« Nyheter

Jetpak Top Holding AB (publ):Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

Andra kvartalet: 1 april – 30 juni 2023

· Totala intäkter minskade med -9,6 % till 293 607 (324 891) TSEK
· Organiska tillväxten uppgick till -12,6 % (17,4 %)
· Bruttomarginalen uppgick till 31,9 % (31,8 %)
· Justerat EBITA resultat uppgick till 33 817 (33 118) TSEK
· Nedskrivning av goodwill uppgick till -51705 (-) TSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -18 792 (32 136) TSEK
· Periodens resultat uppgick till -25 475 (22 572) TSEK
· Resultat per aktie före utspädning uppgick till -2,09 (1,88) SEK
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -2,09 (1,87) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick
till 28 958 (32 953) TSEK
· Likvida medel uppgick till 166 673 (132 004) TSEK
· Nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA R12: 0,3 (0,7)
· Reservering för det långsiktiga incitamentsprogrammet   

uppgick till -2264 (-2 153) TSEK

Halvåret: 1 januari – 30 juni 2023

· Totala intäkter minskade med -2,8 % till 606 730 (623 998) TSEK
· Organiska tillväxten uppgick till -5,2 % (13,8 %)
· Bruttomarginalen uppgick till 31,2 % (31,5 %)
· Justerat EBITA resultat uppgick till 65379 (64 058) TSEK
· Nedskrivning av goodwill uppgick till -51705 (-) TSEK
· Rörelseresultatet uppgick till 11 884 (62 368) TSEK
· Periodens resultat uppgick till -766 (44 155) TSEK
· Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,06 (3,68) SEK
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,06 (3,65) SEK
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till
26 251 (46 091) TSEK

Jämförelsesiffrorna inom parentes avser motsvarande period föregående år, om ej annat anges.

VD kommenterar
Koncernens totala intäkter för kvartalet uppgick till 293 607 TSEK, vilket motsvarade en negativ tillväxt på -9,6 %.
Justerad EBITA uppgick till 33 817 (33 118) TSEK, vilket gav en justerad EBITA-marginal på 11,5 (10,2) %.

Detta kvartals rörelseresultat påverkades av en icke-kassaflödespåverkande nedskrivning av goodwill på -51 705 TSEK på grund av en svagare Express Road affär i Danmark samt ökad kalkylränta (WACC).
Kvartalets redovisade rörelseresultatet, inklusive goodwillnedskrivning, uppgick därmed till -18 792 (32 136) TSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 29 MSEK. Trots en förväntat svagare makroekonomisk utveckling räknar vi med att kunna upprätthålla en god kassakonverteringsnivå.

Nuvarande marknadsförhållanden resulterade i en negativ intäktspåverkan för båda våra segment.

Express Air-segmentet hade en omsättning på 143,9 MSEK, vilket motsvarade en intäktsminskning på -15,2 %, medan bruttomarginalen förblev oförändrad på 40,4 (40,1) %.
Den största intäktsminskningen inom segmentet kom från Jetpak Europe (som består av de kombinerade verksamheterna i Nederländerna och Belgien), med en intäktsminskning på 42 %. Jetpak Europe påverkades av minskade intäkter från marknaden för reservdels-logistik, där kunder har initierat kostnadsbesparingsprogram inklusive införandet av långsammare logistiklösningar. Vi har dem fortfarande som viktiga kunder, även om intäkterna har minskat betydligt jämfört med förra året. Även Norge och Finland rapporterade minskade intäkter medan Sverige låg på en oförändrad nivå och med Danmark som enda geografi med ökande intäkter.

Segmentet Express Road hade en omsättning på 142,5 MSEK, motsvarande en intäktsminskning på -2,4 %, medan bruttomarginalen ökade till 21,9 (20,1) % drivet av förändrad kundmix.

Nedgången inom Road segmentet kom från Danmark, som minskade med 13 % på grund av förlorade kundkontrakt, förändrade marknadsförhållanden och ökad priskonkurrens.
Sverige, Norge och Finland var mer eller mindre oförändrade mellan åren, med Europa, om än med låga belopp, redovisade växande intäktsnivå.

Särskilda intäkts- och vinstökningsprogram har lanserats i både Danmark och Europa, men på grund av den rådande marknadssituationen förväntar vi oss att resten av 2023 kommer att förbli utmanande, eftersom dessa program inte kommer att ge full effekt förrän i början av 2024.

Baserat på den utmanande marknadssituationen under kvartalet har Jetpak Management även initierat ett koncernövergripande generellt kostnadseffektivitetsprogram med fokus på att minska omkostnader med fokus på personalreduktioner och reviderade incitamentsprogram samt att ytterligare förbättra Jetpaks operativa kostnadsstruktur och nivå.

Jetpaks ESG-strategi är baserad på vårt långsiktiga engagemang för miljön samt engagemang för våra kunder, anställda och andra intressenter. Vi har lanserat vår ESG-strategi för att ytterligare integrera hållbarhet i alla våra affärsprocesser.

En del av ESG-arbetet – såväl som ny teknik – är utvecklingen av framtida leveransmöjligheter med hjälp av drönare, såväl som nya möjligheter som tillhandahålls av förbättrade AI-lösningar.
Jetpak har under kvartalet fortsatt att utforska i vilken utsträckning drönartekniken kan stödja Jetpaks framtida leveranskedja. Vi har haft ett fortsatt positivt samarbete kring ett svenskt drönarpilotprojekt som resulterat i en avsiktsförklaring. Parterna har som gemensam ambition att nyttja drönare i specifika områden i Sverige. Kommersiellt startdatum är ännu inte definierat men väntar på myndighetsgodkännande samt kommersiellt åtagande från kunder.

Nya projekt initieras även med fokus på att identifiera process- och kostnadsförbättringar genom att introducera AI-lösningar för vissa kunder och leverantörsgränssnitt. Detta är fortfarande i en inledande fas men förväntas potentiellt kunna automatisera manuella repetitiva processer och förbättra vår leveranskvalitet.

M&A är fortfarande en viktig del av vår tillväxtstrategi och under andra kvartalet offentliggjorde vi förvärvet av Budakuten i Malmö. Vi fortsätter att undersöka intressanta och passande nya förvärvsobjekt, eftersom vi fortsatt bedömer marknaden som gynnsam för förvärv.
Vi är för närvarande i djupare diskussioner med några målbolag med ambitionen att kunna genomföra ytterligare förvärv inom kommande kvartal.

Under de senaste månaderna har vi haft pågående diskussioner med vår största flygkapacitets-leverantör (SAS) på grund av bland annat deras bristande nätstabilitet, som har påverkat vår produktkvalitet och operativa kostnad negativt. Under andra kvartalet nådde vi en överenskommelse som säkerställer ett mer balanserat samarbete med förbättrad kvalitet och kostnadsnivå. Därutöver förväntar vi oss att deras Chapter 11-situation kan komma att avslutas inom en relativt snar framtid.

Generellt har vi upplevt en fortsatt marknads- och intäktsvolatilitet. Delårsrapporter från stora multinationella logistikföretag verkar stödja denna trend, eftersom rapporterna mestadels uppvisat minskande volymer och lönsamhet inom både flyg- och vägsegmenten.

Den nordiska och europeiska BNP-tillväxten förväntas vidare vara svag under kommande kvartal, vilket potentiellt kan komma att ge en ökad prispress och lägre efterfrågan på logistiklösningar.

Baserat på rådande marknadsförhållanden och osäkerhet förväntar vi oss därför försiktigt en fortsatt svag organisk tillväxt under kommande kvartal, med möjligen en något förbättrad tillväxt under fjärde kvartalet.

Vi fortsätter därför att noggrant övervaka utvecklingen, och vi kommer kontinuerligt att försöka minimera eventuella negativa effekter genom att ytterligare öka våra strategiska initiativ, nämligen:

• Realisera M&A-möjligheter för att stärka vår marknadsposition och erbjudande samt erhålla operativa och kommersiella skalfördelar.

• Introducera nya tjänster för att säkerställa organisk tillväxt samt stärka vårt erbjudande och marginaler.

• Optimera kostnadseffektiviteten genom förbättrade och automatiserade teknikdrivna lösningar samt genom förbättrat kapacitetsutnyttjande.

Trots de ovan beskrivna utmaningarna upprätthåller vi våra långsiktiga mål för organisk tillväxt och en kontinuerligt förbättrad justerad EBITA.

Kenneth Marx,
Verkställande direktör
Telefonkonferens

Idag klockan 10:00 kommer VD Kenneth Marx, tillsammans med finanschef Håkan Mattisson, att presentera Jetpaks resultat. Presentationen kommer att hållas på engelska.
Vänligen ring in på något av följande nummer för att komma in till telefonkonferensen:
Sverige: 020-089 63 88
Norge: +47 2 156 3319
Finland: +358 9 2319 5436
Danmark: +45 8088 8650
Tyskland: +49 (0) 30 3001 90613
Frankrike:+33 (0) 1 7037 7167
Belgien: +32 0800 746 56
USA: +1866571 0905
England: +44 (0) 33 0551 0202
Inloggningskod (samma kod gäller för samtliga ovan angivna nummer): 170 50 39 #
Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in några minuter innan konferensen börjar.
Bolagets certified advisor är FNCA Sweden AB.
Denna information lämnades, genom nedan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2023 kl. 06.30 CET.
Informationen är sådan information som Jetpak Top Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Rapporten i sin helhet finns bilagd, samt även på bolagets hemsida: https://jetpakgroup.com/investerare/finansiella-rapporter/

För ytterligare information
Håkan Mattisson, CFO
telefon: +46 (0)85558 52 20
e-mail: ir@jetpak.com
Om Jetpak
Jetpak är en logistikkoncern som finns på fler än 170 orter runt om i Norden och Europa.
Jetpak har ett unikt och flexibelt kunderbjudande, normalt baserat på tillgången till cirka
4 000 dagliga flygavgångar samt ett omfattande distributionsnätverk med cirka 950 budbilar. Detta är något som möjliggör för Jetpak att 24/7/365 kunna leverera den snabbaste och mest omfattande sammadagstjänsten.
Detta kan kompletteras ytterligare med en unik skräddarsydd nästadagstjänst för systemsatta transporter.
Jetpaks verksamhet är uppdelat i ett Express Air segment, där kundens normalt mycket snabba transportbehov har lösts med hjälp av flygfrakt, samt i ett Express Road segment där kundens transportbehov har lösts med hjälp av en renodlad kurirtransport på mark.
Koncernens moderbolag, Jetpak Top Holding AB (publ), är sedan den femte december 2018 noterad till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.
Aktien handlas med ISIN-koden SE0012012508 under kortnamnet JETPAK.
Besök gärna: https://jetpakgroup.com