« Nyheter

Delårsrapport Jetpak Top Holding AB (publ) 1 januari – 31 mars 2020

Kvartal 1: 1 januari-31 mars 2020:

 • Totala intäkter ökade med 13,1% till 239 483 (211 681) TSEK,
  med en underliggande organisk tillväxt på -2,7%
 • Nettoomsättningen ökade med 12,3% till 232 355 (206 816) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 14 822 (21 544) TSEK
 • Periodens resultat uppgick till 8 452 (14 464) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,71 (1,21) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 471 (-23 615) TSEK
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 52 583 (35 880) TSEK
 • Nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA R12: 1,8 (2,2)

Kommentarer från VD Kenneth Marx: Vi är motståndskraftiga, men inte immuna

Under det första kvartalet redovisade Jetpak en tillväxt på drygt 13% och en omsättning uppgående till nästan 240 MSEK. Initialt under kvartalet lades stort fokus på integrationen av det förvärvade bolaget 3D Logistik i Danmark, inklusive genomförandet av kommersiella och operationella förbättringsprogram som skall bilda grund för fortsatt tillväxt och vidare marginalförbättringar.

En relativt stabil marknadssituation förändrades dock markant under andra halvan av kvartalet, då coronaviruspandemin (covid-19) drabbade världen med full kraft. Olika staters nedstängningsaktiviteter resulterade inte bara i en långsammare smittspridningstakt utan  även i en omedelbar negativ påverkan på ländernas ekonomier, något som  i sin tur påverkade Jetpak, med full kraft från och med mars månad. Coronapandemin fick därmed en väsentligen negativ påverkan på det första kvartalets rörelseresultat, som uppgick till 14,8 MSEK, vilket var 6,7 MSEK lägre jämfört föregående år.

Den enskilt största direkta effekten för Jetpaks del var att de större nordiska flygbolagen under mars, i olika steg och med olika hastighet, minskade sin kapacitet av dagliga flygavgångar. Detta påverkade framförallt våra snabbaste flygprodukter inom Express Ad-hoc och Express Systemized segmentet, när vi nästan från en dag till en annan inte längre hade tillgång till majoriteten av de normalt cirka 4 000 dagliga flygavgångar inom vårt nätverk. Trots detta så har vi varje dag under hela denna period haft tillgång till flygavgångar för våra viktigaste flygdestinationer, inte minst tack vare de snabbt statligt upphandlade flyglinjerna inom Norge och till destinationer i norra Sverige. Jetpak har därutöver en motståndskraftig affärsmodell, inte minst anpassad för olika typer av snabba marknadsförändringar;

 • Jetpaks affärsmodell är ”asset light”, där cirka tre fjärdedelar av kostnadsbasen är rörlig. Bland annat så är nästan samtliga av de numera cirka 800 Jetpak-märkta transportbilarna ägda av externa franchisetagare, och både flyg- och mark-transporter avräknas baserat på nyttjande. Ifall intäkterna sjunker som ett resultat av minskad försäljningsaktivitet så minskar alltså också Jetpaks leverantörs-kostnader.
 • Jetpak är inte beroende av ett enda transportslag, som ett budbilsbolag eller ett flygfraktsbolag är, utan kan sömlöst kombinera flyg- och marktransporter för att lösa kundens transportbehov ”dörr-till-dörr”. I de fall där vi inte har haft tillgång till flygtransport så har vi i flera fall under detta kvartal kunnat lösa kundbehovet genom att snabbt och tillfälligt ersätta flygtransportalternativet med en express landtransport, vilket har medfört tillfälliga omkostnadsökningar. Denna lösning finns exempelvis mellan Stockholm och Sundsvall. Jetpak har även tidigare erfarenhet av att lösa kundernas transportutmaningar enligt denna flexibla modell, bland annat under våren 2010, då askmolnen från Eyjafjallajökulls utbrott hindrade all flygverksamhet i många länder.
 • Jetpak är dessutom gynnat av att tidskritiska logistiklösningar numera är ett måste i ett utvecklat samhälle, samt att vår nordiska hemmamarknad sammantaget inte har stängt ner hela sina samhällen och därmed heller inte hela sin ekonomi, på samma totala vis som i många andra länder. Trots Jetpaks inneboende motståndskraft mot denna typ av snabba och disruptiva marknadsförändringar så är vi inte fullt ut immuna, vilket framgår av att den underliggande organiska tillväxten blev -2,7%.

Under slutet av kvartalet fattade Jetpak därför ett antal beslut som kommer att få inverkan på andra kvartalet;

 • I slutet av mars beslutade styrelsen att dra tillbaka sitt utdelningsförslag till årsstämman uppgående till 4 kronor per aktie. Det innebär att 48 miljoner innehålls som en extra likviditetsbuffert för bolaget.
 • Med effekt från april införde Jetpak en capacity surcharge på flygtransporter för att kompensera för ökade transport- och hanteringskostnader som en följd av ett minskat flygnätverk.
 • Med verkan från det andra kvartalet har Jetpak kunnat dra nytta av de stödåtgärder som de olika ländernas regeringar aviserade under slutet av det första kvartalet. Jetpak har därför använt sig av tillfälliga korttidspermitteringslösningar som introducerats i Norge, Sverige, Finland, Danmark samt i Belgien. Utöver minskade lönekostnader och sociala avgifter har vi även omförhandlat leverantörskontrakt – allt i syfte att minska kostnaderna och därigenom riskminimera och ta oss igenom denna period på ett så bra vis som möjligt.
 • Ingen medarbetare har varslats som ett resultat av denna pandemi. Vår bedömning är att när samhällena nu så smått tycks börja öppna upp igen så kan transportbehoven snabbt komma att öka. Det är därför av vikt att Jetpaks nuvarande organisation och samlade kompetens bibehålls för att snabbt kunna svara upp mot en ökad efterfrågan. De nuvarande utmaningarna kan snabbt konverteras till nya kommersiella möjligheter, men vi är samtidigt beredda på att genomföra anpassningar, ifall omsättning och resultat inte når förväntad nivå.

Vårt estimat är att Jetpak kommer att få störst påverkan från coronaviruspandemin under perioden mars – maj och att vi därefter kommer att se en löpande återhämtning under resten av året. Tillväxten i Jetpaks flygbaserade produkter kommer dock att vara avhängigt av i vilken takt flygbolagen återöppnar sitt nätverk och ökar frekvensen till våra viktigaste nätverksdestinationer, vilket i sin tur påverkar vår framtida marginalutveckling.

Trots att det råder en väsentlig osäkerhet kring förväntningarna för helåret 2020, så står Jetpak fast vid våra, sedan tidigare, kommunicerade långsiktiga mål om att uppnå 5% organisk tillväxt med en justerad rörelsemarginal på 12%.

 

Bolagets certified advisor är FNCA Sweden AB, email info@fnca.se, telefon +46 8 528 003 99.

Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersones försorg, för offentliggörande den 15 maj 2020 kl. 06.30 CET. Informationen är sådan information som Jetpak Top Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Kenneth Marx, CEO,
telefon: +46 (0) 73 368 54 00
e-mail: ir@jetpak.com

1.03 MB