« Nyheter

Delårsrapport Jetpak Top Holding AB, 1/1 2017- 30/6 2017

Jetpak Top Holding AB publicerar sin delårsrapport för perioden 1/1 2017- 30/6 2017. 

· Nettoomsättningen steg med 6,1% till

362 300 (341 611) TSEK

· Rörelseresultat uppgick till

30 885 (32 445) TSEK

· Periodens resultat uppgick till

14 268 (20 772) TSEK

Kommentar från bolagets VD, Kenneth Marx;

Under andra kvartalet har Jetpak sett en fortsatt ökning av prispress och konkurrens, något som även präglade början av året. Detta är särskilt relaterat till bolagets Logistik segment, där Jetpak utmanas av andra marknadsaktörer. Bolagets Express segmentet har haft en tillfredsställande utveckling av marknadsandelar och har lyckats upprätthålla marginalerna på en tillfredsställande nivå.

Under det andra kvartalet har de planlagda kampanjerna inom Express segmentet intensifieras, vilket bidragit till att ytterligare stärka marknadspositionen och försäljningen i detta segment jämfört med tidigare kvartal.

Vidare har det under andra kvartalet genomförts en rad strategiska projekt inom våra kommersiella och operativa funktioner med syfte att bidra positivt till vår marginal och intäktstillväxt, samt balansera produktmixen och omförhandla leverantörsavtal.

Bolaget har efter kvartalets utgång genomfört ett mindre inkråmsförvärv av Varuslussen Sverige AB, som ett led i stärkning av bolagets närvaro i Mälardalsregionen.

Release

746.02 KB