisk tillväxt uppgående till minst 5 % sett över en konjunkturcykel. Vi vidmakthåller också målet om 12 % justerad EBITA-marginal, som vi avser att balansera mot ambitionen att kontinuerligt öka rörelseresultatet i absoluta termer. 
Kenneth Marx
Verkställande direktör
Telefonkonferens

Idag klockan 10:00 kommer VD Kenneth Marx, tillsammans med finanschef Håkan Mattisson, att presentera Jetpaks delårsresultat.
Presentationen kommer att hållas på engelska.
Vänligen ring in på något av följande nummer för att komma in till telefonkonferensen:
Sverige: +46 (0) 20089 6388
Norge: +47 2 156 3319
Danmark: +45 3272 9274
Finland: +358 9 2319 5436
Tyskland: +49 (0) 30 3001 90613
Belgien: +32 (0) 2 792 0435
Holland: +31 (0) 20708 5074
USA: +1 646 843 4609
England: +44 (0) 33 0551 0211
Inloggningskod (samma kod gäller för samtliga ovan angivna nummer): 1621582#
Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in till konferensen 5 minuter innan den börjar.
Bolagets certified advisor är FNCA Sweden AB, email: info@fnca.se, telefon: 08-528003 99.

Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2021 kl. 06.30 CET. Informationen är sådan information som Jetpak Top Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Kenneth Marx, verkställande direktör
telefon: 073-368 54 00
e-mail: ir@jetpak.com

Om Jetpak
Jetpak är det enkla och snabbaste alternativet för prioriterade leveranser dörr till dörr.
Vi erbjuder lösningar för både spontana transportbehov och skräddarsydd logistik.
Jetpak finns representerat på fler än 170 orter runt om i Norden och Europa.
Jetpak Top Holding AB:s aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas med ISIN-kod SE0012012508 under kortnamnet JETPAK.
Besök gärna: https://jetpakgroup.com