« Nyheter

Jetpak Top Holding AB (publ): Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021

Första kvartalet: 1 januari – 31 mars 2021:

· Totala intäkter ökade med 4,6 % till 250 430 (239 483) TSEK
 
· Den organiska tillväxten blev 7,2 % (-2,7 %)
 
· Bruttomarginalen uppgick till 29,6 % (31,1 %)
 
· Rörelseresultatet uppgick till 21 847 (14 822) TSEK
 
· Periodens resultat uppgick till 14 419 (8 452) TSEK
 
· Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,20 (0,71) SEK
 
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,17 (0,65) SEK
 
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 272 (-2 471) TSEK
 
· Likvida medel uppgick till 80 019 (52 583) TSEK
 
· Nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA R12: 1,6 (1,8)
 

VD kommentar:
Jetpak hade ett tillfredsställande första kvartal med en organisk tillväxt på 7,2 %, vilket gav en total omsättning på 250 430 TSEK. Rörelseresultatet uppgick till 21 847 TSEK, en ökning gentemot föregående års rörelseresultat med 47 %. Rörelsemarginalen uppgick till 8,7 %.
Huvudsaklig tillväxt kom från Express Road segmentet då Express Air segmentet låg på en motsvarande intäktsnivå som ett i mindre grad covid-19 påverkat första kvartal 2020.

Express Air segmentets bruttoresultat var något högre jämfört förra året, medan Express Road segmentets bruttoresultat minskade något, påverkat av en ökad andel systematisk affär.
 

Marknadspositionen var oförändrad gällande flygbaserade tjänster, då Jetpak upprätthöll konkurrensfördelen på tidskritiska ad-hoc tjänster och mötte en oförändrad konkurrenssituation för våra systematiska tjänster.

Priskonkurrensen för logistiktjänster inom Express Road segmentet har intensifierats, vilket har påverkats av ökade e-handelsvolymer under pandemin. Men eftersom Jetpak har fokus på mer värdeskapande tjänster inom kurir- och expresslogistik så är vi mindre exponerade för priskonkurrens och vi lyckades därför bibehålla vår nuvarande marknadsposition.

Nya affärsmöjligheter uppstod inom båda segmenten, trots rådande flygkapacitets-begränsningar. Jetpak blev den huvudsakliga leverantören av vaccindistribution mot covid-19 i Norge, vilket gav både stabila intäkter under kvartalet och stärkte bilden av Jetpak som en högkvalitativ logistikleverantör.

Jetpak upprätthöll ett starkt kostnadsfokus under det första kvartalet. Fortsatta tillfälliga permitteringar, organisationsjusteringar såväl som leverantörsomförhandlingar säkerställde fortsatt kostnadseffektivitet, vilket kommer att stödja vår konkurrenskraft under kommande kvartal. I januari tecknade Jetpak ett hyreskontrakt för en ny handlinglokal på Arlanda, som kommer att ytterligare effektivisera våra processer och sänka våra kostnader på en av våra viktigaste flygplatser.

Som tidigare aviserats, så har vi från och med detta kvartal introducerat en förändrad segmentsstruktur med Express Air och Express Road. I samband med detta har även föregående års jämförelsetal omräknats. Vi bedömer att denna förändring kommer att förbättra både segmentstransparensen, vår uppföljning och underlag för beslut.

Under det andra kvartalet förväntar vi oss en fortsatt ökad tillgång på flygkapacitet – i takt med att vaccinprogram rullas ut och reserestriktioner tas bort. Kapaciteten bedöms ändå inte nå förpandemiska nivåer, eftersom affärsresandet fortsatt förväntas ligga på lägre nivåer, något som påverkar tillgänglig flygfrekvens.

Inom Express Road kommer ”Nordic Courier & Distribution”-tjänster att lanseras under kommande kvartal, något som kommer att ge oss en kommersiell potential för över-natten distribution och nästa dagtjänster åt nordiska och europeiska kunder. Inom Express Air kommer vi att lansera nya rutter inom vårt europeiska nätverk under återstoden av 2021, något som vi räknar med kommer att förstärka vårt europeiska Jetpak Direct-erbjudande i ett längre perspektiv.

Vårt arbete inom ESG-området kommer fortsatt att vara i fokus under kommande kvartal. Vi kommer att sträva mot en framtida CO2 neutral affärsmodell såväl som en bred regelefterlevnad inom ramen för FN:s Global Compact program.

Baserat på vårt resultat under det första kvartalet, kommersiella initiativ och fortsatt återhämtning efter covid-19 pandemin, så upprätthåller vi våra långsiktiga mål på 5 % organisk tillväxt över en konjunkturcykel med 12 % justerad EBITA marginal.
Kenneth Marx,
Verkställande direktör
Rapportpresentation:

Idag klockan 10:00 kommer VD Kenneth Marx, tillsammans med finanschefen Håkan Mattisson, att presentera Jetpaks kvartalsresultat. Presentationen kommer att hållas på engelska.
Vänligen ring in på något av följande nummer för att komma in till telefonkonferensen:
Sverige:             +46 (0) 8 5051 0086
Norge:               +47 2 156 3319                           
Danmark:          +45 3272 9274 
Finland:             +358 9 2319 5436                      
Tyskland:           +49 (0) 30 3001 90613     
Belgien:             +32 (0) 2 792 0435                    
Holland:             +31 (0) 20 708 5074
USA:                  +1 646 843 4609
England:            +44 (0) 33 0551 0211 
Inloggningskod (samma kod gäller för samtliga ovan angivna nummer): 7983635#
Bolagets certified advisor är FNCA Sweden AB, email: info@fnca.se, telefon: 08-528 003 99.

Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj 2021 kl. 06.30 CET. Informationen är sådan information som Jetpak Top Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Kenneth Marx, verkställande direktör
telefon: 073-368 54 00
e-mail: ir@jetpak.com
 

Om Jetpak:
Jetpak är det enkla och snabbaste alternativet för prioriterade leveranser dörr till dörr.
Vi erbjuder lösningar för både spontana transportbehov och skräddarsydd logistik.
Jetpak finns representerat på fler än 170 orter runt om i Norden och Europa.
Jetpak Top Holding ABs aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas med ISIN-kod SE0012012508 under kortnamnet JETPAK.
Besök gärna: https://jetpakgroup.com