« Nyheter

Delårsrapport Jetpak Top Holding AB (publ) 1 januari – 30 september 2019

Fortsatt tillfredställande justerad EBITA marginal utveckling och organisk tillväxt

•                           Justerad EBITA förbättras med 22,1 procent i kvartalet mot samma period i 2018

•                           Justerad EBITA-marginal % förbättras med 1,4 procentenheter i kvartalet mot samma period i 2018

•                           Resultatet följer fortsatt fastlagd plan och vägen mot långsiktigt uppsatta mål (5% organisk tillväxt, 12% justerad EBITA-marginal och <2.5x nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA R12)

Kvartal 3: 1 juli– 30 september 2019

•                           Totala intäkter ökar med 6,4 % till 215 092 (202 160) TSEK, varav underliggande organisk tillväxt uppgår till 5,7%

•                           Nettoomsättningen ökar med 5,7 % till 209 206 (198 001) TSEK

•                           Rörelseresultatet uppgår till 22 642 (18 132) TSEK, varav engångskostnader belastat med 323 (678) TSEK

•                           Periodens resultat uppgår till 16 332 (7 611) TSEK

•                           Resultat per aktie 1,36 (1,23) SEK

•                           Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 26 072 (21 153) TSEK     

 

Perioden: 1 januari – 30 september 2019

•                           Totala intäkter ökar med 6,0 % till 646 375 (610 018) TSEK, vara underliggande organisk tillväxt uppgår till 4,1%

•                           Nettoomsättningen ökar med 5,8 % till 628 862 (594 377) TSEK

•                           Rörelseresultatet uppgår till 69 273 (53 528) TSEK, varav engångskostnader belastat med 629 (7 634) TSEK

•                           Periodens resultat uppgår till 48 570 (23 903) TSEK

•                           Resultat per aktie 4,05 (5,64) SEK

•                           Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 23 514  (15 227) TSEK, varav -23 604 TSEK  avser regleringen av rådgivarkostnaderna för     noteringen på börsen

•                           Likvida medel uppgår till 60 842 (48 783) TSEK

 

Kommentarer från VD Kenneth Marx:

Under kvartal 3 hade vi en fortsatt tillfredsställande utveckling med en justerad EBITA-marginal på 10,7 % (9,3 %), något som understöddes av kommersiella projekt och kostnadseffektivitets-program. Vår organiska tillväxt har också haft en positiv utveckling under kvartal 3. Vårt fokus på Express Ad Hoc har resulterat i en fördelaktig mix som gör goda framsteg mot högre marginaler, något som också understöds av ett ökat kommersiellt fokus på flygtransport-tjänster med hög marginal i vårt systematiserade segment. Under kvartal 3 introducerades nya kampanjer som fokuserar på så kallade ”long tail”- kunder där fokusområdena har varit vår geografiska täckning och flexibilitet.

Kampanjerna och ett kommersiellt fokus på försäljning av vertikala lösningar har drivit på en tillfredsställande intäktstillväxt på 6,4 % (5,4 %) och den underliggande organiska tillväxten ligger på 5,7 %, en avsevärd förbättring jämfört med kvartal 2. Den totala segmenttillväxten inom Express Ad Hoc uppgår till 9,2 % och inom Express Systemized 2,4 %, vilket beror på kommersiella projekt kombinerat med en stark tillväxt i Belgien. Vårt långsiktiga tillväxtmål (5 %) förblir oförändrat då vi har en stark säljpipeline som inkluderar nya potentiella order liksom redan tecknade, men ännu inte aktiverade, avtal.

Satsningarna på att förbättra täckningsbidraget har varit framgångsrika då vår marginal ökade till 34,2 % (32,0 %) under kvartal 3, något som framför allt beror på en starkare marginal och volymtillväxt i segmentet Express Ad Hoc.

Våra kommersiella projekt kommer att fortsätta enligt plan och vi bibehåller vårt fokus på säljeffektivitet, försäljning av lösningar samt nya samarbeten liksom på att utforska nya systematiserade lösningar och utökade nätverk. Jetpak utmanar ständigt leverantörsmodeller att ge ytterligare kostnadseffektivitet och vårt kvalitetsprojekt Q95 säkerställer en stark kvalitetsförbättring.

Nya potentiella förvärvsmål undersöks i Europa och Norden och vi har intensifierat våra ansträngningar att förvärva ett företag i det lokala kurir- och distributionssegmentet, något som kommer att säkerställa en starkare marknadsposition och en potentiell tillväxt som omfattar hela Norden. I nuläget har en avsiktsförklaring undertecknats med ett utvalt mål.

Trots viss osäkerhet och oro som härrör till makroekonomiska indikatorer på vissa av våra större marknader har vi uppnått tillfredsställande tillväxt vad gäller intäkter och EBITA. Norge har fortsatt sin starka tillväxt och Sverige har stabiliserats på en godtagbar nivå.

Våra största skandinaviska konkurrenter i postsektorn fortsätter att fokusera på kostnadseffektivitet och skalfördelar i volymdrivna paketflöden, något som gynnar Jetpak och vår fortsatta tillväxtpotential.

Trots en ökad priskonkurrens klarar Jetpak att upprätthålla sin marknadsandel genom att tillhandahålla större flexibilitet och hög kvalitet, vilket minskar risken för försämrade marginaler och minskade intäkter.

Vi bevakar noggrant marknadsutvecklingen och står väl rustade att möta framtida marknads-förändringar tack vare vår smidiga organisation och vår affärsmodell ”asset light” där vi undviker att binda kapital i fasta tillgångar. Våra kommersiella projekt och kostnadseffektivitetsprogram säkerställer en fortsatt stark ställning.

Våra projekt, framsteg och resultat för 2019 framhåller vår resa mot vårt långsiktiga mål och vår utdelningspolicy.

Kenneth Marx 

Solna den 14 november 2019

 

Bolagets certified advisor är FNCA Sweden AB, email info@fnca.se, telefon +46 8 528 003 99.

Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 november 2019 kl. 08.30 CET. Informationen är sådan information som Jetpak Top Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Kenneth Marx / VD, telefon +46 733685400

Peter Hallman / CFO, telefon +46 733685210

 

Release

1.13 MB