« Nyheter

Delårsrapport Jetpak Top Holding AB (publ) 1 januari – 30 juni 2020

Andra kvartalet: 1 april – 30 juni 2020:

 • Totala intäkter minskade med -7,3 % till 203 501 (219 602) TSEK,
  med en underliggande organisk tillväxt på -19,5%
 • Bruttomarginalen uppgick till 29,4 % (35,8 %)
 • Rörelseresultatet uppgick till 8 293 (25 087) TSEK
 • Justerat EBITA resultat uppgick till 9 709 (25 087) TSEK
 • Periodens resultat uppgick till 4 113 (17 771) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,34 (1,48) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 32 251 (10 658) TSEK
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 57 693 (42 390) TSEK
 • Nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA R12: 1,9 (1,.8)

Halvåret: 1 januari  – 30 juni 2020:

 • Totala intäkter ökade med 2,7 % till 442 984 (431 283) TSEK,
  med en underliggande organisk tillväxt på -11,3%
 • Bruttomarginalen uppgick till 30,3 % ( 35,3 %)
 • Rörelseresultatet uppgick till 23 115 (46 632) TSEK
 • Justerat EBITA resultat uppgick till 24 531 (46 939) TSEK
 • Periodens resultat uppgick till 12 564 (32 237) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 1,05 (2,69) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 29 779 (-12 961) TSEK

Kommentarer från VD Kenneth Marx:

”Q2 2020: påverkade av covid-19”

Jetpak hade ett gott utgångsläge inför 2020 när covid-19, under slutet av det första kvartalet, plötsligt förändrade förutsättningarna för all affärsverksamhet. Efterfrågan och flygtransport-kapaciteten föll snabbt, vilket skapade en stor osäkerhet rörande både längden av och de framtida effekterna av denna pandemi.

Beroende på covid-19 minskade Jetpaks intäkter under kvartalet med 7,3 % jämfört med föregående år och uppgick till 203,5 MSEK. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 8,3 MSEK, motsvarande en minskning på 67 % jämfört föregående år. Huvudorsaken till denna minskning var att den globala nedstängningen av internationella flyglinjer, i kombination med stora reduktioner av de nationella flygnätverken, vilket resulterade i en drygt 90 procentig kapacitetsminskning för våra flygbaserade produkter. Samtidigt minskade kundefterfrågan dramatiskt för snabba flygbaserade produkter. Jetpaks landbaserade kurirnätverk upprätthöll dock volymen, inte minst tack vare ett ökat hemarbete och med det ökade hemleveranser. Denna ombalansering av vår produktmix, med en ökad andel kurirprodukter med lägre marginal, resulterade i en negativ påverkan på det andra kvartalets resultat. Det är dock vår uppfattning att Jetpaks marknadsposition är oförändrad inom flyg- och kurirprodukterna.

Trots att vårt flygnätverk snabbt minskade från cirka 4 000 dagliga avgångar till, som lägst färre än 400, så lyckades vi finna alternativa transportlösningar. Exempel på sådana alternativa lösningar har varit att vi har chartrat egna flyg för brådskande transporter av sjukvårdsutrustning och att vi momentant ersatt kortare flygtransporter med landbaserade transportlösningar.

Vi vidtog också snabbt under kvartalet flera åtgärder för att så långt som möjligt skydda vår verksamhet. Vi drog bland annat nytta av erbjudna stöd för korttidspermitteringar. Därmed har vi kunnat behålla kritisk kompetens och kunnat minimera behovet av varaktiga personalneddragningar, vilket också var syftet med givna stöd. Distansarbete har vi använt oss av för viss administrativ personal. På grund av ökade nätverkskostnader introducerades även ett nödvändigt kapacitetstillägg. Vi upprätthöll en god kassaposition under kvartalet, inte minst tack vare genomförda förhandlingar med leverantörer, kombinerat med årsstämmans beslut i juni om att avstå utdelning.

Det andra kvartalet var i linje med våra förväntningar, till trots för en mycket utmanande första halva av kvartalet. Det är omöjligt att veta hur lång tid det kommer att ta tills att vi åter har en normal efterfrågan och hur den kommer att se ut, men vi såg positiva tecken under den andra halvan av kvartalet på att både flygkapaciteten och att kundefterfrågan ökade, vilket är en källa till viss optimism inför det tredje kvartalet.

Trots dessa positiva indikationer så är osäkerheten i marknaden fortsatt stor och vi följer därför utvecklingen mycket noga. Vi kommer löpande att flexibelt fortsätta att anpassa vår verksamhet i takt med marknadens utveckling och vi avser att under kommande kvartal att genomföra en strategisk genomgång av vår affärsmodell. Utbrottet av covid-19 var inte förväntat, men vi är väl förberedda för att kunna hantera en fortsatt osäker framtid, vilken kommer att bära med sig både risker såväl som nya kommersiella möjligheter.

Trots den nu rådande osäkerheten bibehåller vi våra långsiktiga mål, vilka dock kommer att bli återbesökta – baserat på andra halvårets utfall.

Bolagets certified advisor är FNCA Sweden AB, email info@fnca.se, telefon +46 8 528 003 99.
Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2020 kl. 06.30 CET. Informationen är sådan information som Jetpak Top Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Kenneth Marx, CEO,
telefon: +46 (0) 73 368 54 00
e-mail: ir@jetpak.com