« Nyheter

Bokslutskommuniké Jetpak Top Holding AB (publ) 1 januari – 31 december 2019

Kvartal 4: 1 oktober – 31 december 2019

· Totala intäkter ökar med 0,7% till 218 113 (216 643) TSEK, varav underliggande organisk tillväxt uppgår till 1,9 %
· Nettoomsättningen minskar med 0,9% till 209 565 (211 480) TSEK
· Rörelseresultatet uppgår till 22 360 (13 694) TSEK, varav engångskostnader belastat med 593 (6 298) TSEK
· Periodens resultat uppgår till 18 635 (-10 293) TSEK
· Resultat per aktie 1,55 (-2,56) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 43 793 (23 491) TSEK.

Perioden 1 januari – 31 december 2019 

· Totala intäkter ökar med 4,6% till 864 488 (826 660) TSEK, varav underliggande organisk tillväxt uppgår till 3,5%
· Nettoomsättningen ökar med 4,0% till 838 426 (805 857) TSEK
· Rörelseresultatet uppgår till 91 634 (67 220) TSEK, varav engångskostnader belastat med 1 222 (13 931) TSEK
· Periodens resultat uppgår till 67 205 (13 610) TSEK
· Resultat per aktie 5,60 (8,42) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 67 166  (38 718) TSEK, varav -23 604 TSEK  avser regleringen av rådgivarkostnaderna för noteringen
· Likvida medel uppgår till 87 113 (55 086) TSEK
· Styrelsen föreslår 4,0 (0) SEK i utdelning per aktie för 2019 vilket motsvarar 71,4% av utdelningsbart resultat

Kommentarer från VD

Jetpak nådde en viktig milstolpe 2019, då vi uppnådde vårt bästa resultat någonsin med en justerad EBITA på 92,9 MSEK vilket gynnar både aktieägare och medarbetare. Dessutom har vår aktiekurs under 2019 ökat med över 43% och motsvarande börsvärde ökat med cirka 234 MSEK.

Även om vår kvartalsvisa intäktsutveckling fluktuerat på grund av vinstoptimeringsprogram i kombination med kontrakt som löper ut och nya kontrakt som startar, realiserade vi en total tillväxt på 4,6% och 3,5% organiskt, vilket också lett oss till vår högsta intäktsnivå någonsin på 864, 5 MSEK.

Några kontrakt har sagts upp eller nedgraderats på grund av strukturella förändringar som insourcning eller flytt av lager, men där vi framgångsrikt kunnat kompensera för detta genom att ta hem nya affärer. Våra satsningar har lett till en gynnsam utveckling i vårt Express Ad-hoc segment, som ökade med 7,4 %.     

Det fjärde kvartalet uppfyllde våra förväntningar vad gäller lönsamhet. Vår intäktstillväxt var moderat men enligt våra förväntningar. Vårt resultat var tillfredsställande då tidigare års sista kvartal historiskt sett har varit utmanande och oförutsägbara.

Intäktstillväxten låg under vårt kvartalsgenomsnitt då den totala tillväxten uppgick till 0,7 % och vår organiska tillväxt låg på 1,9 %. Vår segmenttillväxt förbättrades till fördel för vårt Express Systemized segment med en organisk tillväxt på 1,6 %. Den organiska tillväxten för Express Ad-hoc blev negativ med -1 % på grund av omsättningstapp i bland annat  i bilsegmentet, som omfattar de flesta av våra marknader.

Vår moderata tillväxt totalt och per segment balanserades av kostnadseffektivitetsprogram och minskade omkostnader kombinerat med stordriftsfördelar. Detta ledde oss till en mycket tillfredsställande EBITA-marginalförbättring på 10,5 % (9,2 %) och EBITA (justerat) på 92,9 MSEK, vilket understryker styrkan i vår ”asset light” och kostnadsvariabla affärsmodell.

Under 2019 har vi arbetat intensivt med utvecklingsprogram i våra operativa och kommersiella funktioner. Vi fortsatte att utmana de traditionella leveransmodellerna genom att undersöka alternativa ersättningsmodeller tillsammans med vissa strukturella justeringar. Vi upprätthöll ett starkt kommersiellt fokus på systematiserade industriella lösningar och stärkte vår Ad-hoc verksamhet genom nya marknadsföringstilltag. Vårt Business Partner Program var fortsatt en viktig tillväxtfaktor och vi fortsatte optimeringen för att undvika hinder mot kundgränssnitt.   

Jetpak har i december tecknat avtal för att förvärva 3D Logistik A/S, som är ett danskt företag som är specialiserat på expresslogistik inom dvs läkemedels- och temperaturkontrollerade transportlösningar. Tillträde är i januari 2020. Förvärvet av 3D Logistik AS kommer att ge en årlig intäkt på cirka 100,4 MDKK och EBITDA på 7,2 MDKK. Förvärvet är ett viktigt steg mot att bygga en starkare nordisk position inom affärsområden präglade av mindre konjunkturkänslighet. En stark position och täckning i Danmark kommer att ge möjligheter till pan-nordiska lösningar och tillväxt.

Jetpaks och 3D:s nuvarande aktiviteter i Danmark kommer att konsolideras in i Jetpak Danmark under 2020, något som kommer att ge framtida operativa och kommersiella synergieffekter som stöttar EBITA och intäktstillväxt.

I slutet av december flyttade Jetpak sitt huvudkontor till Arlanda, vilket har knutit ihop vår svenska flygfraktsverksamhet och fört oss närmare vår kärnverksamhet. Det nya huvudkontoret är utformat kring våra huvudfunktioner och affärsprocesser och kommer att ytterligare stärka framtida interna samordning, effektivitet och genomförande.

Framtida industriella tillväxttakt förblir osäker då vi står inför en minskande och/eller låg BNP-tillväxt i Skandinavien liksom i de större länderna i Europa under 2020. En potentiell makroekonomisk risk vill bli minimerad genom en stark pipeline och signerade kontrakt för fjärde kvartalet över den genomsnittliga kvartalsnivån för året, vilket stöttar vår intäktstillväxt för 2020. Dessutom fokuserar vi på tillväxt i mindre cykliska segment, något som har drivit vår förvärvsaktivitet under 2019.

Med tanke på den nuvarande marknadssituationen tillsammans med nya kontrakt och kommersiella projekt bibehåller vi våra långsiktiga ekonomiska mål och vår utdelningspolicy.

Kenneth Marx / VD

Denna rapport är ej översiktligt granskad av bolagets revisor.

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna i rapporten.

Bolagets certified advisor är FNCA Sweden AB, email info@fnca.se, telefon +46 8 528 003 99.

Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2020 kl. 08.00 CET. Informationen är sådan information som Jetpak Top Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

För ytterligare information kontaka:

Kenneth Marx, kenneth.marx@jetpak.com, +46 733 685400

Release

1.09 MB