« Nyheter

Jetpak Top Holding AB delårsrapport kvartal 3 2017

Jetpak Top Holding AB publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2017

· Nettoomsättningen ökade med 10,6% till 185 878 (168 100) TSEK

· Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 16 578 (13 118) TSEK

· Periodens resultat uppgick till 4 576 (5 683) TSEK

Kommentarer från VD, Kenneth Marx

Under tredje kvartalet upplever Jetpak fortsatt intensifierad konkurrens från andra logistikaktörer, inom både express- och logistiksegmentet. Trots konkurrensen lyckas Jetpak behålla sin marknadsandel och marginal, vilket kan hänföras till bolagets fortsatt högkvalitativa och kundflexibla lösningar.

Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 185 878 (168 100) TSEK, vilket är en förbättring på  10,6%. Nettoomsättningen för delåret uppgick till 548 178 (509 711) TSEK, en förbättring på 7,6%.

EBITDA uppgår till 16 578 (13 118) TSEK för det tredje kvartalet, och EBITDA för delåret uppgår till 51 118 (49 756) TSEK.

Resultatutvecklingen för både tredje kvartalet och delåret är positiv – primärt kopplat till den starka utvecklingen på Jetpak Direct under sista kvartalet. Investeringar under första halvåret i reklam- och marknadskostnader har givit effekt. Ytterligare bidrar det generella konjunkturläget positivt till resultatutvecklingen.

De strategiska projekt som bedrivs inom de kommersiella- och produktions funktionerna implementeras enligt plan och förväntas bidra till ökad tillväxt och marginalförbättring i kombination med optimerade leveranssystem.

En av bolagets större kunder inom distribution av sängar har inlett en rekonstruktion, men genom avtal om a-conto betalning för framtida transporter bedöms risken för kundförluster som låg.

Bolaget har under kvartalet genomfört ett mindre inkråmsförvärv ett bolag baserat i Västerås (Varuslussen Sverige AB). Detta som ett led i stärkning av bolagets närvaro i Mälardalsregionen.

Bolaget har efter periodens utgång förvärvat STU Budbilar AB i Helsingborg. Detta som ett led i stärkning av bolagets närvaro i Öresundsregionen.

Release

664.45 KB