« Nyheter

Jetpak Top Holding AB (publ):Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

Kvartal 2: 1 april – 30 juni 2022

· Totala intäkter ökade med 26,7 % till 324 891 (256 438) TSEK
· Den organiska tillväxten uppgick till 17,4 % (26,3 %)
· Bruttomarginalen uppgick till 31,8 % (30,5 %)
· Rörelseresultatet uppgick till 32 136 (24 792) TSEK
· Justerat EBITA resultat uppgick till 32136 (24 792) TSEK
· Periodens resultat uppgick till 22 572 (16 587) TSEK
· Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,88 (1,38) SEK
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,87 (1,37) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 32 953 (27 890) TSEK
· Likvida medel uppgick till 132 004 (82 863) TSEK
· Nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA R12: 0,7 (1,2)

Delår: 1 januari – 30 juni 2022

· Totala intäkter ökade med 23,1 % till 623 998 (506 868) TSEK
· Den organiska tillväxten uppgick till 13,8 % (16,0 %)
· Bruttomarginalen uppgick till 31,5 % (30,1 %)
· Rörelseresultatet uppgick till 62 368 (46 640) TSEK
· Justerat EBITA resultat uppgick till 62 368 (46 640) TSEK
· Periodens resultat uppgick till 44155 (31 005) TSEK
· Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,68 (2,58) SEK
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,65 (2,56) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 46 091 (22 618) TSEK

Jämförelsesiffrorna inom parentes avser motsvarande period föregående år, om ej annat anges.

VD kommentar

Jetpak hade ett starkt andra kvartal med en total tillväxt på 26,7 % med en underliggande organisk tillväxt på 17,4 %. Totala intäkter uppgick till 324 891 TSEK och rörelseresultatet blev 
32 136 TSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 9,9 %.
Express Air segmentet redovisade en omsättning uppgående till 169,7 MSEK, motsvarade en tillväxt på 46 % med en bruttomarginal på 40,1 (42,9) %. Marginalförändringen drevs av den systemsatta tillväxten inom Europa (Belgien och Nederländerna). Huvudsakliga tillväxtdrivare var Europa, Danmark och Finland. Särskilt Europa har drivit tillväxt under hela året tack vare hög aktivitet inom stora kundkonton för både ad-hoc och systemsatta tjänster. I Danmarks fall drevs tillväxten av CTS Express samt av ökad flygkapacitet och efterfrågan. Finland uppvisade en stark post-pandemisk tillväxt. De stora inrikesmarknaderna uppvisade dock lägre tillväxttal då Norge och Sverige fortsatt påverkades av brist på flyg-kapacitet.
Express Road redovisade en omsättning på 146,1 MSEK, vilket motsvarade en tillväxt på 10,3 % och med en bruttomarginal på 20,1 (18,2) %. Återöppningen av de nordiska marknaderna minskade efterfrågan på hemleveranser för våra retailkunder, vilket pressade tillväxten för segmentet, speciellt i Sverige. Föregående års jämförelsetal innehöll dessutom den högsta nivån på distributionen av tester och covid-19 vaccin i Norge, något som fortgår även i år, men på en lägre nivå. Tillväxten för segmentet påverkades positivt av flygbagagedistribution i Danmark samt av den generella introduktionen av ”Fuel & Sustainability surcharge” från och med april.
Vi upplevde en fortsatt marknadstillväxt inom båda segmenten under kvartalet, även om våra kärnmarknader i Norge och Sverige uppvisade en svagare tillväxt drivet av brist på flygkapacitet. Konkurrensen var fortsatt stabil även om Express Air-segmentet i Norge påverkades något av konkurrensen från alternativa väglösningar. Vi förväntar oss ett relativt oförändrat marknadsläge under andra halvåret, trots en ökad långsiktig makroekonomisk osäkerhet.

Under kvartalet fortsatte vi att optimera vår leveranskedja med CO2 minskande aktiviteter, inklusive nyttjandet av HVO-bränsle samt projekt för ökad användning av elfordon inom tättbefolkade områden. Utvecklingen av drönarteknologin följs noga och kommer att bli en integrerad del av vår framtida leveranskedja när vi har en operativt och kommersiellt gångbar leveransmodell. Dessa initiativ kommer fortsatt att vara viktiga fokusområden under kommande perioder.

Vårt senaste förvärv, det danska bolaget CTS Express, fortsatte att utvecklas positivt under kvartalet och bidrog med 17676 TSEK i omsättning och med 2809 TSEK i rörelseresultat. Förvärvet av CTS ger oss en stark bas för vidare organisk växt inom Skandinavien inklusive synergidrivna förvärv.

M&A aktiviteter fortsatte under kvartalet med fokus på att bygga pipeline av potentiella förvärvsobjekt såväl som initiala möten med kandidater. Detta område fortsätter att vara ett viktigt fokusområde under kommande kvartal.

Rysslands krig mot Ukraina har haft en indirekt påverkan på Jetpak i form av ökade drivmedels-kostnader för både vårt vägnätverk, såväl som för våra flygtransportleverantörer. Våra tillägg och prisinitiativ har genomförts för att neutralisera prisökningen av drivmedel och andra inflations-drivna kostnadsökningar.
Pilotstrejken hos SAS som pågick i 15 dagar under inledningen av det tredje kvartalet, påverkade oss något under slutet av det andra kvartalet genom att mindre flygplanstyper sattes in av SAS på sina nationella rutter. Därutöver förberedde vi oss för strejken inom SAS genom att omplanera och skifta flygleverantörer inom vårt nätverk. En stabil flygkapacitet är fortfarande ett bekymmer på grund av den finansiella situation som SAS nu befinner sig i, men vi säkerställer kontinuerligt tillgängliga alternativa lösningar från andra skandinaviska flygbolag. För att stödja vår framtida nätverksstabilitet förnyade vi vid halvårsskiftet vårt femåriga kapacitetsavtal med Widerøe för de norska inhemska och europeiska nätverken.

Trots dessa verksamhetsstörningar, ett starkt andra kvartal och första halvår ger förväntningar om fortsatt tillfredsställande utfall för kommande kvartal. Störst osäkerhet ger den övergripande makroekonomiska osäkerheten med ökad inflation och räntenivåer som potentiellt kan påverka vår tillväxt, en utveckling som vi därför noga kommer att följa för att löpnade kunna vidta motverkande åtgärder avseende både kostnader och prissättning.

Vi förväntar oss en fortsatt stark tvåsiffrig organisk tillväxt för det kommande kvartalet och upprepar våra långsiktiga mål för organisk tillväxt och justerad EBITA.

Kenneth Marx,
Verkställande direktör
Telefonkonferens

Idag klockan 10:00 kommer VD Kenneth Marx, tillsammans med finanschefen Håkan Mattisson, att presentera Jetpaks resultat. Presentationen kommer att hållas på engelska.
Vänligen ring in på något av följande nummer för att komma in till telefonkonferensen:
Sverige: +46 (0)8 5051 0086
Norge: +47 2 156 3319
Danmark: +45 3272 9274
Finland: +358 9 2319 5436
Tyskland: +49 (0) 30 3001 90613
Belgien: +32 (0) 2792 0435
Holland: +31 (0) 20708 5074
USA: +1 646 843 4609
England: +44 (0) 33 0551 0202
Inloggningskod (samma kod gäller för samtliga ovan angivna nummer): 62 74767 #
Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in till konferensen några minuter innan den börjar.
Bolagets certified advisor är FNCA Sweden AB.
Denna information lämnades, genom nedan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2022 kl. 06.30 CET. Informationen är sådan information som Jetpak Top Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Rapporten i sin helhet finns bilagd samt på bolagets hemsida: https://jetpakgroup.com/investerare/finansiella-rapporter/

För ytterligare information
Håkan Mattisson, finanschef
telefon: +46 (0)85558 52 20
e-mail: ir@jetpak.com
Om Jetpak
Jetpak är en logistikkoncern som finns på fler än 170 orter runt om i Norden och Europa.
Jetpak har ett unikt och flexibelt kunderbjudande, normalt baserat på tillgången till cirka
4 000 dagliga flygavgångar samt ett omfattande distributionsnätverk med cirka 950 budbilar. Detta är något som möjliggör för Jetpak att 24/7/365 kunna leverera den snabbaste och mest omfattande sammadagstjänsten.
Detta kan kompletteras ytterligare med en unik skräddarsydd nästadagstjänst för systemsatta transporter.
Jetpaks verksamhet är uppdelat i ett Express Air segment, där kundens normalt mycket snabba transportbehov har lösts med hjälp av flygfrakt, samt i ett Express Road segment där kundens transportbehov har lösts med hjälp av en renodlad kurirtransport på mark.
Koncernens moderbolag, Jetpak Top Holding AB (publ), är sedan den femte december 2018 noterad till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.
Aktien handlas med ISIN-koden SE0012012508 under kortnamnet JETPAK.
Besök gärna: https://jetpakgroup.com