« Nyheter

Jetpak Top Holding AB (publ):Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2022

Fjärde kvartalet: 1 oktober – 31 december 2022

· Totala intäkter ökade med 16,5 % till 320 778 (275 319) TSEK
· Den organiska tillväxten blev 6,4 % (8,5 %)
· Bruttomarginalen uppgick till 32,3 % (31,3 %)
· Rörelseresultatet uppgick till 29 131 (31 698) TSEK
· Periodens resultat uppgick till 21 570 (22 828) TSEK
· Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,77 (1,90) SEK
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,77 (1,89) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick
· till 46 453 (32 326) TSEK
· Likvida medel uppgick till 178 646 (131 666) TSEK
· Nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA R12: 0,2 (0,9)
· Kvartalets kostnad för det långsiktiga incitamentsprogrammet

uppgick till -6 918 (-2 171) TSEK

Helåret: 1 januari – 31 december 2022

· Totala intäkter ökade med 21,4 % till 1 253 147 (1 032 615) TSEK
· Den organiska tillväxten uppgick till 11,4 % (13,6 %)
· Bruttomarginalen uppgick till 31,3 % (30,5 %)
· Rörelseresultatet uppgick till 122 215 (102 751) TSEK
· Periodens resultat uppgick till 86 922 (70 212) TSEK
· Resultat per aktie före utspädning uppgick till 7,13 (5,85) SEK
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 7,13 (5,80) SEK
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till
· 127 033 (89 854) TSEK
· Årets kostnad för det långsiktiga incitamentsprogrammet

uppgick till -13 417 (- 4 325) TSEK

· Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022

Jämförelsesiffrorna inom parentes avser motsvarande period föregående år, om ej annat anges.

VD kommentar
2022 blev ännu ett rekordår för Jetpak med en total omsättning på 1 253 147 TSEK och med ett rekordhögt rörelseresultat på 122 215 TSEK.

Totala intäkter för fjärde kvartalet uppgick till 320 778 TSEK, motsvarande en tillväxt på 16,5%.

Rörelseresultatet, såväl som justerad EBITA, uppgick båda till 29 131 TSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 9,1 %. Kvartalets resultat påverkades av kostnadsreserveringar för det långsiktiga incitamentsprogrammet på 6 918 (2 171) TSEK, något som påverkade kvartalets rörelseresultat negativt med 2,2 procentenheter.

Segmentet Express Air redovisade en intäkt på 161,5 MSEK, motsvarande en tillväxt på

26,0 % och med en bruttomarginal på 38,6 (40,5) %.

Största tillväxtdrivkraften var Europa (Nederländerna och Belgien), tack vare ökande aktivitetsnivåer för större kunder inom både systembaserade och ad-hoc-tjänster. Segmentstillväxten drevs även av Danmark, främst i form av den förvärvade CTS-verksamheten, som bidrog med 18,6 MSEK under kvartalet.

Segmentets bruttomarginal minskade på grund av ökade intäkter från stora europeiska kunder med snittmässigt lägre marginaler.

Tillgänglig flygkapacitet förblev en utmaning på grund av den fortsatta ekonomiska krisen för många flygbolag, något som också bidrog till SAS pågående Chapter 11-process. Denna situation resulterade i en högre volatilitet vad gäller nät- och kapacitetsförändringar, vilket fortsatte att ha en viss negativ inverkan på specifika kundflöden, särskilt på den svenska marknaden.

Segmentet Express Road redovisade en omsättning på 149,2 MSEK, motsvarande en tillväxt på 7,4 % och en bruttomarginal på 21,3 (19,9) %.

Tillväxten drevs främst av större svenska B2B- och B2C-konton iför både systematiska och ad hoc-tjänster. Även Finland uppvisade tillväxt tack vare distribution av försenat bagage. Tillväxten för segmentet påverkades också positivt av införandet av ”Fuel & Sustainability surcharge” från april 2022, som infördes för att neutralisera kostnadsökningar. Danmark Road hade en negativ tillväxt på 862 TSEK på grund av några förlorade kunder. En förbättringsplan har därför rullats ut för att öka både omsättning och marginaler för den danska Road-verksamheten.

Express Road-segmentets bruttomarginal förbättrades något tack vare en god kundmix samt prishöjningar.

Marknadstillväxten fortsatte stadigt för båda segmenten, även om Express Road-segment såg en modestare tillväxt, främst på grund av ökad konkurrens samt kundbortfall i Danmark.

Konkurrensen inom vårt Express Air-segment var fortsatt stabil, även om ad hoc-verksamheten påverkades något av den volatila kapacitetsutvecklingen.

Hållbarhetsarbetet inom ramen för FN:s Global Compact Program blev under kvartalet en ännu mer integrerad del av vårt dagliga arbete och vi har kontinuerligt under 2022 intensifierat våra satsningar inom CSR/ESG. Vårt fokus har legat inom optimering av försörjningskedjan baserat på ökat kapacitetsutnyttjande samt CO2-reducerande aktiviteter såsom användande av HVO-bränsle och projekt för att öka användningen av elfordon inom tätbefolkade områden.

Vidare har förarna utbildats i miljövänlig körning.

Ny teknik är starkt kopplat till logistikverksamhetens CO2-avtryck och en sådan sektor är drönartekniken. Drönarutvecklingen övervakas noga av Jetpak, och vi deltar i tidiga tester, eftersom drönare med sannolikhet kommer att bli en framtida integrerad del av vår sista mils transport.

Jetpak har under kvartalet genomfört den årliga medarbetarundersökningen med fokus på behandlar motivations- och ledarskapsindex. Trots utmanande makroekonomiska och geopolitiska utmaningar var betygen både över förväntningarna och branschgenomsnitt.

Kundnöjdhetsbetygen låg också på en stabil hög nivå under 2022.

Företagsförvärv har de senaste åren ökat vår tillväxt och givit synergier.

Vårt förvärv i Europa samt vårt senaste förvärv i början av 2022, CTS Express i Danmark, uppvisade båda två en stark utveckling under 2022 och förväntas tillföra ytterligare värde under kommande år.

Vi har byggt upp en intressant M&A-pipeline och vi är för närvarande i dialog med en handfull utvalda prospekt. Vi räknar med att kunna inleda mer specifika förhandlingar när säljarnas förväntningar mognar – i linje med nuvarande makroekonomiska situation och osäkerhet.

Under hösten har ledning och styrelse sett över vår strategi och övergripande mål. Beslut togs att fortsätta den nuvarande tillväxtstrategin baserad på en organisk tillväxt vad gäller nya produkter och tjänster, geografisk expansion av den nuvarande produktportföljen – kombinerat med förvärvstillväxt. Vidare kommer vi att ha ett fortsatt starkt fokus på att förbättra vår kostnadseffektivitet – för att vara väl förberedda på en osäker ekonomisk utveckling under kommande kvartal.

För 2023 är våra tillväxtförväntningar måttliga – drivet av osäkra makroekonomiska externa faktorer såsom hög inflation och höga räntor. En mer volatil flygkapacitet och sämre flygscheman hämmar också tillväxten, ett viktigt diskussionsområde med våra största flygleverantörer just nu.

Den fortsatta utvecklingen övervakas noggrant och planer finns på plats för att minimera eventuell negativ påverkan på vår verksamhet.

Trots driftstörningar och makroekonomiska utmaningar upprätthåller vi våra långsiktiga mål för organisk tillväxt och att kontinuerligt förbättra vår justerade EBITA.

Baserat på en ambition om accelererad förvärvstillväxt, så föreslår bolagets styrelse ingen utdelning till årsstämman i juni 2023.

Kenneth Marx,
Verkställande direktör
Telefonkonferens

Idag klockan 10:00 kommer VD Kenneth Marx, tillsammans med finanschef Håkan Mattisson, att presentera Jetpaks resultat.
Presentationen kommer att hållas på engelska.
Vänligen ring in på något av följande nummer för att komma in till telefonkonferensen:
Sverige: 020-089 63 88
Norge: +47 2 156 3319
Danmark: +45 3272 9274
Tyskland: +49 (0) 69 6677 75757
Frankrike:+33 (0) 1 7099 4742
Belgien: +32 (0) 2792 0435
Holland: +31 (0) 20708 5074
USA: +1786496 5601
England: +44 (0) 33 0551 0202
Inloggningskod (samma kod gäller för samtliga ovan angivna nummer): 62 51 468 #
Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in några minuter innan konferensen börjar.

Bolagets certified advisor är FNCA Sweden AB.
Denna information lämnades, genom nedan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2023 kl. 06.30 CET. Informationen är sådan information som Jetpak Top Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Rapporten i sin helhet finns bilagd här nedan, samt även på bolagets hemsida: https://jetpakgroup.com/investerare/finansiella-rapporter/

För ytterligare information
Håkan Mattisson, finanschef
telefon: +46 (0)85558 52 20
e-mail: ir@jetpak.com
Om Jetpak
Jetpak är en logistikkoncern som finns på fler än 170 orter runt om i Norden och Europa.
Jetpak har ett unikt och flexibelt kunderbjudande, normalt baserat på tillgången till cirka
4 000 dagliga flygavgångar samt ett omfattande distributionsnätverk med cirka 950 budbilar. Detta är något som möjliggör för Jetpak att 24/7/365 kunna leverera den snabbaste och mest omfattande sammadagstjänsten.
Detta kan kompletteras ytterligare med en unik skräddarsydd nästadagstjänst för systemsatta transporter.
Jetpaks verksamhet är uppdelat i ett Express Air segment, där kundens normalt mycket snabba transportbehov har lösts med hjälp av flygfrakt, samt i ett Express Road segment där kundens transportbehov har lösts med hjälp av en renodlad kurirtransport på mark.
Koncernens moderbolag, Jetpak Top Holding AB (publ), är sedan den femte december 2018 noterad till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.
Aktien handlas med ISIN-koden SE0012012508 under kortnamnet JETPAK.
Besök gärna: https://jetpakgroup.com