« Nyheter

Delårsrapport Jetpak Top Holding AB (publ) 1 januari – 31 mars 2019

Kvartal 1: 1 januari – 31 mars 2019

· Totala intäkter ökade med 7,5 % till 211 681 (196 891) TSEK, varav underliggande organisk tillväxt uppgår till 6,2 %
· Nettoomsättningen ökade med 8,0 % till 206 816 (191 430) TSEK
· Rörelseresultatet uppgick till 21 544 (17 964) TSEK, varav engångskostnader kopplade till börsintroduktionen belastade rörelseresultatet med 307 (1 435) TSEK
· Justerad EBITA uppgick till 21 851 (19 399) TSEK
· Periodens resultat uppgick till 10 464 (8 062) TSEK
· Resultat per aktie 1,21 (2,45) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -23 615 (-7 944) TSEK, varav -23 604 TSEK är drivet av att rådgivarkostnaderna för noteringen reglerades först i 2019
· Likvida medel uppgick till 35 880 TSEK (34 976)

Kommentarer från VD:

Första kvartalet har varit positivt för Jetpak. Konkurrensen är mer eller mindre oförändrad på våra huvudmarknader, men tendensen att minska servicetäckningen hos postbolagen i Norden verkar gynna oss och övriga expressleverantörer i allmänhet.

Efter att de senaste åren ha sett en stadig tillväxt inom systemsatt och priskänslig distribution, så ser vi nu att efterfrågan på tidsbestämda (samma dag) expresslösningar ökar. Detta ger Jetpak en bra position på grund av vår lokala närvaro i större storstadsområden i Norden.

Tittar vi på Sverige specifikt kan vi se att marknaden är relativt stabil men det har varit en viss nedgång i byggbranschen vilket indikerades redan i vår senaste kvartalsrapport. Jetpak har under det senaste året fokuserat mer på sina försäljnings- och marknadsansträngningar gentemot andra branschvertikaler som hälso- och sjukvård, tillverkning- och fordonsindustrin, något som kompenserar för nedgången i andra delar av ekonomin.

Den norska marknaden vilar till viss del på oljeindustrin och speciellt inom vår ad-hoc business drar vi nytta av volymer härrörande från denna sektor. Vi har emellertid nyligen sett en acceleration i volymer som genereras från hälsovårdsindustrin, vilken inte bara verkar kräva expresslogistiklösningar utan som också är mycket okänsligare mot makroekonomiska cykler.

Jetpaks finansiella performance har under kvartalet varit tillfredställande, där vi realiserat en tillväxt och marginalutveckling i överensstämmelse med våra långsiktiga förväntningar.

Vår tillväxt på 7,5% är bland annat driven av vårt uppköp av den belgiska verksamheten Right Away i fjärde kvartalet 2018.

Vår underliggande organiska tillväxt utgör 6,2% och denna primärt driven av tillväxt inom våra flygburna tjänster Jetpak Direct och Customer Specific. Vi ser även en mixförskjutning mot Express Ad-hoc segmentet, grundat i ökat kommersiellt fokus på digital marknadsföring och så kallade ”long tail” (sällanköps) kunder.

En stärkt EBITA-marginal på 10,3% (justerad), vilket är en konsekvens av vårt strategiska fokus på ad-hoc och högmarginalprodukter. Ytterligare konsekvens av detta är att vi under första kvartalet valt att av strategiska skäl avveckla vår GSA verksamhet i Holland, som har varit starkt konkurrensutsatt med låga marginaler.

Fokus på branschvertikalkompetens och lösningsförsäljning har bidragit med nya affärsmöjligheter, och vi ser en tillväxt speciellt inom systemsatta transporter kombinerat med ad-hoc lösningar.

Integrationen av Jetpak Belgien och öppningen av nya stationer har medfört en stärkt position i Europa och tillfört nya kunder och affärsmöjligheter, något som sker i överensstämmelse med våra tillväxtmål.

Kenneth Marx

Solna den 14 maj 2019

Bolagets certified advisor är FNCA Sweden AB, email info@fnca.se, telefon +46 8 528 003 99.

Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 maj 2019 kl. 08.00 CET. Informationen är sådan information som Jetpak Top Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

För ytterligare information kontakta:

Kenneth Marx, VD, telefon +46 733 685400, email kenneth.marx@jetpak.com

Peter Hallman, CFO, telefon +46 733 685210, email peter.hallman@jetpak.se

Kort om Jetpak:

Jetpak är det enkla och snabbaste alternativet för prioriterade leveranser dörr till dörr. Vi erbjuder lösningar för både spontana transportbehov och skräddarsydd logistik. Jetpak finns representerat på fler än 170 orter runt om i Norden och Europa. Jetpak har ett unikt och flexibelt kunderbjudande baserat på tillgången till cirka 4000 flygavgångar dagligen och ett omfattande distributionsnätverk med cirka 700 budbilar. Detta är något som möjliggör att för marknaden kunna leverera den snabbaste och mest omfattande sammadagstjänsten. Detta kan kompletteras ytterligare med en unik skräddarsydd nästadagstjänst för systemsatta transporter. Din leverans är vår viktigaste prioritet. Vi är Jetpak – enkla, snabbast & mest precisa. Jetpak Top Holding AB är sedan 5e december 2018 noterat på Nasdaq First North Premier och handlas med ISIN-koden SE0012012508 och under kortnamn JETPAK. För ytterligare information, vänligen besök: https://jetpakgroup.com

Release

963.24 KB