« Nyheter

Bokslutskommuniké 2018 Jetpak Top Holding AB (publ) – omsändning av tidigare pressmeddelande då kontaktuppgifter etc. fallit bort

Kvartal 4: 1 oktober – 31 december 2018

· Nettoomsättningen ökade med 1,9% till 211 480 (207 532) TSEK
· Justerad EBITDA uppgick till 23 596 (22 873) TSEK
· Justerad EBITA uppgick till 19 992 (19 814) TSEK
· Rörelseresultatet uppgick till 13 694 (48 025) TSEK
· Periodens resultat uppgick till -10 293 (33 160) TSEK
· Resultat per aktie -2,56 (35,22) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 23 491 (19 407) TSEK

Helåret: 1 januari – 31 december 2018

· Nettoomsättningen ökade med 6,6% till 805 857 (755 710) TSEK
· Justerad EBITDA uppgick till 90 450 (79 560) TSEK
· Justerad EBITA uppgick till 81 151 (71 023) TSEK
· Rörelseresultatet uppgick till 67 220 (93 666) TSEK
· Periodens resultat uppgick till 13 610 (52 004) TSEK
· Resultat per aktie 8,42 (37,20) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 38 717 (24 441) TSEK
· Styrelsen föreslår 0 (0) SEK i utdelning per aktie för 2018

Kommentar från VD Kenneth Marx

Marknaden var fortsatt stabil under 2018, även om fjärde kvartalet visar tecken på en något mindre tillväxt inom vissa geografier. Norge hade en fortsatt stark tillväxt trots vissa variationer i oljepriset som påverkar offshore-verksamheten. Vårt största bekymmer är relaterat till Sverige, där bygg- och exportindikatorer har givit en viss framtida osäkerhet som potentiellt leder till en minskande tillväxt. Detta förväntas elimineras genom fastlagda kommersiella initiativ. Jetpaks konkurrenssituation är fortsatt stabil inom segmentet Express Ad Hoc och segmentet Express Systemized, då vi bibehållit vår starka position. Detta har delvis supporterats av de nordiska postbolagens gradvisa nedgradering av sina expresstjänster i avlägsna områden samt deras fortsatta kamp med kvalitetsfrågor.

Jetpaks justerade EBITDA uppgick till 90 450 TSEK, vilket är en ökning med 10 890 TSEK jämfört med förra året. Nettoomsättningen uppgick till 805 857 TSEK i helåret med 6,6% tillväxt, även om denna sjönk till 1,9% under fjärde kvartalet, främst på grund av nedtrappning bland kunder inom Express Systemized. Justerad täckningsbidragsmarginal uppnådde tillfredsställande 34%, vilket var en förbättring med 3%-enheter på helåret och 1,4% -enheter under fjärde kvartalet.

Express Ad hoc-segmentet har haft en tillfredsställande omsättningstillväxt på 8,5% på helåret och 8,6% under fjärde kvartalet, vilket särskilt drivits av ökat fokus på flygfraktlösningar och sammadag leveranser. Express Systemized har haft en omsättningstillväxt på 4,9% på helåret, även om fjärde kvartalet har en negativ tillväxt på -3,7%, främst beroende på nedgången hos vissa kunder inom systemsatt distribution.

Bolagets resultat är i överensstämmelse med uppsatta långsiktiga finansiella mål.

“Commercial Excellence” initiativ under året stod speciellt för tillväxten i Express Ad-hoc segmentet, där nya intäkter materialiserades från etablerade affärspartnerprogram, digital marknadsföring i kombination med ökat försäljningsfokus på vertikaler och lösningsförsäljning.

”Production Excellence” initiativ gav ytterligare nätverks- och kostnadsoptimering, vilket starkt stödde vår marginalutveckling och neutraliserade andra kostnadsökningar och priskonkurrens. Reviderad prismetodik har överenskommits med leverantörer i vårt distributionsnät och ger därigenom ömsesidiga fördelar och lägre kostnader.

I starten av november förvärvade Jetpak logistikföretaget ”Right Away” i Belgien som ligger i anslutning till Bryssel flygplats. Förvärvet bidrar med en uppskattad årlig omsättning på 40 MSEK, och erbjuder liknande tjänster som Jetpak i övrigt idag har, huvudsakligen baserat på flygfraktkapacitet. Detta förvärv är en viktig hörnsten i den europeiska tillväxtstrategin, eftersom den ger lokal närvaro i Beneluxområdet, där många europeiska distributionscentra finns. Med förvärvet går Jetpak mot ett starkare europeiskt värdeerbjudande. Jetpaks nuvarande nätverk och distributionssystem kombinerat med Right Away’s nuvarande kundportfölj och dess europeiska produkter är ”drivers” i detta.

Under 2018 beslutade Jetpaks majoritetsägare Polaris Private Equity att minska sin ägarandel och den 5 december noterades Jetpak på Nasdaq First North Premier baserat på en aktiekurs på 45 SEK / aktie. Börsnoteringen förankrades av flera institutionella och private equity-investerare, och 400 investerare deltog initialt. Vi anser detta är en milstolpe i Jetpaks långa historia.

Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 februari 2019 kl. 17.30 CET. Informationen är sådan information som Jetpak Top Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Kenneth Marx / VD Telefon: +46 733685400

Peter Hallman / CFO Telefon: +46 733685210

Bolagets certified advisor är FNCA Sweden AB, email info@fnca.se, telefon +46 8 528 003 99.

Release

935.83 KB