« Nyheter

Jetpak Top Holding AB (publ): Delårsrapport 1 januari – 30 september 2020

Tredje kvartalet: 1 juli – 30 september 2020:

· Totala intäkter ökade med 1,4 % till 218 135 (215 092) TSEK,
med en underliggande organisk tillväxt på -8,4 %
· Bruttomarginalen uppgick till 31,0 % (34,2 %)
· Rörelseresultatet uppgick till 22 905 (22 642) TSEK
· Justerat EBITA resultat uppgick till 23 613 (22 965) TSEK
· Periodens resultat uppgick till 15 110 (16 332) TSEK
· Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 1,26 (1,36) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 21 551 (26 072) TSEK
· Likvida medel vid periodens slut uppgick till 54 257 (60 842) TSEK
· Nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA R12: 1,8 (1,4)
 

Delåret: 1 januari – 30 september 2020:

· Totala intäkter ökade med 2,3 % till 661 119 (646 375) TSEK,
med en underliggande organisk tillväxt på -10,3%
· Bruttomarginalen uppgick till 30,5 % (34,9 %)
· Rörelseresultatet uppgick till 46 022 (69 273) TSEK
· Justerat EBITA resultat uppgick till 48 146 (69 902) TSEK
· Periodens resultat uppgick till 27 675 (48 570) TSEK
· Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 2,31 (4,05) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 51 330 (23 514) TSEK

Kommentar från verkställande direktör Kenneth Marx;
Q3 2020: Förbättringar under ett utmanande kvartal 

Efter ett mycket utmanande andra kvartal, hade Jetpak under det tredje kvartalet en god utveckling med ökad omsättning och förbättrade marginaler. Det lyckades vi med tack vare ett starkt fokus på kommersiella initiativ såväl som på kostnadskontroll, och detta under ett fortsatt utmanade affärsklimat.

Jetpaks omsättning för det tredje kvartalet uppgick till 218,1 MSEK, en ökning med 1,4% jämfört med samma period föregående år. Rörelsevinsten för kvartalet uppgick till 22,9 MSEK, vilket var något bättre än föregående års nivå på 22,6 MSEK.

Efterfrågan på våra flygburna logistiktjänster ökade gradvis under kvartalet och särskilt våra större konton närmade sig normala intäktsnivåer. Efterfrågan på våra landbaserade kurirtjänster var stabil jämfört föregående år, därutöver även supportad av nya vunna affärer inom vårt Express Systemized segment.
Jetpaks marknadsandel låg på en stabil relativ nivå inom både Express Ad-hoc och Express Systemized-segmenten, med en marginell ökning inom vissa flygbaserade Ad-hoc produkter, tack vare en ökad utbudsfrekvens och ökad efterfrågan för våra snabbaste och mest flexibla logistiklösningar.

Även om utbudssidan, i form av flygburen kapacitet, ökade något under kvartalet, så uppgick den till mindre än 25% av de antal flygavgångar vi hade tillgång till före pandemin. Speciellt vårt europeiska och intraskandinaviska flygnätverk påverkades negativt av fortsatta reserestriktioner och en generell kapacitetsbrist.

Tack vare en viss förbättring av både flygkapacitet och kundefterfrågan under kvartalet så såg vi en förbättring av produktmixen, med en ökad andel flygbaserade produkter inom Express Ad-hoc segmentet, vilka har en god bruttomarginal. Ett förbättrat flygnätverk jämfört det andra kvartalet, speciellt inom Norge och Sverige, spelade en viktig roll för kvartalets intäkter och produktmarginaler.

Ett kapacitetstillägg för de snabbaste flygprodukterna infördes i april, något som har applicerats även under detta kvartal, eftersom Jetpaks produktionskostnader har ökat för dessa produkter genom att bland annat alternativa nätverkslösningar behövts nyttjats för att lösa våra kunders transportbehov.

Kostnadskontroll har varit ett högt prioriterat område under detta kvartal och våra indirekta kostnader har kontinuerligt följts upp och justerats, för att undvika försämrade förhållanden jämfört omsättningsutvecklingen. Tillfälliga personalreduceringsregler har nyttjats främst i de skandinaviska länderna under kvartalet, men kombinationen av ett fortsatt mycket reducerat europeiskt flygnätverk, samt vissa avslutade statliga stödåtgärder har resulterat i permanenta varsel i Belgien och i Finland.
Arbetsprocesser har tillfälligtvis förändrats för att minimera infektionsrisken bland medarbetare och åtgärder har vidtagits för att säkerställa den sociala distansen och för att i möjligaste mån kunna undvika arbetspendling i rusningstrafik.

Vår likviditetsposition var fortsatt stark, tack vare en kombination av genomförda leverantörsförhandlingar och fokus på kundbetalningsprocessen.

Integrationen av Jetpak Danmark (nu namnändrat från tidigare 3D Logistik) fortsatte under kvartalet, även om vissa kostnadsmässiga och kommersiella synergier har försenats något i förhållande till ursprunglig tidplan på grund av covid-19.

En genomgång och validering av Jetpak’s strategiska mål genomfördes under kvartalet, inklusive fokusområden för den kommande 12-månadersperioden. Europeisk nätverks-expansion och specialiserade distributionstjänster kommer att vara nyckelområden, tillsammans med partnerprogram och fortsatta kostnadseffektiviseringsåtgärder.
Även fortsatt utveckling inom ESG-området (Environment, Social & Governance) kommer att vara prioriterat. Jetpak kommer därför bland annat att implementera ett visselblåsarprogram, lansera ytterligare koldioxidreducerande initiativ, samt även gå med i FN:s Global Compact-program och säkerställa implementationen inom företaget av FN:s 10 principer.

Nya vågor av covid-19 kan leda till ytterligare reserestriktioner och minskad efterfrågan, vilket i sin tur kan leda till en minskad tillgänglig flygkapacitet för Jetpak. För att minimera påverkan från denna risk har Jetpak tagit fram en beredskapsplan med fokus på alternativa nätverkslösningar och kostnadskontroll. Men denna pandemi för även med sig vissa affärsmöjligheter för Jetpak, rörande bland annat distribution av covid-19 testkit och kommande vaccinleveranser som kräver specialiserade och temperaturkontrollerade logistiklösningar.
Baserat på våra hittillsvarande resultat och tagna initiativ så hyser vi viss optimism inför det fjärde kvartalet – även om affärspåverkan från en fortsatt covid-19 spridning gör utsikterna mycket osäkra.

Baserat på vår genomförda strategiska genomgång samt utfallet för det tredje kvartalet så kvarstår våra långsiktiga mål om att uppnå en årlig organisk tillväxt på 5 % sett över en konjunkturcykel, med en justerad rörelsemarginal på 12 %.
Bolagets certified advisor är FNCA Sweden AB, email: info@fnca.se, telefon: 08-528 003 99.

Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2020 kl. 06.30 CET. Informationen är sådan information som Jetpak Top Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Kenneth Marx, verkställande direktör
telefon: 073-368 54 00
e-mail: ir@jetpak.com

 

Om Jetpak:
Jetpak är det enkla och snabbaste alternativet för prioriterade leveranser dörr till dörr. Vi erbjuder lösningar för både spontana transportbehov och skräddarsydd logistik. Jetpak finns representerat på fler än 170 orter runt om i Norden och Europa. Jetpak Top Holding AB (publ) är sedan december 2018 noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas med ISIN-koden SE0012012508 under kortnamnet JETPAK.
Besök gärna: https://jetpakgroup.com