« Nyheter

Jetpak Top Holding AB (publ): Helårsrapport 1 januari – 31 december 2020

Fjärde kvartalet: 1 oktober – 31 december 2020:

· Totala intäkter ökade med 15,2 % till 251 276 (218 113) TSEK
· Den organiska tillväxten blev 3,9 %
· Bruttomarginalen uppgick till 30,9 % (33,9 %)
· Rörelseresultatet uppgick till 27 795 (22 360) TSEK
· Justerat EBITA resultat uppgick till 28 503 (22 953) TSEK
· Periodens resultat uppgick till 16 366 (18 635) TSEK
· Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,38 (1,55) SEK
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,35 (1,52) SEK
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 33 082 (43 793) TSEK
· Likvida medel uppgick till 87 230 (87 113) TSEK
· Nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA R12: 1,6 (1,1)
 

Helåret: 1 januari – 31 december 2020:

· Totala intäkter ökade med 5,5 % till 912 395 (864 488) TSEK
· Den organiska tillväxten blev -7,0 %
· Bruttomarginalen uppgick till 30,6 % (34,7 %)
· Rörelseresultatet uppgick till 73 816 (91 634) TSEK
· Justerat EBITA resultat uppgick till 76 649 (92 856) TSEK
· Årets resultat uppgick till 44 040 (67 205) TSEK
· Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,69 (5,60) SEK
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,60 (5,46) SEK
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 84 412 (67 166) TSEK
· Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020
 

VD kommentar:
 
Jetpak gick in i 2020 med förväntningar om en fortsatt vinst- och volymtillväxt, baserat på vårt kommersiella momentum och förvärvet av 3D Logistik i Danmark.
Men när covid-19 pandemin drabbade världen under det första kvartalet såg vi istället en minskad efterfrågan på grund av de restriktioner som infördes, något som kraftigt drabbade vår omsättning och vinst.

Vårt fokus ändrades då snabbt till att säkerställa vår tillgängliga transportkapacitet och införandet av en strikt kostnadskontroll. Ett flertal åtgärder vidtogs, såsom nyttjandet av tillfälliga permitteringar, alternativa transportlösningar samt kommersiella initiativ för att säkra våra processer och vår leveranskvalitet.

Vår normalt tillgängliga flygkapacitet försvann i princip från en dag till en annan. Kapacitetsminskningen under det andra kvartalet uppgick till mer än 80 %, vilket resulterade i vårt sämsta kvartalsresultat på många år. Tack vare en strikt kostnadskontroll och kommersiella initiativ lyckades vi uppnå ett resultat under det tredje kvartalet som var i linje med föregående års nivå – även om andelen högmarginalprodukter minskade på grund av fortsatta reduktioner i flygnätverket.

Jetpak lyckades att ytterligare förbättra utfallet under det fjärde kvartalet med en omsättning på 251,3 MSEK, en ökning med 15,2 %, jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Kvartalets rörelseresultat uppgick till 27,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 11,1 %. Detta motsvarande en vinstökning mellan kvartalen på 5,4 MSEK, eller +24,3 %.
För helåret 2020 uppgick Jetpaks omsättning till 912,4 MSEK, en ökning på 5,5 % jämfört föregående år. Rörelseresultatet för 2020 uppgick till 73,8 MSEK, motsvarande en rörelse-marginal på 8,1 %. Detta var en resultatminskning mellan åren på 17,8 MSEK, eller -19,4 %.

Under det andra halvåret såg vi att affärsaktiviteten och efterfrågan från våra kunder började närma sig normala nivåer, även om det förekom stora variationer mellan olika branscher på grund av stora kapacitetsbegränsningar på våra flygbaserade produkter.

Under det tredje kvartalet specifikt hade vi en ökad efterfrågan för kurirtjänster, något som även fortsatte in i det fjärde kvartalet. Den organiska kurirtillväxten understöddes av stora B2C fokuserade kundkonton, vilket bidrog till vår segmentstillväxt inom området Express Systemized. Förvärvet av 3D Logistik bidrog under året till ytterligare ökade intäkter inom segmentet, något som har stärkt vår marknadsposition inom Norden. Totalt sett ökade intäkterna inom Express Systemized segmentet under det fjärde kvartalet med 41,9 %.

Även efterfrågan på flygtransporter ökade under både det tredje och fjärde kvartalet, vilket hjälpte upp vårt Express Ad-hoc segment, även om kvartalets tillväxt fortsatt var negativ med -11,2 %. Fortsatta reserestriktioner påverkade stora delar av vårt flygnätverk och tillväxtpotentialen hindrades av kapacitetsbegränsningar.
Vår marknadsandel var inom detta segment trots det oförändrad under det fjärde kvartalet.

De stora reduktionerna inom våra flygnätverk fortsatte att driva kostnader under det sista kvartalet, då alternativa transportlösningar orsakade väsentligt ökade direkta och indirekta kostnader, något som delvis kunde kompenseras genom ett fortsatt nyttjande av kapacitetstillägg. 

Under kvartalet strävade vi mot en fortsatte förbättrad kostnadsbas och likviditetsposition, leverantörsavtal omförhandlades och interna processer effektiviserades, vilket också inbegrep mindre organisatoriska justeringar. Den funktionella integrationen slutfördes i Jetpak Danmark och vidare inledde vi de första faserna av ”Nordic Courier concepts”, något som vi tror kommer att tillföra ytterligare värde till Jetpak.

Vår strategiska genomgång under det fjärde kvartalet konfirmerade våra viktigaste områden för att driva långsiktig organisk tillväxt och vinst, bland annat i form av en vidare expansion av vårt nordiska och europeiska kurirnätverk, business partner-program såväl som optimering av leverantörsmodeller, något som har varit en huvudprioritet under tidigare kvartal såväl som under kommande kvartal.

Vårt arbete inom ESG-området (Environment, Social and Governance) har intensifierats under kvartalet, då vi introducerade en visselblåsarlösning samt att vi ökade våra ambitioner och initiativ mot en helt koldioxidneutral framtida affärsmodell. Att de första elektriska transportfordonen med nollutsläpp nu har börjat rulla i vår mer än 820 stora transportbils-flotta, är bara ett exempel på en aktivitet för att förflytta bolaget i riktning mot målet.
I december ingick Jetpak ett nytt femårigt kontrakt med SAS, vilket är i linje med vår ”asset light long term-partner strategy” och en viktig bas för att säkra vår affärsmodell och nätverk under de kommande åren. Därutöver tecknade Jetpak i januari 2021 ett långt hyreskontrakt med Swedavia för vår handling-verksamhet på Arlanda, vilket säkrar vår strategiska närvaro på en av Nordens viktigaste flygplatser. 
Mot bakgrund av våra resultat och redan tagna initiativ, så vidhåller vi en viss optimism kring kommande kvartal. Vi förväntar en vidare stabilisering av intäktsnivån under det första kvartalet, huvudsakligen drivet av större kurirkonton verksamma inom B2C och B2B marknaderna, men även med ett visst bidrag från vaccindistributionen. Fortsatta reserestriktioner under kommande månader kommer dock att resultera i en brist på tillgänglig flygkapacitet, något som kan komma att påverka marginalerna under det första kvartalet.

Jetpak är fortsatt utsatt för effekterna av nya smittvågor av covid-19, vilket kan komma att leda till ytterligare tillfälliga reserestriktioner. Vi följer därför noggrant den vidare utvecklingen och upprätthåller nödvändiga beredskapsplaner för olika alternativ, i form av bland annat alternativa nätverkslösningar och ytterligare effektiviseringsåtgärder. 

Baserat på tidigare kvartals erfarenheter och som tidigare aviserats, har ledningen dragit slutsatsen att bolagets affärsfokus kan stärkas ytterligare genom att förändra segmentsstrukturen till Express Air och Express Road, eftersom både affärsmodellerna och deras respektive utmaningar skiljer sig åt beroende på transportmedium. Denna nya segmentsindelning kommer att implementeras från och med 2021.
Bolagets styrelse föreslår ingen utdelning till årsstämman den fjärde juni 2021, eftersom både tillgången på flygkapacitet och marknadsförutsättningarna förväntas att fortsätta vara volatila under kommande månader. Att kunna bibehålla en stark balansräkning och kassaposition är prioriterat för att säkerställa en stabil situation för bolaget.
Baserat på det fjärde kvartalets resultat och förväntad återhämtning efter covid-19 pandemin, så bibehåller vi våra långsiktiga mål om 5 % organisk tillväxt över en konjunkturcykel med en justerad EBITA nivå om 12 %.
Kenneth Marx
Verkställande direktör Jetpak
Rapportpresentation:

Klockan 10:00 idag kommer Kenneth Marx, tillsammans med finanschef Håkan Mattisson, att presentera Jetpaks resultat för det fjärde kvartalet, samt helårsresultatet 2020.  Presentationen kommer att hållas på engelska.
Vänligen ring in på något av följande nummer för att komma in till telefonkonferensen:
Sverige:             +46 (0) 8 5051 0086
Norge:               +47 2 156 3319                           
Danmark:          +45 3272 9274 
Finland:             +358 9 2319 5436                      
Tyskland:           +49 (0) 30 30019 0613     
Belgien:             +32 (0) 2 792 0435                    
Holland:             +31 (0) 20 708 5074
USA:                  +1 646 843 4609
England:            +44 (0) 20 3321 8574 
Inloggningskod (samma kod gäller för samtliga ovan angivna nummer): 4679300#
Bolagets certified advisor är FNCA Sweden AB, email: info@fnca.se, telefon: 08-528 003 99.

Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2021 kl. 06.30 CET. Informationen är sådan information som Jetpak Top Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Kenneth Marx, verkställande direktör
telefon: 073-368 54 00
e-mail: ir@jetpak.com
 

 

Om Jetpak:
Jetpak är det enkla och snabbaste alternativet för prioriterade leveranser dörr till dörr.
Vi erbjuder lösningar för både spontana transportbehov och skräddarsydd logistik.
Jetpak finns representerat på fler än 170 orter runt om i Norden och Europa.
Jetpak Top Holding ABs aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas med ISIN-kod SE0012012508 under kortnamnet JETPAK.
Besök gärna: https://jetpakgroup.com

Release

629.26 KB