« Nyheter

Jetpak Top Holding AB (publ): Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022

Tredje kvartalet: 1 juli – 30 september 2022

· Totala intäkter ökade med 23,1 % till 308 371 (250 428) TSEK
· Den organiska tillväxten blev 11,8 % (15,1 %)
· Bruttomarginalen uppgick till 30,0 % (30,5 %)
· Rörelseresultatet uppgick till 30 718 (24 413) TSEK
· Justerat EBITA resultat uppgick till 30 718 (24 413) TSEK
· Periodens resultat uppgick till 21 198 (16 379) TSEK
· Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,74 (1,36) SEK
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,74 (1,35) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 34 490 (34 910) TSEK
· Likvida medel uppgick till 140 553 (112 425) TSEK
· Nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA R12: 0,5 (1,2)

Delåret: 1 januari – 30 september 2022

· Totala intäkter ökade med 23,1 % till 932 370 (757 296) TSEK
· Den organiska tillväxten uppgick till 13,2 % (15,5 %)
· Bruttomarginalen uppgick till 31,0 % (30,2 %)
· Rörelseresultatet uppgick till 93 085 (71 053) TSEK
· Justerat EBITA resultat uppgick till 93 085 (71 053) TSEK
· Periodens resultat uppgick till 65 353 (47 385) TSEK
· Resultat per aktie före utspädning uppgick till 5,36 (3,95) SEK
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 5,36 (3,92) SEK
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 80 581 (57 528 TSEK)

Jämförelsesiffrorna inom parentes avser motsvarande period föregående år, om ej annat anges.

VD kommentar
Jetpak redovisade ytterligare ett starkt kvartal med en redovisad total tillväxt på 23,1 %, varav den underliggande organiska tillväxten uppgick till 11,8 %. Totala intäkter uppgick till 308 371 TSEK och rörelseresultatet uppgick till 30718 TSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 10,0 %.
Express Air segmentet redovisade en omsättning uppgående till 157,9 MSEK, motsvarade en tillväxt på 37 % med en bruttomarginal på 38,9 (41,3) %. Huvudsakliga tillväxtdrivare var Europa, Danmark och Norge. Särskilt Europa har drivit tillväxt under hela året tack vare hög aktivitet hos stora kunder inom både ad-hoc och systemsatta tjänster. I Danmarks fall drevs tillväxten främst av CTS Express som bidrog med 18,8 MSEK i omsättning. Segmentets bruttomarginal minskade på grund av ökade intäkter från stora europeiska kunder. Därutöver hade SAS pilotstrejk en negativ påverkan på ad-hoc tjänsterna inom segmentet. 
Express Road redovisade en omsättning på 143,1 MSEK, vilket motsvarade en tillväxt på 12,3 % och med en bruttomarginal på 18,3 (19,2) %. Tillväxten drevs i huvudsak av större, svenska B2C och grossistkunder med både systemsatta och ad-hoc baserade behov. Tillväxten för segmentet påverkades även positivt av introduktionen av ”Fuel & Sustainability surcharge” från och med april. Danmark uppvisade en negativ tillväxt med 3,7 % på grund av några tappade kunder.
Förbättringsplan har här fastlagts och är under genomförande.
Bruttomarginalen för Express Road minskade något på grund av en ökad tillväxt hos större kunder med något lägre snittmarginal.
Marknadstillväxten fortsatte stadigt för båda segmenten under kvartalet, även om vårt Express Road segment var på en lägre tillväxtbana, på grund av ökad konkurrens och kundbortfall i Danmark. Konkurrensen inom vårt Express Air segment var fortsatt stabil, även om ad-hoc marknaden påverkades något av konkurrensen från långsammare logistiklösningar.
Vi förväntar oss ett relativt oförändrat marknadsläge under det kommande kvartalet.

Pilotstrejken hos SAS som pågick i 15 dagar under inledningen av det tredje kvartalet påverkade främst Jetpak Sverige och Norge både genom en generellt försämrad flygfrekvens och genom att mindre så kallade regionala commuter jets sattes in av SAS på nationella rutter. Strejken hade en estimerad negativ omsättningspåverkan på våra snabbaste ad-hoc tjänster uppgående till cirka 3,5 miljoner.
Tack vare vår beredskap för denna risk så kunde vi redan under slutet av det andra kvartalet omplanera och skifta flygleverantörer inom vårt nätverk, vilket begränsade de negativa effekterna från denna SAS-strejk.
En stabil flygkapacitet är fortfarande ett bekymmer på grund av den utmanande finansiella situation som flygbolagen alltsedan Covid-19 befinner sig i. Även om vi nu möjligen står inför mer volatila tidtabeller och flygkapacitetsförändringar, förväntar vi oss ingen ytterligare negativ påverkan på Jetpak under kommande månader, eftersom vi kan utnyttja ersättningskapacitet vid ytterligare reduktioner.

För att ytterligare förstärka vårt flygnätverk tecknade vi vid halvårsskiftet ett femårigt kapacitetsavtal med Widerøe, främst till gagn för de inhemska norska och europeiska nätverken.

Rysslands krig mot Ukraina har en indirekt påverkan på Jetpak i form av ökade drivmedels-kostnader för både vårt vägnätverk, såväl som för våra flygtransportleverantörer. Våra tillägg och prisinitiativ har genomförts för att neutralisera prisökningen av drivmedel och andra inflations-drivna kostnadsökningar.
Under kvartalet fortsatte vi att optimera vår leveranskedja med CO2 minskande aktiviteter, inklusive kapacitetsoptimering, i kombination med nyttjande av HVO-bränsle samt projekt för ökad användning av elfordon inom tättbefolkade områden. Utvecklingen av drönarteknologin följs noga och kommer att bli en integrerad del av vår framtida leveranskedja – när det väl finns en operativt och kommersiellt gångbar leveransmodell.
Dessa initiativ kommer fortsatt att vara viktiga fokusområden under kommande perioder.

M&A aktiviteterna fortsatte att vara en hög prioritet under kvartalet och vi är i dialog med några kandidater, samtidigt som vi bygger pipeline av potentiella förvärvsobjekt. Transaktioner förväntas dock inte att ske under kommande månader på grund av den osäkra ekonomiska situationen, något som dock framledes kan leda till fler M&A möjligheter och till mer attraktiva värderingar.

Vi har under kvartalet ingått ett nytt långsiktigt låneavtal, samt lagt till ett rullande lånekredit-utrymme till förmånliga marknadsvillkor. Detta avtal utgör en viktig förutsättning för att realisera våra tillväxtplaner under kommande år.

Under tredje kvartalet har ledning och styrelse sett över vår strategi och övergripande mål och det beslutades att fortsätta inom det nuvarande tillväxtspåret med M&A-driven tillväxt inom befintliga marknader, organisk tillväxt vad gäller nya tjänster, samt geografisk expansion av nuvarande tjänsteportfölj. Ytterligare initiativ kring kostnadseffektivisering kommer att prioriteras under 2023 för att skydda våra marginaler vid en möjlig ytterligare ekonomisk nedgång.

Våra tillväxtförväntningar inför 2023 är måttliga – baserat på den höga inflationen och räntenivåerna inom våra kärnmarknader. Den fortsatta utvecklingen kommer därför att noggrant följas och planer upprättas för att minimera eventuell marginalpåverkan.

Trots driftstörningar och kostnadsutmaningar bibehåller vi våra långsiktiga mål för organisk tillväxt och justerad EBITA.

Kenneth Marx,
Verkställande direktör
Telefonkonferens

Idag klockan 10:00 kommer VD Kenneth Marx, tillsammans med finanschef Håkan Mattisson, att presentera Jetpaks resultat. Presentationen kommer att hållas på engelska.
Vänligen ring in på något av följande nummer för att komma in till telefonkonferensen:
Sverige: +46 (0) 8 5051 0086
Norge: +47 2 156 3319
Danmark: +45 3272 9274
Tyskland: +49 (0) 30 3001 90613
Belgien: +32 (0) 2792 0435
Holland: +31 (0) 20708 5074
USA: +1 646 843 4609
England: +44 (0) 33 0551 0202
Inloggningskod (samma kod gäller för samtliga ovan angivna nummer): 19 85 880 #
Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in till konferensen några minuter innan den börjar.
Bolagets certified advisor är FNCA Sweden AB.
Denna information lämnades, genom nedan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2022 kl. 06.30 CET. Informationen är sådan information som Jetpak Top Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Rapporten i sin helhet finns bilagd här nedan, samt även på bolagets hemsida: https://jetpakgroup.com/investerare/finansiella-rapporter/

För ytterligare information
Håkan Mattisson, finanschef
telefon: +46 (0)85558 52 20
e-mail: ir@jetpak.com
Om Jetpak
Jetpak är en logistikkoncern som finns på fler än 170 orter runt om i Norden och Europa.
Jetpak har ett unikt och flexibelt kunderbjudande, normalt baserat på tillgången till cirka
4 000 dagliga flygavgångar samt ett omfattande distributionsnätverk med cirka 950 budbilar. Detta är något som möjliggör för Jetpak att 24/7/365 kunna leverera den snabbaste och mest omfattande sammadagstjänsten.
Detta kan kompletteras ytterligare med en unik skräddarsydd nästadagstjänst för systemsatta transporter.
Jetpaks verksamhet är uppdelat i ett Express Air segment, där kundens normalt mycket snabba transportbehov har lösts med hjälp av flygfrakt, samt i ett Express Road segment där kundens transportbehov har lösts med hjälp av en renodlad kurirtransport på mark.
Koncernens moderbolag, Jetpak Top Holding AB (publ), är sedan den femte december 2018 noterad till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.
Aktien handlas med ISIN-koden SE0012012508 under kortnamnet JETPAK.
Besök gärna: https://jetpakgroup.com