« Nyheter

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018 för Jetpak Top Holding AB

Jetpak Top Holding AB presenterar sin delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2018

Kvartal 2: 1 april – 30 juni 2018

· Nettoomsättningen ökade med 14,2% till 204 946 (179 490) TSEK

· Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 19 284 (19 706) TSEK

· Periodens resultat uppgick till 8 232 (10 096) TSEK

Halvåret: 1 januari – 30 juni 2018

· Nettoomsättningen ökade med 9,4% till 396 376 (362 300) TSEK

· Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 39 126 (34 540) TSEK

· Periodens resultat uppgick till 16 292 (14 268) TSEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till – 5 926 (2 018) TSEK

Vd kommentarer

Jetpak har under det andra kvartalet sett en total nettoomsättningsökning på 14,2 procent. En ökning inom segment Express Ad-hoc på 11,2 procent och 17,5 procent inom segment Express Systemized. Bolagets sammadag-produkt, Jetpak Direct (inom segment Express Ad-hoc) har en fortsatt stark tillväxt på 10,8 procent (med en täckningsgrad på i genomsnitt 58 procent).

EBITDA uppgick för kvartalet till 19 284 TSEK vilket är en minskning med 422 TSEK jämfört med samma period föregående år. Något som förklaras av att bolaget har sett en ökning av sina personalkostnader som en konsekvens av förskjutna rekryteringar i 2017, samt genomförda förvärv.

Vidare har bolaget haft kostnader kopplat till de av ägarna (Polaris Private Equity) initierade olika strategiska alternativ för fortsatt tillväxt och utveckling av verksamheten, där en eventuell börsnotering av Jetpak fortsatt är möjlig.

Efterfrågan på expresslogistiklösningar har fortsatt på en tillfredsställande nivå under andra kvartalet och understötts av ett fortsatt gynnsamt makroekonomiskt klimat. Även konkurrensmiljön har utvecklats till förmån för Jetpak, då större konkurrenter infört försämring i sitt serviceutbud, vilket givit ytterligare affärsmöjligheter för Jetpak.

Marknadsaktiviteterna har fortsatt på hög nivå under andra kvartalet. Särskilt digitala marknadsföringsinsatser har bidragit till en positiv utveckling i beteendet hos sällanköpskunder inom Express Ad hoc-segmentet, med positiv utveckling på intäkter och täckningsbidrag som följd. Express Systemized segmentet har också sett en stark tillväxt, då efterfrågan på Jetpaks produkter ökat på grund av nätverksförsämringar bland vissa av konkurrenterna.

Strategiska satsningar inom bolagets kommersiella och produktionsfunktioner utvecklas i enlighet med uppsatta planer och stödjer en fortsatt positiv utveckling av bolaget.

En affärsutvecklingsfunktion har upprättats, vilket ytterligare kommer att gynna organisk tillväxt genom ett förbättrat nät- och serviceutbud.

Under andra kvartalet har Jetpak tecknat en avsiktsförklaring (LOI) avseende förvärv av ett europeiskt expressföretag, som huvudsakligen fokuserar på Air Express-lösningar. Dessutom har en LOI tecknats med ett skandinaviskt kurir- och distributionsföretag för ett potentiellt förvärv.

Kenneth Marx

VD

Release

464.01 KB