« Nyheter

Jetpak Top Holding AB (publ): Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021

Kvartal 4: 1 oktober – 31 december 2021

Totala intäkter ökade med 9,6 % till 275 319 (251 276) TSEK
Den organiska tillväxten uppgick till 8,5 % (3,9 %)
Bruttomarginalen uppgick till 31,3 % (30,9 %)
Rörelseresultatet uppgick till 31 698 (27 795) TSEK
Justerat EBITA resultat uppgick till 31 698 (28 503) TSEK
Periodens resultat uppgick till 22 828 (16 625) TSEK
Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,90 (1,39) SEK
Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,89 (1,38) SEK
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 32 326 (33 082) TSEK
Likvida medel uppgick till 131 666 (87 230) TSEK
Nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA R12: 0,9 (1,6)

Helår: 1 januari – 31 december 2021

Totala intäkter ökade med 13,2 % till 1 032 615 (912 395) TSEK
Den organiska tillväxten uppgick till 13,6 % (-7,0 %)
Bruttomarginalen uppgick till 30,5 % (30,6 %)
Rörelseresultatet uppgick till 102 751 (73 816) TSEK
Justerat EBITA resultat uppgick till 102 751 (76 649) TSEK
Periodens resultat uppgick till 70 212 (44 299) TSEK
Resultat per aktie före utspädning uppgick till 5,85 (3,69) SEK
Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 5,80 (3,68) SEK
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 89 854 (84 412) TSEK
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021

VD kommentar

Jetpak uppnådde för det fjärde kvartalet en total omsättning på 275 319 TSEK, motsvarande en valutajusterad organisk tillväxt på 8,5 %. Rörelseresultatet, tillika justerat EBITA-resultat för perioden, uppgick till 31 698 TSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 11,5 %. Kvartalets resultat innehöll löpande avsättning till det långsiktiga incitamentsprogrammet uppgående till 2 171 TSEK, vilket påverkade kvartalets rörelseresultat med 0,8 procent-enheter.

Helåret 2021 blev ett rekordår för Jetpak, då vi för första gången nådde en omsättning över en miljard, med totalt 1 032 615 TSEK. Även vinstmässigt blev 2021 ett rekordår då vi nådde ett rörelseresultat på mer än 100 miljoner, med 102 751 TSEK.

Express Air-segmentet växte med 15,4 %, drivet av logistikkonton och något förbättrat tjänsteutbud. Fortsatta störningar i leveranskedjan resulterade i vissa volym- och efterfrågefluktuationer inom Air-segmentet under kvartalet. Bristen på halvledare fortsatte att påverka vissa branscher negativt, men en ökad efterfrågan från logistikkunder kompenserade för den negativa påverkan från störningar i globala leveranskedjor.

Bruttomarginalen för Express Air-segmentet uppgick till 40,5 %, vilket var 2,9 procentenheter lägre än föregående år, drivet av förändringar i kund- och produktmix.

Vår marknadsposition inom Air-segmentet var stabil under kvartalet även om vi upplevde en fortsatt förändrad priskonkurrens på systematiserade tjänster, något vi framgångsrikt hanterade tack vare vår flexibilitet och höga kvalitet. Vi bibehöll en fortsatt stark position för våra Air ad-hoc tjänster.

Express Road-segmentet växte under kvartalet med 6,1 %, då segmentet kunde fortsatt dra nytta av ökade intäkter från stora, befintliga distributionskonton med fokus på B2B-segmentet, samt B2C-hemleveranser. Tillväxten inom detta segment var tillfredsställande, med hänsyn till att föregående års jämförelsetal påverkades positivt av förvärvet av 3D Logistik.

Bruttomarginalen för Express Road-segmentet ökade med 1,9 procentenheter upp till 19,9 %, tack vare förbättrad produktmix.

Priskonkurrensen inom Road-segmentet fortsatte, särskilt på budlogistiktjänster – drivet av ökande e-handelsvolymer B2C. Ändå lyckades vi behålla vår marknadsposition tack vare vårt nischfokus och höga leveranskvalitet.

Vaccin och testdistribution fortsatte att generera stabila intäkter och bidrag under kvartalet. Fortsatta vaccinprogram i Norden är för närvarande inte beslutade, vilket potentiellt kan sänka denna aktivitet för kommande kvartal.

Under kvartalet märkte vi av ökade bränslekostnader, något vi räknar med även kommer att fortsätta in i 2022. Ökande krav på CO2-reduktion förväntas leda till en högre förbrukning av miljövänlig HVO-diesel, vilket kommer att generera högre kostnader. Vi kommer att kompensera oss för det via införandet av ett bränsle- och hållbarhetstillägg inom vårt Road segment.

Trots ett ökat inflationstryck under kvartalet bibehöll vi en god kostnadskontroll. Kostnadskvoten utvecklades på ett tillfredsställande sätt, trots avsättningar till incitamentsprogram och föregående års tillfälliga covid-19-regler för korttidspermitteringar. Vi arbetar ständigt med leverantörsförhandlingar med målet att stärka vår konkurrenskraft och möjliggöra ytterligare tillväxt för båda våra segment.

Under det fjärde kvartalet genomförde Jetpak en medarbetarundersökning avseende motivations- och ledarskapsindex. Trots covid-19 låg både affärs- och organisationsratings över förväntan och branschgenomsnitt.
Kundnöjdheten låg fortsatt på en stabil hög nivå under året, trots kapacitetsutmaningar och störningar i leveranskedjorna.

Hållbarhetsarbetet inom ramen för FN:s Global Compact Program är en integrerad del av vårt dagliga arbete och under 2021 intensifierade vi våra satsningar inom CSR/ESG-området, inklusive att förflytta Jetpak i riktning mot en CO2-neutral framtid.

HVO bränsle introduceras nu successivt bland våra franchisetagare och elfordonsdriven distribution utvärderas tillsammans med några av våra största kunder. Ökade kostnader och begränsad räckvidd är dock fortfarande utmaningar som behöver lösas, både kommersiellt och ruttplaneringsmässigt. Drönare utvärderas också som en del av vårt framtida distributions- och linjenät, men både räckvidd och kapacitet är just nu begränsande faktorer, ävenså nödvändiga flygtillstånd.

Förvärv har under de senaste åren ökat vår tillväxt och givit synergier. Speciellt vårt förvärv i Europa uppvisade en stark tillväxt under 2021. Vårt senaste förvärv, CTS Express i Danmark, förväntas ge ytterligare värde under kommande år, eftersom en stärkt närvaro inom dansk flygverksamhet utgör en viktig del av vår strategi.

Vi kommer att eftersträva ytterligare accelererad tillväxt under kommande år.
Vi kommer att se över vår M&A-strategi, våra kriterier samt att säkra finansieringen för en dylik tillväxtstrategi. Framgång här kommer att ytterligare stärka vår marknadsposition och ge synergier, vilket i sin tur kommer att förbättra vårt värdeskapande och öka Jetpaks marknadsvärde.

Våra förväntningar på kommande kvartal påverkas av fluktuationerna av tillgänglig flygkapacitet. Nuvarande situation förväntas fortsätta även under inledningen av 2022, vilket potentiellt kommer att ge en negativ inverkan på våra flygbaserade tjänster. Vi förväntar oss dock att detta kan uppvägas av en ökad kundefterfrågan inom både våra flyg- och vägsegment, ​​vilket kan säkerställa en fortsatt tillväxt under kommande kvartal.

Vi strävar kontinuerligt efter att öka vår organiska tillväxt och lönsamhet via våra prioriterade strategiska fokusområden, vilka bland annat inkluderar accelererade försäljningsaktiviteter såväl som förbättrad prishantering och optimerade marginaler. Ytterligare kostnads-effektivitet kommer att eftersträvas inom flyg- och vägsegmenten, i takt med att vi ser över vår affärsmodell och organisation.

Baserat på rådande marknadsförhållanden och definierade initiativ förväntar vi oss en fortsatt stark organisk tillväxt, men en fortsatt fluktuation i tillgänglig flygkapacitet utgör en fortsatt risk och en normalisering går inte att förutse under kommande kvartal.

Vårt resultat för kvartalet låg i linje med våra förväntningar och vi rekonfirmerar våra långsiktiga finansiella mål, vilka kommer att balanseras mot ambitionen att löpande öka rörelseresultatet i absoluta termer.

Givet bolagets plan för en accelererad förvärvstillväxt, föreslår bolagets styrelse ingen utdelning till årsstämman i juni 2022.

Kenneth Marx,
Verkställande direktör

Telefonkonferens

Idag klockan 10:00 kommer VD Kenneth Marx, tillsammans med finanschef Håkan Mattisson, att presentera Jetpaks resultat. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Vänligen ring in på något av följande nummer för att komma in till telefonkonferensen:

Sverige: +46 (0) 8 5051 0086
Norge: +47 2 156 3319
Danmark: +45 3272 9274
Finland: +358 9 2319 5436
Tyskland: +49 (0) 30 3001 90613
Belgien: +32 (0) 3 303 9933
Holland: +31 (0) 20 708 5074
USA: +1 646 843 4609
England: +44 (0) 33 0551 0205

Inloggningskod (samma kod gäller för samtliga ovan angivna nummer): 95 39 356 #

Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in till konferensen 5 minuter innan den börjar.

Bolagets certified advisor är FNCA Sweden AB, email: info@fnca.se, telefon: 08-5280 03 99.

Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2022 kl. 06.30 CET. Informationen är sådan information som Jetpak Top Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Kenneth Marx, verkställande direktör
telefon: 073-368 54 00
e-mail: ir@jetpak.com

Om Jetpak
Jetpak är det enkla och snabbaste alternativet för prioriterade leveranser dörr till dörr.
Vi erbjuder lösningar för både spontana transportbehov och skräddarsydd logistik.
Jetpak finns representerat på fler än 170 orter runt om i Norden och Europa.
Jetpak Top Holding AB:s aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas med ISIN-kod SE0012012508 under kortnamnet JETPAK.
Besök gärna: https://jetpakgroup.com

Ladda ner PDF här: Bokslutskommuniké 1 Jan – 31 Dec 2021