Information på denna del av webbplatsen avser erbjudandet att förvärva aktier i samband med noteringen av aktier i Jetpak Top Holding AB (publ) (”Bolaget”). Denna information får ej komma invånare i vissa länder till del på grund av tillämpliga värdepapperslagar

Nationalitet

Bosatt i

Informationen på denna del av webbplatsen är begränsad och får inte lämnas, spridas eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller i någon del, till eller i USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia (”USA”), Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådana handlingar kan utgöra ett brott mot lag eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.